1907

Utworzenie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Miało szczęście Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, że we Wrocławiu znaleźli się zaangażowani młodzi ludzie, którzy w 1957 roku zaczęli organizować tu Oddział Dolnośląski. Odważnie podjęli wyzwanie, poświęcając swój czas, wiedzę i ambicje.

1957

29 kwietnia – zebranie konstytucyjne we Wrocławiu. Wybrano Zarząd w składzie:

Jan Treter– przewodniczący (dziekan, prof. Wyższej Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu)

Bolesław Siwoń– wiceprzewodniczący (prof. WSE we Wrocławiu)

Henryk Ciepielski– wiceprzewodniczący (Miejska Rada Narodowa)

Jacek Ochman– sekretarz (główny księgowy PSS Społem)

Czesława Drągiewicz– skarbnik (Narodowy Bank Polski)

Władysław Szewczyk– członek (główny księgowy SP ‘Tricot”)

Cezary Jakubaszko– został przewodniczącym Komisji Rewizyjnej (główny księgowy Centrali Nasiennej we Wrocławiu)

Edward Marcinkowski– przewodniczący Sądu Koleżeńskiego (adiunkt WSE we Wrocławiu)

1958

W ciągu 12 miesięcy Zarząd odbył 15 posiedzeń. Oddział skupia już 128 członków.

Nauka i praktyka rachunkowości dynamicznie się rozwijały. Pracownicy finansowo-księgowi, którzy musieli nadążać za zmianami w systemie finansowym potrzebowali wsparcia profesjonalistów. Potrzebowali po prostu kolegów, którzy – podobnie jak oni nieustannie się uczyli i na bieżąco musieli rozwiązywać problemy rachunkowe w przedsiębiorstwach, w których byli zatrudnieni.

1959

Zmiana Statutu – zamiast rocznych kadencji wprowadza się trzyletnie.

1960

Zarząd liczy 14 członków, na jego czele stoi nadal Jan Treter.

Stowarzyszenie nieustannie rozszerzało zakres swojej działalności.

1962

Oddział Wrocławski przekształca się w Oddział Okręgowy obejmujący zasięgiem cały Dolny Śląsk.

1963

Wiedząc jak cenne są kompetencje nowoczesnych księgowych, członkowie Stowarzyszenia zaczęli organizować dla nich intensywne szkolenia zawodowe. Nadzór nad szkoleniami obejmuje Przemysław Des-Loges, założyciel SKwP we Wrocławiu.

1964

Oddział rozwija działalność szkoleniową. W pierwszym dziesięcioleciu działalności Oddział wrocławski przekształcił się w Oddział Okręgowy, obejmujący cały Dolny Śląsk. W końcu 1967 roku było 1898 członków zwyczajnych oraz 506 członków popierających. W latach 1957-1962członków popierających nie było. Prowadzono liczne szkolenia pracowników finansowo -księgowych, co wynikało z zadań postawionych przed Stowarzyszeniem przez Ministerstwo Finansów. Oddział prowadził kursy stacjonarne-przeszkolono 2164 osoby i zaoczne – 2986 osób oraz - 300 osób na kursach przygotowujących kandydatów na biegłych księgowych do egzaminu państwowego. Niemałą grupę, bo 500 osób przeszkolono na kursach operatorskich maszyn księgujących.

1967

W minionych trzech latach zorganizowano 11 odczytów dla blisko 4200 uczestników. Oddział prowadzi kursy stacjonarne i zaoczne: od 1965 roku przeszkolił łącznie prawie 5200 osób w tym 300, które przygotowywały się do egzaminu państwowego na biegłych rewidentów.

1968

27 marca – Walne Zebranie członków wybiera Bolesława Siwonia na przewodniczącego Zarządu Oddziału.

1974

Wizyta w Oddziale delegatów z Jugosławii i nawiązanie kontaktów z Technicznym Uniwersytetem w Dreźnie

1977

Kolejne dziesięć lat również można ocenić pozytywnie. Liczba kursów rosła, podobnie jak liczba uczestników. Częste wyjazdy członków Zarządu i doświadczonych praktyków gospodarczych do miast Dolnego Śląska i wygłaszane przez nich odczyty przyczyniły się do powiększania liczby członków zwyczajnych i wspierających. Liczba członków wynosi 6861, a członków wspierających -111. W minionym dziesięcioleciu wygłoszono 1264 odczyty dla 41 730 uczestników i zorganizowano 575 kursów, na których przeszkolono prawie 13 tys. osób z zakresu rachunkowości i przedsiębiorstw, przetwarzania danych oraz innych specjalności.

