RODZAJ ZATRUDNIENIA: Umowa o pracę
WYMAGANIA PRACODAWCY:
Poszukujemy osoby zaangażowanej w pracę, posiadającej umiejętności analityczne, planistyczne,
z umiejętnością realnej oceny sytuacji, skrupulatnej, ambitnej oraz poszukującej nowych rozwiązań. Zależy nam
na osobie posiadającej cechy przywódcze i która będzie potrafiła samodzielnie rozwiązywać pojawiające się
problemy oraz otwartej na współpracę
Oczekujemy:
(Wykształcenie)
1. W zakresie wykształcenia spełnienia jednego z poniższych warunków:
a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe,
uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co
najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią
praktykę w księgowości,
c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo
świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego
(Doświadczenie)
2. W zakresie udokumentowanego doświadczenia zawodowego, minimum 5 letniego doświadczenia
na kierowniczym stanowisku w działach księgowości.
(Wiedza i Umiejętności)
3. Znajomość przepisów prawa bilansowego i podatkowego oraz praktycznego ich stosowania.
4. Znajomość przepisów prawa w zakresie finansów publicznych oraz działalności leczniczej oraz
praktycznego ich zastosowania.
5. Umiejętności interpretowania przepisów.
6. Biegłej znajomości obsługi komputera, w tym aplikacji kadrowo-płacowych.
7. Biegłej znajomości obsługi pakietu MS Office, w szczególności MS Excel.
(Pozostałe)
8. Umiejętności zarządzania pracą dużego zespołu.
9. Umiejętności pracy pod presją.
10. Rzetelności, odpowiedzialności i nieposzlakowanej opinii
11. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
12. Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
13. Nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności
dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
14. Posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania
obowiązków głównego księgowego;
(Wymagania, których spełnienie będzie dodatkowym atutem)
15. Wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
16. Doświadczenie w prowadzeniu rozliczeń projektów unijnych.

OPIS STANOWISKA
1. Prowadzenie rachunkowości w tym sporządzenie sprawozdań finansowych;
2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3. Dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów finansowych
4. Kontrola sporządzanych deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
5. Kontrola sporządzanych deklaracji VAT oraz JPK
6. Organizacja i nadzór nad prowadzeniem ksiąg rachunkowych i obiegiem dokumentacji.
7. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu powierzonych zadań.
8. Zarządzanie zespołem.
9. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi.
10. Nadzór nad prowadzeniem ewidencji majątku.
11. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań.
12. Nadzór nad terminowym regulowaniem należności oraz wsparciem w procesie ich windykacji.
13. Dokonywanie kontroli bieżącej w zakresie powierzonych obowiązków.

OFERUJEMY:
✓ Pracę w największym szpitalu w województwie - dającym duże możliwości w kształtowaniu swojego
rozwoju zawodowego.
✓ Pracę w przyjaznym środowisku.
✓ Możliwość podnoszenia kwalifikacji i szkolenia.
✓ Świadczenia socjalne.

KONTAKT:
Jeśli rozważasz zmianę oraz chęć poszerzenia swych doświadczeń zawodowych w dynamicznym środowisku, jakie
tworzy nasz szpital to serdecznie zapraszamy do złożenia swej aplikacji (CV wraz z listem motywacyjnym oraz
podaniem o pracę) na adres e-mail: rekrutacja@usk.opole.pl
Pytania kierować można pod nr tel.: (77) 45 20 133, (77) 45 20 125.
Zapraszamy do nawiązania współpracy!

Informujemy, że w związku z prowadzoną rekrutacją będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe. Szczegółowe informacje znajdziecie
Państwo w "Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy" dostępnej na naszej stronie internetowej http://www.usk.opole.pl w zakładce
RODO

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635