Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
2019-05-29 LISTA REZERWOWA
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ZMIANY W DOKUMENTACJI CZASU PRACY OD 01.01.2019 r.  - NOWY WZÓR KARTY EWIDENCJI I WNIOSKÓW, WYLICZENIA, PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI, WARSZTATY

 

Wykładowca: Anna Stokłosa

 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu zmian w dokumentowaniu czasu pracy obowiązujących od 01.01.2019 r.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Uczestnicy otrzymają aktualne wzory dokumentów. Dodatkowo zweryfikują poprawność dotychczas stosowanych zapisów umowy o pracę, regulaminu pracy i wynagrodzeń. W czasie szkolenia wykorzystane zostaną najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, GIODO (PUODO) oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczące czasu pracy. Szkolenie ma wymiar praktyczny: uczestnicy pracują na przykładowych harmonogramach, ewidencji czasu pracy oraz pozostałych wzorach celem omówienia problematyki związanej z planowaniem, rozliczaniem i dokumentowaniem czasu pracy.

Plan nauczania

I.  Karta ewidencji czasu pracy od 01.01.2019 r.

- nowy zakres informacji od 01.01.2019 r. (m.in. jak ustalić godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak oznaczyć tytuł udzielenia dnia wolnego od pracy)

- nowy wzór karty ewidencji czasu pracy od 01.01.2019 r., sposób wypełniania ewidencji – omówienie

- karta ewidencji czasu pracy a lista obecności

- ewidencjonowanie przerw w pracy

- ewidencjonowanie minut pracy

- rodzaj nieobecności w pracy w ewidencji czasu pracy

- kilka rodzajów nieobecności w ciągu dnia pracy

- pracownicy nieobjęci obowiązkiem ewidencjonowania godzin pracy Skutki nieprowadzenia ewidencji

II.  Lista obecności według RODO

- obowiązek prowadzenia

- zbiorowa / indywidualna lista obecności a RODO

- lista obecności – treść (wskazanie godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, wskazywanie przyczyn nieobecności w pracy)

- inne sposoby potwierdzania przybycia i obecności w pracy

- potwierdzenie przybycia do pracy a podróż służbowa, urlop na żądanie

- wzór z omówieniem

III. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji czasu pracy od 01.01.2019 r.

- okres przechowywania wniosków związanych z czasem pracy (w tym o urlop wypoczynkowy, opiekę nad dzieckiem zdrowym, tzw. urlop okolicznościowy)

- dokumentacja czasu pracy w postaci elektronicznej – wymogi techniczne

IV. Wzory dokumentów obligatoryjnych od 01.01.2019 r.

1) wniosek pracownika dotyczący udzielenia zwolnienia od pracy w celu załatwienia spraw osobistych,

2) wniosek pracownika dotyczący ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy, w ramach systemu czasu pracy, którym pracownik jest objęty

3) wniosek pracownika dotyczący stosowania systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143 Kodeksu pracy),

4) wniosek pracownika dotyczący stosowania weekendowego systemu czasu pracy

5) wniosek pracownika dotyczący stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracownika dniami pracy (art. 1401§ 1 Kodeksu pracy),

6) wniosek pracownika dotyczący stosowania rozkładu czasu pracy przewidującego przedział czasu, w którym pracownik decyduje o godzinie rozpoczęcia pracy w dniu, który zgodnie z tym rozkładem jest dla pracownika dniem pracy (art. 1401 § 2 Kodeksu pracy),

7) dokumenty związane ze stosowaniem systemu zadaniowego czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy),

8) dokumenty związane z uzgodnieniem z pracownikiem terminu udzielenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za wykonywanie pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (art. 1513 Kodeksu pracy),

9) dokumenty związane z wykonywaniem pracy w godzinach nadliczbowych lub pozostawaniem poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy,

