Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.09.2022
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
przed południem
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić w roku 2022 kolejne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług w ramach pakietu VAT Slim 3. Zmiany są bardzo istotne, w szczególności w zakresie:
- określenia kursów waluty dla korekt podatku VAT,
- doprecyzowania zasad wystawiania faktur rozliczeniowych do zaliczek,
- zasad odliczania podatku VAT przy WNT,
- zasad korygowania WDT po uzyskaniu dokumentacji dotyczącej wywozu towarów,
- zmiany definicji małego podatnika,
- generowania raportów fiskalnych z kas in line,
- stosowania i rozliczania współczynnika struktury odliczenia podatku VAT przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej,
- kolejne nowe możliwości wykorzystania środków z rachunku VAT,
- obniżenia sankcji w podatku VAT oraz możliwości odstąpienia od stosowania sankcji w określonych okolicznościach.
Pakiet VAT Slim 3 obejmuje oczywiście szereg innych zmian, które omówimy w trakcie szkolenia. Wejście w życie pakietu VAT Slim 3 planowane jest jeszcze w roku 2022 r.
Ponadto, w trakcie szkolenia podsumowane zostaną zmiany wprowadzone w ramach pakietów zmian VAT Slim 1 i 2. Ma to na celu kompleksowe omówienie zmian w podatku VAT wprowadzanych w ramach pakietu zwanego ogólnie VAT SLIM, a przede wszystkim utrwalenie tych już wprowadzonych oraz przygotowanie się nie te nadchodzące, gdyż wszystkie z nich w sposób istotny zmieniły oraz zmienią rozliczanie podatku VAT.

WYKŁADOWCA: MICHAŁ GABRYSIAK – doświadczony pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które mają wpływ na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT.
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

ORGANIZACJA:
CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut)/9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie on-line.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformę internetową.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

PLAN NAUCZANIA:

I. Faktura ustrukturyzowana (KSeF):

 1. Definicja faktury ustrukturyzowanej jako nowego rodzaju faktury elektronicznej.
 2. Czy wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie dobrowolne czy obowiązkowe dla określonych branż?
 3. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych a akceptacja odbiorcy faktury.
 4. Określenie momentu wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej.
 5. Zasady korygowania faktur ustrukturyzowanych:
  1. czy faktury „tradycyjne” można korygować w formie ustrukturyzowanej?
  2. czy faktury ustrukturyzowane można korygować w formie „tradycyjnej”?
  3. czy do faktury ustrukturyzowanej można wystawić notę korygującą?
 6. Czy można wystawić duplikat faktury ustrukturyzowanej?
 7. Narzędzie do wystawiania faktur ustrukturyzowanych - Krajowy System e-Faktur (KSeF):
  1. wystawianie faktur w KSeF a możliwość korzystania z dotychczasowych systemów do fakturowania,
  2. autoryzacja faktur w systemie KSeF,
  3. sposób wyznaczania osób upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
  4. obowiązek informowania organów podatkowych o osobach upoważnionych do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
  5. sposób odbierania faktur w systemie KSeF,
  6. możliwość przekazania faktur nabywcom nie zarejestrowanym w KSeF (tzw. anonimowy dostęp - np. dla nabywców detalicznych),
  7. przechowywanie faktur w KSeF - w jaki sposób i przez jaki okres będą przechowywanie daktury w KSeF?
  8. zakres automatycznej kontroli faktur w systemie KSeF przez Krajową Administrację Skarbową.
 8. Udogodnienia związane w wystawianiem faktur ustrukturyzowanych:
  1. uproszczona możliwość dokonywania korekty VAT in minus po stronie nabywcy i dostawcy,
  2. przyspieszony zwrot VAT,
  3. automatyczne zapewnienie autentyczności, integralności oraz czytelności faktur,
  4. brak obowiązku dostarczania JPK_FA.

II. Podatek VAT – założenia pakietu „SLIM VAT 3”

 1. Korekty VAT a kurs waluty:
  1. dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,
  2. planowana zmiana w przepisach:
   1. określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
   2. określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
   3. określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych;
 2. Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT;
 3. Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT – obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT;
 4. Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu;
 5. Drukowania raportów fiskalnych i dokumentów niefiskalnych a kasy rejestrujące on line;
 6. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:
  1. zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %);
  2. brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok;
 7. Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów:
  1. możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,
  2. możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,
  3. możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora;
 8. Zmiana w definicji małego podatnika;
 9. Obniżenie sankcji VAT oraz okoliczności dające możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy;

III. PAKIETY VAT SLIM 1 i 2 – PODSUMOWANIE ZMIAN:

 1. VAT SLIM 2:
  1. BREXIT – dostosowanie definicji dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
  2. Uszczegółowienie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych w zakresie organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT;
  3. Ustanowienie momentu dokonania korekty in minus WNT, importu usług i innych odwrotnych obciążeń;
  4. Możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej;
  5. Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli celnych w imporcie towarów w procedurze uproszczonej;
  6. Możliwość składania w akcie notarialnym oświadczenia dotyczącego dobrowolnego opodatkowania przy sprzedaży budynków, budowli i lokali;
  7. Likwidacja tzw. „szyku rozwartego” w przypadku nieterminowego wykazania odwrotnych obciążeń – powrót do zasad sprzed roku 2017;
  8. Możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy.
  9. Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 (możliwość odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych);
  10. Zmiany dotyczące ulgi na złe dług;
  11. Rachunek VAT: możliwość przelewania środków między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość zapłaty KRUS.
 2. VAT SLIM 1:
  1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy oraz nabywcy;
  2. Doprecyzowanie momentu dokonania korekt in plus zarówno w przypadku sprzedaży jak i odwrotnych obciążeń;
  3. Wydłużenie terminu na odliczenie VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie;
  4. Brak opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów - zwiększenie wartości prezentów o małej wartości;
  5. Możliwość odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w przypadku ich refakturowania;
  6. Możliwość przyjęcia alternatywnej metody stosowania kursów walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania;
  7. Ułatwienie rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów;
  8. Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności – ustalenie stałego limitu faktury oraz ułatwienie stosowania kompensaty;
  9. Doprecyzowujące zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT);
  10. Zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążących Informacji Stawkowych.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych dotyczących zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które mają wpływ na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635