Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
03-12-2018 brak miejsc
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy od 2019 r. (nowe dokumenty ZUS, E-akta, Pracownicze Plany Kapitałowe -PPK)

CEL: 

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe
i pracodawcy

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie warsztatu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.  

PROGRAM: 

I. Zmiany w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej od 2019r.

1. Okres przechowywania dokumentacji pracowniczej od 1 stycznia 2019r.Kiedy dokumenty pracownicze będą podlegały archiwizacji 10-letniej, a jaką dokumentację pracodawcy będą zobowiązani przechowywać przez okres 50 lat?

2. Zakres dokumentów stanowiących dokumentację pracowniczą.

3. Dokumentacja papierowa a e-teczka – wady i zalety nowego rozwiązania.

4. Zmiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej;

 • przekształcanie dokumentacji papierowej w e-teczkę,
 • przekształcanie e-teczki w dokumentację papierową.

5. Nowe zasady sporządzania harmonogramów i ewidencji czasu pracy.

6. Przechowywanie harmonogramów czasu pracy oraz innych dokumentów związanych
z czasem pracy w dokumentacji pracowniczej.

7. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia pracownika po przerwie.

8. Zasady wydawania pracownikowi dokumentacji pracowniczej. Wydawanie dokumentacji pracowniczej w przypadku śmierci pracownika – osoby uprawnione do odbioru dokumentacji pracowniczej.

9. Zasady niszczenia dokumentacji pracowniczej.

10. Nowe obowiązki informacyjne wobec pracowników w przypadku ustania stosunku pracy, związane ze zmianami w prowadzeniu i przechowywaniu dokumentacji pracowniczej.

 

II. Nowe dokumenty ZUS od 2019r. w związku z wprowadzeniem okresu skrócenia przechowywania dokumentacji pracowniczej.

 

1. Wpływ skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej na dokumenty ubezpieczeniowe ZUS.

2. Oświadczenie o zamiarze przekazania raportów informacyjnych - ZUS OSW:

 • Czy każdy płatnik będzie zobowiązany do przekazania do ZUS oświadczenia
 • o zamiarze złożenia raportów informacyjnych ( ZUS OSW)?
 • W jakim terminie trzeba złożyć w ZUS oświadczenie ZUS OSW?
 • Czy płatnik składek może zmienić decyzję co do chęci złożenia raportów informacyjnych ZUS RIA?
 • W jaki sposób będzie można przekazać do ZUS oświadczenie ZUS OSW?

3. Nowy raport informacyjny ZUS RIA:

 • Jakie informacje będzie zawierał raport informacyjny ZUS RIA?
 • Za jaki okres będą sporządzane raporty ZUS RIA?
 • W jakim terminie ZUS RIA należy przekazać do ZUS?
 • Za których ubezpieczonych należy złożyć raporty ZUS RIA? Czy zleceniodawca będzie zobowiązany złożyć raporty ZUS RIA za wszystkich zleceniobiorców? (np. studentów zatrudnionych na umowy zlecenia, osoby opłacające składki wyłącznie na ubezpieczenie zdrowotne itd.)
 • Czy dokument ZUS RIA należy również przekazać pracownikowi/zleceniobiorcy?
 • Jakie będą konsekwencje nieprzekazania dokumentu ZUS RIA wraz z dokumentem ZUS ZWUA od 1 stycznia 2019r?

4. Konsekwencje złożenia oświadczenia ZUS OSW i złożenia dokumentów ZUS RIA wyłącznie za część osób ubezpieczonych. Co w sytuacji, gdy płatnik nie złoży dokumentu ZUS RIA za wszystkich ubezpieczonych w trakcie roku od złożenia ZUS OSW?

5. Błędy w dokumencie ZUS RIA:

 • Kiedy płatnik składek będzie zobowiązany do złożenia korekty ZUS RIA?
 • Jaki będzie termin na złożenie dokumentu korygującego?
 • Czy płatnik ma obowiązek przekazać skorygowany dokument ZUS RIA byłemu pracownikowi/zleceniobiorcy?

6. Informacje przekazywane ubezpieczonym przez ZUS w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej.

7. Zmiany w formularzach DRA, ZWUA, Informacja Miesięczna (IM) i Informacja Roczna (IR) od 1 stycznia 2019r.

8. Nowy raport miesięczny imienny ZUS RPA:

 • Jakie dane będą wykazywane w nowym raporcie miesięcznym ZUS RPA?
 • Czy wszyscy płatnicy składek będą przesyłać do ZUS raporty ZUS RPA? Których płatników składek będzie dotyczył comiesięczny obowiązek przesyłania do ZUS raportów ZUS RPA?

III. Nowe obowiązki informacyjne pracodawców (płatników składek) w związku ze skróceniem okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej:

1. Obowiązki płatnika wobec pracownika i zleceniobiorcy, za którego płatnik złoży raport ZUS RIA.

2. Przykładowe wzory informacji przesyłanej pracownikowi/zleceniobiorcy w związku ze skróceniem okresu przechowywania jego dokumentacji pracowniczej.

IV. Zmiany w programie Płatnik i na Platformie Usług Elektronicznych będące konsekwencją zmian w dokumentach ubezpieczeniowych od 2019r.

V. Zmiany w opłacaniu składek ZUS przez osoby prowadzące działalność i ich wpływ na odprowadzanie składek od umów cywilnoprawnych zawartych z przedsiębiorcami od 2019r.

VI. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK).

1. Co to są Pracownicze Plany Kapitałowe? Jakie są zasady inwestowania środków w PPK?

2. Od kiedy pracodawcy będą zobowiązani tworzyć PPK?

3. Którzy pracodawcy będą zobowiązani do stworzenia PPK?

4. Jak wygląda procedura tworzenia PPK? Rola reprezentacji pracowników w tworzeniu PPK.

5. Obowiązki informacyjne i administracyjne pracodawców związane z prowadzeniem PPK.

6. Zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK. Wysokość składek odprowadzanych na PPK – składki finansowane przez pracownika a składki pracodawcy.

7. Zapisanie i wystąpienie z PPK – możliwość rezygnacji pracownika z udziału w PPK.

8. Zmiana PPK w przypadku zmiany miejsca pracy przez pracownika.

9. Zasady wykorzystania środków zgromadzonych w PPK – rozwód i dziedziczenie.

VII. Pytania i konsultacje – czas dla uczestników szkolenia.

 

Wykładowca: Katarzyna Sobieszczańska

 

ORGANIZACJA: 

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.   

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Zajęcia w godz.  9.00 - 14.00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

INFORMACJE DODATKOWE: 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635