10) zgoda pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia na wykonywanie pracy w systemach czasu pracy przewidujących przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy na zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy i delegowanie poza stałe miejsce pracy (art. 148 pkt 3 i art. 178 § 2 Kodeksu pracy),

V. Harmonogram czasu pracy

1. Zasady tworzenia harmonogramów czasu pracy: czy istnieje prawny obowiązek ustalenia? na jaki okres muszą być tworzone? sposób ogłoszenia harmonogramu. modyfikacja obowiązującego harmonogramu; najczęstsze błędy pracodawców; konsekwencje błędów

•          wymiar czasu pracy

•          planowanie dni roboczych

•          odpoczynek dobowy i doba pracownicza

•          odpoczynki tygodniowe (35-godzinne i skrócone 24-godzinne)

•               rekompensata skrócenia odpoczynku dobowego i tygodniowego według orzecznictwa SN, kiedy i komu nie trzeba zapewniać odpoczynku dobowego?

•          dni wolne od pracy

•          co czwarta niedziela wolna od pracy

•          nierównomierny rozkład czasu pracy

•          harmonogram czasu pracy niepełnoetatowca

•               harmonogram czasu pracy pracownika niepełnosprawnego

2. Harmonogramy czasu pracy w różnych systemach czasu pracy  - przykłady

•             harmonogram w systemie podstawowym (8 godzin w czasie podstawowym, nierównomierny rozkład czasu pracy)

•          harmonogram w 4-brygadówce

•          harmonogram w ruchu ciągłym

•             harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 12 godzin

•             harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 16 godzin

•             harmonogram w systemie równoważnego czasu pracy do 24 godzin

•          harmonogram w systemie skróconego tygodnia pracy

•          harmonogram w systemie weekendowym

•          harmonogram w systemie przerywanym

VI. Praca w godzinach nadliczbowych

1. Godziny nadliczbowe

•             dobowy, tygodniowy, miesięczny i roczny limit godzin nadliczbowych

•          wyliczenie godzin nadliczbowych dobowych

•          wyliczenie godzin nadliczbowych  średniotygodniowych

•             pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy – godziny ponadwymiarowe i nadliczbowe

•             ewidencjonowanie pracy w dniu wolnym oraz ewidencjonowanie nieobecności w dniu udzielonym w zamian za pracę w dniu wolnym

•             modyfikacja obowiązującego harmonogramu ze względu na pracę w nadgodzinach

2. Rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych

•             wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa SN

•             rozliczenie pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym - na wniosek pracownika i z inicjatywy pracodawcy, w bieżącym i kolejnym okresie rozliczeniowym

•             miarkowanie wynagrodzenia za nadgodziny w sporach sądowych

•             bieg terminu przedawnienia wynagrodzenia za nadgodziny wg orzeczeń SN

3. Tzw. nienormowany czas pracy

•             pracownicy wykonujący pracę w nienormowanym czasie pracy

•             rekompensata za pracę poza normalnymi godzinami pracy

•          godziny nadliczbowe kadry kierowniczej wg orzeczeń SN

VII. Czas pracy w treści regulaminu pracy

- wzór: prawidłowe zapisy  (obligatoryjne i fakultatywne) regulaminu pracy

1. Postanowienia obligatoryjne regulaminu pracy w zakresie czasu pracy

- wybór systemu czasu pracy – praktyczne wskazówki

- okres rozliczeniowy – praktyczne wskazówki

- pora nocna  (w tym pora nocna kierowców i pracowników młodocianych)

- potwierdzanie obecności w pracy

- warunki przebywania na terenie zakładu w czasie pracy, przed jej rozpoczęciem i po jej zakończeniu

•          wyjścia prywatne

•             zasady przebywania przez pracowników na terenie zakładu poza godzinami pracy

- usprawiedliwianie nieobecności

•          zwolnienie uprawniające do prawa do wynagrodzenia

•             zwolnienie, za które pracodawca wystawia zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku

