Jak zostać Członkiem SKwP

Członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce dzielą się na:
1) zwyczajnych,
2) zwyczajnych - dyplomowanych księgowych,
3) wspierających,
4) honorowych.

Członkiem zwyczajnym może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i pełną zdolność do czynności prawnych, wykonujący zawód księgowego lub inny zawód pokrewny związany z rachunkowością. Za osoby wykonujące zawód uważa się również osoby, które wykonywały ten zawód.
Członkami zwyczajnymi mogą być też studenci i uczniowie kierunków finanse i rachunkowość oraz dziedzin pokrewnych, jak również pracownicy jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia.

Aby przystąpić do Stowarzyszenia wystarczy dostarczyć do biura Oddziału deklarację członkowską (poniżej wersja on-line oraz do pobrania pdf).

Korzyści z członkostwa w SKwP:
Członkowie SKwP mają możliwość uczestniczenia w comiesięcznych spotkaniach, gdzie poruszane są aktualne problemy zawodu księgowego. Dodatkowo po roku przynależności uzyskują rabaty przy korzystaniu ze szkoleń organizowanych przez Stowarzyszenie.
Ponadto członkowie mają prawo do udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia, zgodnie z regulaminami określającymi zasady ich odbywania oraz korzystania w pełni z czynnego prawa wyborczego oraz z biernego prawa wyborczego na zasadach określonych w statucie. W wyborach do organów naczelnych i okręgowych władz Stowarzyszenia mogą kandydować członkowie Stowarzyszenia mający co najmniej dwuletni staż członkowski.

Rabaty na produkty wydawnictwa "Rachunkowość"
· Uczestnictwo w bezpłatnych projektach SKwP - seminariach, konferencjach, zebraniach, webinarach, podcastach, prelekcjach, odczytach i spotkaniach;
· Dostęp do Panelu członka i newslettera z aktualnościami z zakresu rachunkowości i dziedzin pokrewnych;
· Integracja z osobami w każdym wieku (od studentów do seniorów)
. Karta Multisport

Warunki uzyskania członkostwa w SKwP:
Osoba lub jednostka organizacyjna zainteresowana członkostwem w SKwP może zostać Członkiem zwyczajnym lub Członkiem wspierającym SKwP. W tym celu musi spełniać wymogi formalne określone w statucie oraz wypełnić deklarację członkowską (link deklaracja), którą składa w wybranym przez siebie Oddziale SKwP. Przyjęcie w poczet członków SKwP następuje na skutek wydania decyzji przez Zarząd odnośnego Oddziału i po wpłaceniu składki członkowskiej/zadeklarowanego wsparcia (w przypadku osób prawnych).
Członkiem zwyczajnym mogą zostać:

 1. pracownicy finansowo-księgowi,
 2. pracownicy przetwarzania danych rachunkowości,
 3. biegli rewidenci, dyplomowani biegli księgowi, rewidenci księgowi oraz inni pracownicy rewizji i kontroli gospodarczej lub finansowej,
 4. nauczyciele oraz pracownicy nauki w dziedzinach: finansów, rachunkowości, przetwarzania danych, analizy gospodarczej i dyscyplin pokrewnych,
 5. pracownicy bankowi oraz jednostek doradczych i opiniodawczych,
 6. pracownicy skarbowości i doradcy podatkowi,
 7. studenci i uczniowie kierunków finansów, rachunkowości i dziedzin pokrewnych,

Członkiem wspierającym może zostać osoba prawna, lub inna jednostka niemająca osobowości prawnej, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje poparcie finansowe dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta do Stowarzyszenia, na podstawie złożonej przez nią pisemnej deklaracji, przez Zarząd Oddziału.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Dolnośląski we Wrocławiu zaprasza do udziału w działalności Stowarzyszenia.
Wartości składek (składka roczna):

członek zwyczajny -dyplomowany księgowy, członek zwyczajny: 

 • członek zwyczajny 50 zł
 • emeryt, rencista 20 zł
 • student 20 zł

Wartości składek (składka roczna) członek wspierający:

 • firma  200 zł

Kandydat na członka zwyczajnego
Po wypełnieniu deklaracji jest możliwość wydania legitymacji członkowskiej na prośbę członka.
Wpisowe w wysokości 20 zł płacone przy złożeniu deklaracji.

Składki roczne można wpłacić w kasie Stowarzyszenia lub przelewem na konto: 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close