Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych może uzyskać osoba, która:

1) posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,

2) posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,

3) rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,

4) uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku,

5) jest członkiem Stowarzyszenia,

6) odbyła szkolenie kursowe i złożyła egzamin kwalifikacyjny.

Szkolenie przygotowujące do uzyskania tytułu „certyfikowanego eksperta usług księgowych” obejmuje następującą tematykę:

1) organizacja usług księgowych,

2) umowa o świadczenie usług księgowych,

3) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

4) ochrona danych osobowych przy świadczeniu usług księgowych,

5) odpowiedzialność karna skarbowa przy świadczeniu usług księgowych,

6) obowiązki jednostki świadczącej usługi księgowe w zakresie rozliczeń wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia, podatków i innych świadczeń publicznoprawnych oraz w zakresie ewidencji, sprawozdawczości finansowej i statystycznej,

7) organizacja systemu kontroli przy świadczeniu usług księgowych,

8) ryzyka w usługach księgowych,

9) etyka zawodowa w świadczeniu usług księgowych.

Egzamin kwalifikacyjnyjest egzaminem przeprowadzanym przez Oddziały Okręgowe, a warunkiem jego zaliczenia jest uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do osiągnięcia

Osoba spełniająca powyższe warunki uzyskuje tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych”.

Osoba posiadająca ten tytuł zobowiązuje się do ustawicznego doskonalenia zawodowego, które obejmuje następujące zagadnienia:

1) wiedzę z dziedziny organizacji usług księgowych,

2) rachunkowość oraz powiązane zagadnienia.

Obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego powstaje od dnia 1 stycznia roku następującego po roku uzyskania tytułu „certyfikowanego eksperta usług księgowych” i powinien obejmować co najmniej 20 godzin zajęć szkoleniowych rocznie.

Certyfikowany ekspert usług księgowych będący dyplomowanym księgowym spełnia obowiązek ustawicznego doskonalenia zawodowego według zasad określonych dla dyplomowanych księgowych.

Wykreślenie z rejestru osób posiadających tytuł „certyfikowanego eksperta usług księgowych” następuje:

1) na wniosek certyfikowanego eksperta usług księgowych,

2) na podstawie decyzji właściwego Zarządu oddziału okręgowego Stowarzyszenia lub Prezydium upełnomocnionego przez Zarząd, w razie niespełniania warunków lub zasad obowiązujących certyfikowanego eksperta usług księgowych, a w szczególności:

a) niespełniania obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego,

b) utraty członkostwa Stowarzyszenia,

c) nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej.

Wykreślenie z rejestru oznacza utratę tytułu „certyfikowanego eksperta usług księgowych”.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close