Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
01-10-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

 

Kurs krótki na temat: Zmiany w ochronie danych osobowych w zakładzie pracy od 04.05.2019 r.

 

 

 

Czas trwania kursu:  8 godzin

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym

Prowadzący: Anna Stokłosa

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień ochrony danych osobowych i wymagań dotyczących zabezpieczeń danych oraz nabycie praktycznej umiejętności przygotowywania dokumentacji zgodnej pod względem formy i treści z wymogami Rozporządzenia z uwzględnieniem zmian w przepisach obowiązujących od 04.05.2019 r. W czasie kursu, w oparciu o praktyczne przykłady uczestnikom zostaną przedstawione nowe obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników. Kurs ma wymiar praktyczny, uczestnicy mogą zadawać pytania w trakcie szkolenia.  Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem ochrony danych osobowych, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

 

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa (Rozporządzenie, Ustawa o ochronie danych osobowych) oraz wzory dokumentów.

 

Plan nauczania

Program:

I.         Zmiany do kodeksu pracy od 04.05.2019 r.  dostosowanie do RODO – problemy praktyczne

1) Osoba ubiegająca się o zatrudnienie:

a) nowy katalog danych osobowych żądanych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie i pracownika – wzór z omówieniem

a)         zbieranie informacji o niekaralności kandydatów do pracy

b)         przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii (wrażliwych) od kandydatów

c)         obowiązek informacyjny względem kandydatów (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem:

d)        - cel ( w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

- podstawy przetwarzania danych osobowych

- zgoda kandydata na przetwarzanie danych i jej wycofanie a proces rekrutacyjny

e)         proces rekrutacyjny i rozmowa kwalifikacyjna – obowiązki i ograniczenia pracodawcy w przetwarzaniu danych osobowych

2) Pracownik

a) nowy katalog danych osobowych żądanych od pracownika

b) kwestionariusz osobowy dla pracownika – wzór z omówieniem

c) obowiązek informacyjny względem pracowników (wzór klauzuli informacyjnej wraz z omówieniem)

- cel (w tym: nowy obowiązek oceny przez pracodawców, czy wszystkie z gromadzonych danych konieczne są do celu, jakim jest zatrudnienie osoby na określonym stanowisku)

- podstawy przetwarzania danych osobowych

d) okoliczności uzasadniające przetwarzanie danych biometrycznych pracowników i zasady ich przetwarzania, wynikające z wprowadzonych przepisów

e) wyrywkowe kontrole alkomatem na okoliczność trzeźwości po 04.05.2019 r.

3. Monitoring w zakładzie pracy

a) dokumentacja monitoringu – wzór zapisów, omówienie

b) ograniczenie zakresu stosowania monitoringu w zakładzie pracy oraz niezbędne uzgodnienia ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników – od 04.05.2019 r.

c) monitoring poczty elektronicznej

d) monitoring lokalizacyjny GPS

4. Orzeczenia lekarskie - zakres orzeczeń lekarskich, których pracodawca może żądać od osoby przyjmowanej do pracy, zasad przechowywania orzeczeń i skierowań na badania lekarskie oraz trybu ich zwrotu

5. Ochrona danych osobowych w zakładzie pracy: listy obecności, identyfikatory, dane zamieszczane na stronach internetowych, udostępnianie danych pracownika podmiotom zewnętrznym,

Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby funkcjonowania ZFŚS od 4.05.2019 r.

 

2.         Zmiany w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych od 04.05.2019 r. związane z  RODO oraz ochrona danych osobowych w działalności socjalnej pracodawcy

a) wymóg zmian regulaminów ZFŚS

b) dokumentowanie sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej

c) upoważnienia do danych osobowych w zakresie ZFŚS.

 

3.         Zmiany w świadectwie pracy – nowy wzór (omówienie) według projektu Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

 

4.         Zmiany w dokumentacji badań profilaktycznych (skierowanie, orzeczenie) związane z RODO.

 

5.         Zmiany w ustawie r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych od 04.05.2019 r. związane z RODO

a) zakres danych osoby niepełnosprawnej przetwarzanej przez pracodawcę

b) podstawa i cel przetwarzania

c) zabezpieczenia przetwarzania danych

d) okres przechowywania danych osobowych

 

6. Roczny plan Urzędu ds. Ochrony Danych Osobowych kontroli sektorowych na 2019 rok, czyli na co zwrócić uwagę w pierwszej kolejności:

a)         monitoring wizyjny – ustalenie podstaw przetwarzania, realizacja obowiązku informacyjnego

b)         udostępnianie danych w Biuletynie Informacji Publicznej – ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej, jakie informacje udostępnić w drodze udostępnienia informacji publicznej, odmowa udostępnienia ze względu na ochronę danych osobowych, anonimizacja przed publikacją,

c)         oraz sposób wysyłania korespondencji zawierającej dane osobowe – zabezpieczenia techniczne i organizacyjne

d)        sposób prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i sposób dokumentowania przez administratora danych naruszeń ochrony danych osobowych   - jak prowadzić rejestr czynności, jak formułować opis czynności przetwarzania, odpowiedzialność za brak rejestru czynności przetwarzania

e)         przetwarzanie danych  w związku z rekrutacją

 

7. Wyniki pierwszych kontroli – na przykładach nałożonych grzywien za naruszenie RODO:

a)         brak odpowiednich zabezpieczeń strony internetowej

b)         objęcie monitoringiem wizyjnym zbyt szerokiego obszaru chodnika

c)         brak wewnętrznych uregulowań dotyczących zasad tworzenia kont i rozdzielenia dostępu do danych medycznych dla poszczególnych grup pracowników

d)        niski poziom zabezpieczeń elektronicznych danych przetwarzanych w systemie informatycznym

e)         nieprawidłowa realizacja obowiązku informacyjnego

 

 

8.         RODO – rok obowiązywania – problemy praktyczne

a) statystyki

b)         jakie naruszenia ochrony danych były zgłaszane do PUODO

c)         przegląd stanowisk Ministerstwa Cyfryzacji i PUODO w zakresie stosowania RODO w obszarze kadr

d)        „absurdy RODO”

 

 

9. Kontrola PUODO

a) przebieg kontroli:

b) zawiadomienie

c) przedmiot kontroli

uprawnienia inspektora PUODO podczas kontroli

d) protokół kontroli (ze szczególnym uwzględnieniem prawa kontrolowanego do wniesienia umotywowanych uwag i zastrzeżeń oraz prawa odmowy podpisania protokołu kontroli)

 

10. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych

a) kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych?

b) odpowiedzialność

•          odpowiedzialność karno-administracyjna

•          odpowiedzialność karna

•          odpowiedzialność cywilna (odszkodowawcza)

•          odpowiedzialność dyscyplinarna pracownika

c) kary finansowe przewidziane w RODO

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)         aktualizacja posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu przetwarzania danych osobowych oraz przygotowania wymaganej dokumentacji z zakresu ochrony danych

2)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)         umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

 

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie art. 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635