1978

Liczba dyplomowanych biegłych księgowych Oddziału wynosi 509 osób. Rozwija się współpraca z Akademią Ekonomiczną we Wrocławiu, która dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą egzaminacyjną.

31 maja Walne Zebranie Delegatów Oddziału wybiera na przewodniczącego Zarządu Henryka Serczyka.

1986

Oddział ma 7277członków zwyczajnych i 1307 członków wspierających.

W latach 83-86 zorganizowano 171 kursów dla ponad 4600 osób.

1988

25 kwietnia – Oddział w Legnicy usamodzielnia się i powstaje Oddział Okręgowy w Legnicy.

1989

Zorganizowano w tym roku 88 konferencji dla 2722 słuchaczy, przeprowadzono 73 kursy dla 1249 osób. SKwP podpisuje wraz z Elwro i Infobiuro umowę, zgodnie z którą we Wrocławiu powstaje Audytorska Spółka Stowarzyszenia Księgowych ELIKS.

1990

Oddział może poszczycić się 863 biegłymi księgowymi oraz 1019 umowami na świadczenie usług księgowych.

1992

Powołanie Krajowej Izby Biegłych Rewidentów i Regionalnego Oddziału KIBR we Wrocławiu.

1994

W minionych czterech latach zorganizowano 183 kursy dla prawie 4000 tysięcy osób, 123 kursy, które ukończyło 2617 absolwentów oraz 446 konferencji, w których wzięło udział ok. 11100 uczestników. Tradycją stają się konferencje naukowe organizowane wspólnie z Regionalnym Oddziałem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz Instytutem Rachunkowości Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.

1997

Oddział obchodzi w zamku na wodzie w Wojnowicach, koło Wrocławia, Jubileusz swego 40-lecia i 90-lecia SKwP.

1999

20 maja Zjazd Delegatów uchwala zmianę nazwy na Oddział Dolnośląski.

Członkowie Zarządu po raz kolejny biorą udział w rozstrzygnięciu Międzywojewódzkiego Konkursu Rachunkowości.

2001

Prezes Zarządu Oddziału tradycyjnie bierze udział w inauguracji roku akademickiego na Akademii Ekonomicznej, uczestniczy także w obchodach jej 55-lecia.

2002

Wspólne posiedzenie Oddziału Dolnośląskiego i Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze,  nowo otwartej siedzibie w Jeleniej Górze, przy

ul. 1 Maja 16/18. W miesięczniku Rachunkowość ukazuje się wywiad z Henrykiem Serczykiem, Prezesem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego.

2003

Prezesem Zarządu Oddziału Dolnośląskiego zostaje prof. Zbigniew Luty z Akademii Ekonomicznej.

Środowisko z wielkim smutkiem żegna Jana Kazimierza Aksaka – zasłużonego działacza i biegłego rewidenta.

Udział przedstawicieli Oddziału w kolejnej konferencji na AE, dotyczącej problemów finansowych wejścia Polski do UE, m.in. o obowiązku stosowania międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej.

2005

Oddział obejmuje po raz kolejny patronat nad Międzywojewódzkim Konkursem Rachunkowości.

2006

Oddział Terenowy w Wałbrzychu zostaje włączony do OT we Wrocławiu.

2007

Uroczyste obchody 50-lecia Oddziału Dolnośląskiego SKwP, w których uczestniczyła Przewodnicząca Komisji Finansów Publicznych Sejmu RP Aleksandra Natalii-Świat i Prezes Zarządu Głównego prof. Zbigniew Messner.

Na posiedzeniu Zarządu Głównego SKwP wręczono dyplom Członka Honorowego SKwP Henrykowi Serczykowi - Prezesowi Oddziału Dolnośląskiego SKwP we Wrocławiu w latach 1978-2003.

2006-2008

Realizacja Projektu unijnego EFS – „Szkolenia z rachunkowości i finansów szansą zawodową dla kobiet”. Konferencja podsumowująca w Oddziale Dolnośląskim i w Oddziale Terenowym w Jeleniej Górze.