•          dowody usprawiedliwiające nieobecność pracownika

2. Postanowienia fakultatywne regulaminu pracy

- niedziela i święto – określenie godzin

- zmiana kodeksowego rocznego limitu godzin nadliczbowych

- okresy wliczane do czasu pracy, w szczególności przerwy w pracy:

•          15-minutowa przerwa

•          dodatkowa przerwa dla pracownika niepełnosprawnego

•             przerwa od pracy przed monitorem (czy praca przed laptopem uprawnia do przerwy)

•          przerwa na lunch

•          przerwa na karmienie dziecka piersią

•          przerwy dla pracowników niepełnosprawnych

- praca zmianowa

- wyjścia w celu załatwienia spraw prywatnych

VIII. Obowiązkowe obwieszczenie o czasie pracy w sytuacji braku regulaminu pracy: obligatoryjna i rekomendowana treść, sposób poinformowania pracowników, termin przekazania

- wzór obwieszczenia

- wzór oświadczenia pracownika o zapoznaniu się z obwieszczeniem o czasie pracy

IX. Czas pracy w regulaminie wynagradzania

- wzór: prawidłowe zapisy  (obligatoryjne i fakultatywne) regulaminu wynagradzania

1. Inne zasady rozliczania nadgodzin

2. Ryczałty za noce lub nadgodziny

3. Wyższe dodatki nocne

4. Dodatki zmianowe i świąteczne

5. Zasady rekompensaty dyżurów pełnionych przez pracowników

6. Wynagrodzenie za wezwanie do sądu/prokuratury itd.

X. Czas pracy w treści umowy o pracę

- wzór: prawidłowe zapisy umowy o pracę

1. Podstawowe elementy umowne dotyczące każdego pracownika

2. Limit godzin ponadwymiarowych niepełnoetatowców, którego przekroczenie uprawnia do dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych – czy zapis ma charakter obligatoryjny, przykłady zapisów

XI. Czas pracy na liście płac

1. Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe

•               wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych: jak SN rozumie „normalne wynagrodzenie” z pracę w godzinach nadliczbowych – które premie bierze się pod uwagę?

•               dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych: jak SN rozumie „wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania” - czy dodatek funkcyjny wchodzi do podstawy obliczania dodatku za nadgodziny?

•               wynagrodzenie za nadgodziny średniotygodniowe przy dłuższym niż miesięczny okresie rozliczeniowym

•               Wpływ siatki płac na wynagrodzenie za nadgodziny

•               Ryczałt za godziny nadliczbowe (zasady stosowania ryczałtu, sposób wprowadzania ryczałtu, kalkulacja wysokości ryczałtu, ryczałt za nadgodziny a nieobecność pracownika – stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy)

•               Wpływ udzielania czasu wolnego w zamian za nadgodziny na wynagrodzenie

•               rekompensata w tym samym / innym miesiącu

2. Wpływ wyjść prywatnych na wynagrodzenie

3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe pracowników niepełnoetatowych

4. Wynagrodzenie za pracę w nocy

5. Wynagrodzenie za dyżur

6. Wynagrodzenie za przerwy w systemie przerywanym

XII. Pozostałe wzory dokumentów

1. Wnioski pracowników – wzory

- wniosek o odbiór czasu wolnego za nadgodziny - wzór

- wniosek o poinformowanie PIP o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy - wzór

2. Polecenia pracodawcy - wzory

1. Polecenie pracy w godzinach nadliczbowych - wzór

2. Polecenie odbioru czasu wolnego za nadgodziny bez wniosku pracownika - wzór

3. Polecenie odbioru dnia wolnego za niedzielę (święto) - wzór

4. Polecenie pełnienia dyżuru - wzór

5. Polecenie odbycia podróży służbowej – wzór

XIII.  Pytania: szkolenie ma wymiar praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

  1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu  ustalania i   dokumentowania czasu pracy
  2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635