Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13.01.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
przed południem
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA:ANNA MICHALAK - doradca podatkowy, specjalizuje się w polskim oraz międzynarodowym prawie podatkowym, zapewniając Klientom głównie obsługę podatkową restrukturyzacji przedsiębiorstw, sporządzanie dokumentacji w zakresie cen transferowych oraz bieżące doradztwo w podatkach dochodowych, VAT, lokalnych, a także w kwestiach celnych. Jako doradca podatkowy swoje doświadczenie zawodowe zdobywała zarówno w międzynarodowych podmiotach świadczących usługi doradcze, jak i w polskich kancelariach prawnych i podatkowych, które świadczyły swoje usługi dla dużych, międzynarodowych grup kapitałowych. W chwili obecnej wspomaga Klientów w optymalizacji ich obciążeń podatkowych w drodze audytów i przeglądów podatkowych, świadczy usługi z zakresu due diligence, a także przeprowadza szkolenia branżowe.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które mają wpływ na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT.

Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w systemie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).

Szkolenie prowadzone jest w formule online, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformą internetową.

PLAN NAUCZANIA:

I. Podatek VAT – założenia pakietu „SLIM VAT 3”

 1. Korekty VAT a kurs waluty:
  a) dotychczasowa praktyka oraz interpretacje organów podatkowych,
  b) planowana zmiana w przepisach:
 • określenie kursu waluty w przypadku korekt in minus,
 • określenie kursu waluty w przypadku korekt in plus,
 • określenie kursu waluty dla korekt zbiorczych.
 1. Opóźnione otrzymanie dokumentów wywozowych a korekta WDT.
 2. Zmiana zasad odliczenia VAT w przypadku WNT – obowiązek posiadania faktury a odliczenie podatku VAT z tytułu WNT.
 3. Określenie zasad fakturowania w przypadku zaliczki i dostawy towaru/wykonaniu usługi w tym samym miesiącu.
 4. Współczynnik odliczenia przy sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej:
  a) zmiana progu kwoty nieodliczonego podatku VAT, który pozwala na przyjęcie, że proporcja odliczenia wynosi 100% (pod warunkiem, że przekroczyła 98 %);
  b) brak konieczności dokonywania korekty rocznej podatku naliczonego, jeżeli rzeczywista proporcja jest niższa i różni się nieznacznie od proporcji przyjętej na dany rok.
 5. Rachunek VAT – nowe możliwości przelewów:
  a) możliwość przelewania innych niż dotychczas podatków z rachunku VAT,
  b) możliwość przelewania między rachunkami VAT członków grupy VAT,
  c)możliwość uwolnienia się od solidarnej odpowiedzialności w przypadku zmiany faktora.
 6. Zmiana w definicji małego podatnika.
 7. Obniżenie sankcji VAT oraz okoliczności dające możliwość odstąpienia od wymierzenia sankcji VAT przez organ podatkowy.

II. Pakiety VAT Slim 1 i 2 – podsumowanie zmian:

 1. VAT SLIM 2:
  a) BREXIT – dostosowanie definicji dotyczących Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej;
  b) Uszczegółowienie przepisów dotyczących transakcji łańcuchowych w zakresie organizacji transportu w eksporcie towarów i WDT;
  c) Ustanowienie momentu dokonania korekty in minus WNT, importu usług i innych odwrotnych obciążeń;
  d) Możliwość korekty JPK_V7 w przypadku niewykazania importu towarów w procedurze uproszczonej;
  e) Zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności przedstawicieli celnych w imporcie towarów w procedurze uproszczonej;
  f) Możliwość składania w akcie notarialnym oświadczenia dotyczącego dobrowolnego opodatkowania przy sprzedaży budynków, budowli i lokali;
  g) Likwidacja tzw. „szyku rozwartego” w przypadku nieterminowego wykazania odwrotnych obciążeń – powrót do zasad sprzed roku 2017;
  h) Możliwość realizacji prawa do odliczenia VAT poprzez korygowanie JPK_V7 za różne okresy;
  i)Wydłużenie terminu na złożenie VAT-26 (możliwość odliczania 100% VAT od pojazdów samochodowych);
  j)Zmiany dotyczące ulgi na złe dług;
  k)Rachunek VAT: możliwość przelewania środków między własnymi rachunkami VAT w różnych bankach oraz możliwość zapłaty KRUS.
 2. VAT SLIM 1:
  a) Nowe zasady rozliczania faktur korygujących in minus po stronie sprzedawcy oraz nabywcy;
  b) Doprecyzowanie momentu dokonania korekt in plus zarówno w przypadku sprzedaży jak i odwrotnych obciążeń;
  c) Wydłużenie terminu na odliczenie VAT w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie;
  d) Brak opodatkowania nieodpłatnych przekazań towarów - zwiększenie wartości prezentów o małej wartości;
  e) Możliwość odliczania VAT od nabycia usług noclegowych w przypadku ich refakturowania;
  f) Możliwość przyjęcia alternatywnej metody stosowania kursów walut dla przeliczenia podstawy opodatkowania;
  g) Ułatwienie rozliczania zaliczek w przypadku eksportu towarów;
  h) Zmiany dotyczące mechanizmu podzielonej płatności – ustalenie stałego limitu faktury oraz ułatwienie stosowania kompensaty;
  i) Doprecyzowujące zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania w podatku VAT (tzw. sankcji VAT);
  j)Zmiany dotyczące wydawania i obowiązywania Wiążących Informacji Stawkowych.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych dotyczących zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które mają wpływ na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635