Udział delegacji Oddziału Dolnośląskiego SKwP w uroczystych obchodach 50-lecia Drustva Racunovodij Financnikov in Revizoriev Nowe Mesto w Słowenii.

2009-2010

Realizacja Projektu EFS „Szkolenia z zakresu prowadzenia ksiąg rachunkowych w małych i średnich przedsiębiorstwach” przez SKwP Oddział Dolnośląski we Wrocławiu.

Z inicjatywy Oddziału Dolnośląskiego SKwP odbyła się we Wrocławiu Ogólnopolska Konferencja poświęcona działalności Oddziałów Terenowych SKwP, która zainicjowała coroczne spotkania działaczy Stowarzyszenia poświęcone wymianie doświadczeń w działalności jednostek terenowych.

2004-2011

Objęcie patronatem corocznych Międzywojewódzkich Konkursów Rachunkowości, których organizatorem było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W pracach jury uczestniczyła mgr Henryka Turowska – sekretarz Zarządu Oddziału.

2012

Otwarcie nowego lokalu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Dolnośląskiego przy ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A.

2013

Prezes Oddziału Terenowego SKwP we Wrocławiu Jadwiga Larkowska-Borkowska zainicjowała utworzenie Klubu Biur Rachunkowych, którego przewodniczącym został Henryk Klin.

2004-2011 Objęcie patronatem corocznych Międzywojewódzkich Konkursów Rachunkowości, których organizatorem było Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W pracach jury uczestniczyła mgr Henryka Turowska – sekretarz Zarządu Oddziału.

2015

Udział dr Władysława Fałowskiego w uroczystościach odsłonięcia obiektu upamiętniającego Zakłady ELWRO we Wrocławiu. Współpraca Dolnośląskiego Oddziału SKwP z Elwro sięga co najmniej roku 1989, w którym to Oddział Okręgowy SKwP we Wrocławiu, Zakłady ELWRO oraz INFOBIURO powołało do życia Spółkę Eliks, funkcjonującą obecnie jako spółka audytorska w grupie FINANS-SERVIS.

Spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków SKwP z okazji obchodów Dnia Księgowego w Jagniątkowie.

Pierwszy Rajd Pieszy Klubu Biur Rachunkowych, zainicjonowany przez Janusza Turakiewicza-wiceprezesa Zarządu Oddziału Terenowego Wrocław. Kolejne Rajdy odbywają się cyklicznie dwa razy w roku. Uczestnicy pokonują trasy ok 15 km zdobywając punkty turystyki kwalifikowalnej i otrzymują pamiątkowe znaczki.

2016

Zakup lokalu dla Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze.

Wygłoszenie wykładu przez Profesora Zbigniewa Lutego na temat „Restrukturyzacja majątkowa i kapitałowa w świetle prawa bilansowego i kodeksu spółek handlowych” w siedzibie  Loży Dolnośląskiej Business Centre Club we Wrocławiu.  Spotkanie dedykowane było dyrektorom finansowym i głównym księgowym.

Wręczenie pierwszego Listu Akredytacyjnego – poświadczenie spełnienia przez Biuro Rachunkowe wymogów w zakresie doskonalenia zawodowego dla LTD Biuro Rachunkowe Leszek Adamek.

Spotkanie integracyjne dla członków i sympatyków SKwP w Jagniątkowie połączone z zabawą andrzejkową i odczytem na temat „Zastosowanie mechanizmu JPK na przykładzie COMARCH ERP OPTIMA”.

41 Bieg Piastów w Jakuszycach. W organizacji Biegu Księgowych uczestniczył Zarząd Główny SKwP. Aktywnie przy pracach organizacyjnych włącza się Zarząd Oddziału Terenowego w Jeleniej Górze. Udział wzięło ok. 60 księgowych w biegu o Puchar Księgowych.

Uchwałą Prezydium powołano Koło Naukowe przy SKwP we Wrocławiu. Członkami nowo powstałego Koła są studenci.

Obchody 60-lecia Oddziału Dolnośląskiego i 110-rocznicy ruchu zawodowego księgowych na ziemiach polskich.

Otwarcie nowego lokalu Oddziału SKwP W Jeleniej Górze ul. 1-go Maja 76/1B, 58-500 Jelenia Góra.

5 kolejny Rajd Biur Rachunkowych.1

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close