Strona główna img Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG 

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego w ramach struktury organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu
 
§ 1
1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursem) są dwie placówki kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Dolnośląskiego (zwane dalej) „Organizatorem".
2. Organizator posiada biura, które obsługują organizowane kursy, zlokalizowane: we Wrocławiu przy ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław, w Jeleniej Górze przy ul. 1-go Maja 76/1b, 58-500 Jelenia Góra.
3. Godziny obsługi interesantów w biurach placówek kształcenia ustawicznego podane są na następujących stronach internetowych:
placówka kształcenia ustawicznego we Wrocławiu: http://www.wroclaw.skwp.pl/
placówka kształcenia ustawicznego w Jeleniej Górze: http://www.jeleniagora.skwp.pl/
 
§ 2
1. Oferta szkoleniowa organizacji kursów zaprezentowana jest w ofertach szkoleniowych lub na stronach internetowych placówek kształcenia ustawicznego.
2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia za pomocą poczty, faksu lub e-mailem na odpowiedni adres, telefon lub e-mail wskazany w ofercie szkoleniowej albo na stronie internetowej lub dostarczenie jej osobiście do siedziby Organizatora.
3. Formularz zgłoszenia należy złożyć Organizatorowi najpóźniej pięć dni roboczych przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu karty zgłoszenia do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszeń w jednej wymienionych form w pkt. 2.
4. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się te osoby, które przesłały poprawnie i czytelnie wypełnione formularze.
5. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia listy zapisów w przypadku gdy lista chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
 
 
§ 3
1. Organizator potwierdzi uczestnictwo w kursie najpóźniej trzy dni robocze przed jego rozpoczęciem wraz z podaniem szczegółowych informacji dotyczących kursu oraz informację o płatności za uczestnictwo za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub telefonu.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia.
3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora, każda osoba zapisana na dany kurs otrzymuje stosowną informację za pośrednictwem poczty, faksu, poczty elektronicznej lub telefonu.
 
§ 4
1. Cena kursu obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej lub na stornie internetowej.
2. Kursy realizowane są zgodnie z programem nauczania przyjętym przez Organizatora.
3. Czas trwania kursów określony jest w godzinach lekcyjnych. Godzina lekcyjna to 45 minut.
4. Przedpłata (zaliczka) za kurs powinna wpłynąć na konto Organizatora do dnia podanego przez Organizatora na potwierdzeniu uczestnictwa.
5. Faktura zostanie wystawiona przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu i przesyłana pocztą w ciągu 7 dni od daty otrzymania wpłaty za kurs.
6. Organizator dopuszcza możliwość dokonywania przez osoby fizyczne płatności za kursy w ratach. Terminy płatności rat oraz kwoty ustala Organizator. Warunkiem dokonania płatności w tej formie jest złożenie odpowiedniego podania w terminie podanym na potwierdzeniu uczestnictwa.
7. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników osobę uchylającą się od terminowego dokonywania płatności. Dotyczy to także osób, które nie zapłaciły przedpłaty zgodnie z ust. 4.
8. Wszystkie wpłaty dokonane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią przedpłatę (zaliczkę) za ten kurs.
9. Warunkiem korzystania ze zniżek w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek za członkostwo.
 
 § 5
1. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie powinna być przesłana w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, faksu lub poczty elektronicznej do Organizatora.
2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie uczestnikowi zajęć przysługuje zwrot wpłaconych środków pieniężnych na następujących warunkach:
a) rezygnacja zgłoszona wcześniej niż siedem dni przed rozpoczęciem kursu - zwrot całości wpłat,
b) rezygnacja zgłoszona w terminie późniejszym wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów organizacyjnych w wysokości 100%.
3. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwania z konieczności dokonania opłat za udział.
 
§ 6
1. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie w całości zwrócona po uprzednim przesłaniu prośby o zwrot za pośrednictwem faksu, poczty elektronicznej lub poczty. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.
 
§ 7
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek kursu i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
3. Wszelkie materiały opracowane w trakcie prowadzenia kursów i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie wyraża zgody na upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursów.
4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursów do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.
 
§ 8
1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursów w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 7 dni od daty zakończenia kursu.
2. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika umożliwiające jego identyfikację; nazwę i typ usługi, której dotyczy; przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.
3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź wraz z rozstrzygnięciem reklamacji i jej uzasadnieniem.
 
§ 9
1. Uczestnicy kursu, podając swoje dane osobowe, wyrażają zgodę na dalsze ich przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach związanych wyłącznie z prowadzoną przez Organizatora działalnością szkoleniową, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez organizatora, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 
§ 10
1. Na przesłanym formularzu zgłoszenia dla jego skuteczności wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz potwierdzenie akceptacji jego treści.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Dolnośląski we Wrocławiu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO