Załącznik

do uchwały nr 16/2024

Zarządu Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu

Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

z dnia 22.03.2024 r.

 

Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych

przez placówki kształcenia ustawicznego pod nazwą –

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Ustawicznego

Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu

 

§1

 1. Organizatorem usług szkoleniowych (zwanych dalej kursem) są dwie placówki kształcenia ustawicznego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddziału Dolnośląskiego (zwane dalej) „Organizatorem”.
 2. Organizator dysponuje następującymi lokalami, w których organizowane są kursy:
 • Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław,
 • Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław,
 • Stanisława Worcella 3, 50-480 Wrocław,
 • 1-go Maja 76/1B, 58-500 Jelenia Góra.
 1. Siedziba placówki kształcenia ustawicznego we Wrocławiu znajduje się pod adresem: ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław, adresy mailowe: kursy@wroclaw.skwp.pl, szkolenia@wroclaw.skwp.pl:
 2. Siedziba placówki kształcenia ustawicznego w Jeleniej Górze znajduje się pod adresem: ul. 1-go Maja 76/1B, 58-500 Jelenia Góra, adres mailowy: szkolenia@jelenigora.skwp.pl
 3. Godziny obsługi interesantów w biurach placówek kształcenia ustawicznego podane są na następujących stronach internetowych:

 

§2

 1. Oferta szkoleniowa organizacji kursów zaprezentowana jest na stronie internetowej Organizatora.
 2. Warunkiem udziału w kursach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego w formie online dostępnego na stronie internetowej, lub za pomocą poczty tradycyjnej, lub e-mailem na odpowiedni adres wskazany w ofercie, lub dostarczenie go osobiście do siedziby Organizatora.
 3. Formularz zgłoszeniowy jest potwierdzeniem zawarcia prawnie wiążącej umowy zawartej pomiędzy Organizatorem a zgłaszającym.
 4. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją Ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych Organizatora.
 5. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć Organizatorowi najpóźniej dwa dni robocze przed rozpoczęciem kursu (liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora). Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest możliwe po uprzednim uzgodnieniu mailowym lub telefonicznym oraz przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego w jednej z wymienionych form w pkt. 2.
 6. Za skutecznie zapisanych na kurs uważa się te osoby, które w terminie przesłały poprawnie i czytelnie wypełnione formularze zgłoszeniowe i otrzymały systemowe potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.
 7. Organizator zastrzega prawo do zamknięcia listy zapisów w przypadku, gdy lista chętnych na dany kurs przekroczy liczbę wolnych miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.

 

§3

 1. Organizator przesyła uczestnikom potwierdzenie uczestnictwa w kursie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, najpóźniej jeden dzień roboczy przed jego rozpoczęciem wraz z podaniem szczegółowych informacji dotyczących kursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu oraz zmiany miejsca, terminów, godzin zajęć, wykładowcy prowadzącego zajęcia oraz formy realizacji zajęć dydaktycznych (stacjonarne lub z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość).
 3. W przypadku odwołania kursu przez Organizatora lub zmian wymienionych w pkt. 2, każda osoba zapisana na dany kurs otrzymuje stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i na platformach szkoleniowych.

§4

 1. Cena kursu obejmuje usługi wymienione w ofercie szkoleniowej i/lub na stronie internetowej.
 2. Kursy realizowane są zgodnie z programami nauczania przyjętymi przez Organizatora.
 3. Czas trwania kursu określony jest w godzinach lekcyjnych. Godzina lekcyjna to 45 minut.
 4. Zaliczka za kurs powinna wpłynąć na rachunek bankowy Organizatora PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635 do dnia podanego przez Organizatora na potwierdzeniu uczestnictwa.
 5. Po wpłynięciu należności, zostanie wystawiona faktura VAT zgodnie z art. 106i Ustawy o podatku od towarów i usług, zgodnie z przesłanymi danymi zawartymi w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość wykreślenia z listy uczestników osobę uchylającą się od terminowego dokonywania płatności zgodnie z ustaleniami Organizatora. Dotyczy to także osób, które nie zapłaciły zaliczki zgodnie z pkt. 4. Wykreślenie uczestnika za nieterminowe wpłaty nie zwalnia z opłaty za udział w kursie w pełnej wysokości.
 7. Wszystkie wpłaty dokonane na poczet kursu, do dnia jego zakończenia, stanowią zaliczkę za ten kurs.
 8. Regulamin przewiduje udzielanie następujących zniżek w zakresie cen usług szkoleniowych:
 9. zniżka za kontynuację w wysokości 5% ceny kursu długiego (powyżej 30 godzin) przysługuje kursantom i byłym kursantom Organizatora wykupującym kolejny kurs długi, w trakcie kursu długiego oraz w ciągu 1 roku od ukończenia poprzedniego kursu długiego,
 10. zniżka dla członków SKwP ustalona przez Organizatora w ofercie szkoleniowej dotyczącej danego kursu (warunkiem skorzystania ze zniżki w opłacie za kurs jest co najmniej roczne członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i terminowe opłacanie składek),
 11. zniżka w wysokości 5% ceny kursu w przypadku zgłoszenia dwóch lub więcej osób z jednej instytucji na ten sam kurs,
 12. zniżki wymienione w pkt a-c nie sumują się wzajemnie,
 13. zniżka na kurs nie przysługuje na usługi szkoleniowe wyjazdowe oraz szkolenia obligatoryjne dla biegłych rewidentów.

§5

 1. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w kursie powinno być przesłane w formie pisemnej za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej do Organizatora.
 2. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, który obejmuje poniżej 30 godzin musi zostać zgłoszona najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu; w przypadku, gdy dokonano wcześniejszej opłaty za kurs, następuje zwrot całości opłat.
 3. Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, który obejmuje powyżej 30 godzin zajęć może nastąpić nie później niż po dwóch pierwszych zajęciach i wiąże się z koniecznością dokonania opłaty w wysokości 7% ceny kursu stanowiącej pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji kursu i innych elementów niezbędnych do rozpoczęcia kursu oraz opłaty za kurs w stosunku do zrealizowanych godzin zajęć.
 4. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w kursie w późniejszym, niż wymieniony w pkt 2 i 3 terminie, uczestnik jest zobowiązany do dokonania całości opłaty za kurs.
 5. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z obowiązku uiszczenia pełnej opłaty za udział w kursie. Nieobecność nie jest jednoznaczna z rezygnacją z kursu.
 6. W przypadku kursów i szkoleń wyjazdowych podczas których dla uczestników wynajmowany jest hotel, zbiorowy transport itp. rezygnacja odbywa się na zasadach określonych w ofercie kursu. Warunkiem przyjęcia rezygnacji jest pokrycie wszelkich kosztów poniesionych w związku z organizowanym kursem dotyczących uczestników, których rezygnacja dotyczy, w tym między innymi kosztów usług hotelowych i gastronomicznych oraz kosztów transportu zbiorowego.
 7. Uczestnik kursu, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, który zawarł umowę szkoleniową na odległość lub poza lokalem Organizatora, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Za dzień zawarcia umowy uznaje się dzień wysłania karty zgłoszenia do Organizatora w sposób określony w § 2 pkt. 3 i 4.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy Uczestnik zobowiązany jest zwrócić wszelkie otrzymane materiały edukacyjne. Jakiekolwiek wykorzystanie otrzymanych materiałów szkoleniowych stanowić będzie naruszenie praw autorskich i może być podstawą dochodzenia stosownego odszkodowania.
 9. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy winno mieć formę pisemną i zostać wysłane listem poleconym na adres placówki lub przekazane drogą elektroniczną na właściwy adres podany w § 1 pkt. 3 i 4 niniejszych warunków za elektronicznym potwierdzeniem otrzymania lub złożone osobiście w siedzibie placówki za potwierdzeniem.
 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem nie jest możliwe w przypadku kursów, które zostały zrealizowane w całości. W sytuacjach szczególnych i uzasadnionych przy kursach, których zakończenie wymaga zaliczenia prac kontrolnych, na pisemny wniosek uczestnika możliwe jest przesunięcie terminu ich zaliczenia, o którym ostatecznie decyduje dyrektor placówki.

§6

 1. W przypadku wyczerpania miejsc lub odwołania kursu kwota wpłacona na poczet kursu zostanie w całości zwrócona po uprzednim przesłaniu prośby o zwrot za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej. Zwrot nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania informacji, na rachunek bankowy, z którego została dokonana wpłata.

 

§7

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji zawartych w dostarczonych przez wykładowców materiałach szkoleniowych, ani za jakiekolwiek szkody wynikłe w następstwie wykorzystania przez uczestnika w indywidualnych sprawach informacji uzyskanych na kursie.
 2. Wszystkie materiały edukacyjne opracowane na użytek kursu i w trakcie kursu chronione są prawem autorskim.
 3. Wszelkie materiały otrzymane przez rozpoczęciem kursu oraz opracowane w trakcie prowadzenia kursu i upublicznione przez Organizatora można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Organizator nie wyraża zgody na upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów opracowanych w trakcie prowadzenia kursu.
 4. Wykorzystanie materiałów opracowanych w trakcie i na użytek kursu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Organizatora.

§8

 1. Uczestnik może składać reklamacje dotyczące kursu w formie pisemnej do Organizatora najpóźniej w terminie 14 dni od daty zakończenia kursu.
 2. Reklamacja powinna zawierać: dane uczestnika umożliwiające jego identyfikację; nazwę i typ usługi, której dotyczy; przedmiot reklamacji oraz okoliczności uzasadniające reklamację. Reklamacje nie spełniające tych warunków nie będą rozpatrywane.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację w terminie 30 dni od daty jej otrzymania i przekaże uczestnikowi kursu odpowiedź wraz z rozstrzygnięciem reklamacji i jej uzasadnieniem.

§9

 1. W przypadku realizacji przez Organizatora części lub całości procesu kształcenia drogą elektroniczną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległości konieczne jest posiadanie przez uczestnika urządzenia multimedialnego z systemem operacyjnym, aktualną przeglądarką internetową i dostępem do sieci Internet.
 2. W celu ochrony systemów teleinformatycznych rekomendowane jest zainstalowanie, stale aktualizowanego, oprogramowania antywirusowego.
 3. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania, kopiowania i udostępniania przebiegu zajęć.
 4. Uczestnik biorący udział w procesie kształcenia realizowanym w części lub całości drogą elektroniczną jest zobowiązany do:
 5. niepodejmowania działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemów teleinformatycznych Organizatora, a także wszelkich innych działań prowadzących do nieuprawnionego dostępu do całości lub części systemów teleinformatycznych Organizatora,
 6. nieprzeciążenia lub destabilizacji systemów Organizatora lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w kursach (szkoleniach),
 7. nieudostępniania danych do logowania do usług świadczonych przez Organizatora osobom nieuprawnionym,
 8. nieupowszechniania w systemach teleinformatycznych Organizatora treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne
  z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzania lub rozpowszechniania poprzez systemy teleinformatyczne Organizatora,
 9. niezamieszczania w systemie teleinformatycznym Organizatora niebezpiecznych plików oraz linków do stron internetowych, które mogą spowodować instalację szkodliwego oprogramowania.

§10

Klauzula informacyjna dla uczestników szkoleń i kursów dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław (dalej Oddział).
 2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe dane będą przetwarzane w celach związanych z organizacją i realizacją kursu/szkolenia przez placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu, w tym przeprowadzenia egzaminu, a także
  w celu wydania dokumentów poświadczających odbycie kursu/szkolenia (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO); w celu wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania m.in. dowodów księgowych lub dokumentacji oświatowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń, czy zagwarantowania bezpieczeństwa uczestnikom kursu/szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), w celu marketingu i promocji w przypadku wyrażenia zgody przez uczestnika kursu/szkoleń (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a).
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w przypadku wyrażenia zgody-prawo do jej wycofania, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wpisania na listę uczestników szkolenia lub kursu oraz jego realizacji, konsekwencją nie podania danych osobowych będzie wykluczenie Pani/Pana z udziału w szkoleniu lub kursie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§11

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby działalności marketingowej:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław (dalej Oddział).
 2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych w tym w celu wysyłki informacji o aktualnych akcjach promocyjnych i aktualnej ofercie m.in. dotyczących placówek kształcenia ustawicznego.
 2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wysyłki treści marketingowych, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości informowania Pani/Pana o promocjach i aktualnej ofercie.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

§12

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na potrzeby wysyłki Newslettera:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław (dalej Oddział).
 2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
  z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celach otrzymania przez Panią/Pana Newslettera.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej Rozporządzeniem).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem wysyłki i otrzymania przez Panią/Pana treści Newsletter.
 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

§13

Klauzula informacyjna dla Użytkowników Wi-Fi:

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika Sieci Wi-Fi jest Oddział Dolnośląski we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A, 50-265 Wrocław (dalej Oddział).
 2. W Oddziale powołano Inspektora Ochrony Danych (IOD), kontakt do IOD e-mail: iod.skwp@buiskwp.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Pozyskane od Państwa dane będą przetwarzane w celu świadczenia Usługi Wi-Fi, a w uzasadnionych przypadkach mogą być również przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 4. Podstawą prawną przetwarzania danych Użytkownika jest:
 1. 6 ust. lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, str. 1) (dalej: RODO), tj. niezbędność ich przetwarzania w celu świadczenia Usługi, w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną lub podjęcia działań na życzenie Użytkownika przed zawarciem umowy,
 2. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes administratora danych polegający na ustaleniu oraz dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami.
 1. Odbiorcą danych osobowych Użytkowników sieci Wi-Fi będą podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) oraz podmioty publiczne na podstawie odrębnych przepisów prawa z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
 2. Podanie przez Użytkownika Sieci Wi-Fi danych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do korzystania z Usługi.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 2. Zgromadzone dane będą przechowywane maksymalnie przez okres 2 tygodni w zależności od ilości zapisanych informacji po zakończeniu świadczenia Usługi. W przypadku wystąpienia zdarzenia, w którym niezbędne będzie ustalenie oraz dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami zgromadzone dane będą przechowywane do czasu przedawnienia tych roszczeń.
 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą oddawane profilowaniu.
 2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

§14

 1. Na przesłanym formularzu zgłoszeniowym kursu dla jego skuteczności wymagane jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszymi ogólnymi warunkami świadczenia usług szkoleniowych oraz potwierdzenie akceptacji jego treści.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych ogólnych warunków świadczenia usług szkoleniowych w każdym czasie.
 3. Ogólne warunki świadczenia usług szkoleniowych organizowanych przez placówki kształcenia ustawicznego działające w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie Organizatora i zostają wprowadzone na czas nieokreślony.

 Zatwierdzono Uchwałą nr 16/2024 Prezydium Zarządu Oddziału Dolnośląskiego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce we Wrocławiu z dnia 22.03.2024 roku

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635