Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.03.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: DARIUSZ POLAKOWSKI - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które mają wpływ na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT.
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem rozliczania podatku VAT, księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut)/ 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie online.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szkolenie prowadzone jest w formule online, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformę internetową.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PLAN NAUCZANIA:

1) Rok 2023 – Slim VAT 3 (01.04.2023r.)
a) rozliczanie korekt transakcji w walucie korzystając z kursu historycznego,
b) rezygnacja z obowiązku posiadania faktury od dostawcy przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu WNT,
c) podwyższenie limitu dla małego podatnika,
d) zmiany dotyczące dokumentowania zaliczek,
e) zmiany dotyczące rozliczeń w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej i zwolnionej,
2) Faktura ustrukturyzowana
a) definicja faktury ustrukturyzowanej,
b) moment wystawienia i otrzymania faktury,
c) wystawianie faktur w KSeF w ramach stosowanych dotychczas sposobów fakturowania,
d) uprawnienia osób upoważnionych do wystawiania i otrzymywania faktur, oraz obowiązek przekazania informacji o tych osobach organom podatkowym,
e) kontrola i archiwizacja dokumentów w systemie KSeF.
f) faktury korygujące, duplikaty, noty korygujące,
g) sposoby identyfikacji w systemie,
h) profil zaufany, podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna
3) Zasady i terminy wystawiania faktur
a) na kim spoczywa obowiązek wystawienia faktury i w jakich sytuacjach,
b) „pusta faktura” i jej skutki,
c) „refakturowanie”, (data sprzedaży, data powstania obowiązku podatkowego i data wystawienia refaktury, refakturowanie świadczeń złożonych np. media przy wynajmie, leasingu, stawki podatkowe, podatek od nieruchomości),
d) faktury dokumentujące otrzymanie zaliczki, zadatku, przedpłaty,
e) w jakich sytuacjach otrzymanie zaliczki nie rodzi obowiązku rozliczenia podatku,
f) dokumentowanie importu usług, zakupu towarów gdzie podatnikiem jest nabywca oraz WNT
g) faktura korygująca a nota korygująca, zbiorcza faktura korygująca, faktury zwiększające i obniżające podstawę opodatkowania, dokumentowanie rabatów pośrednich,
g) duplikat faktury, faktury do paragonów, dokumenty uznawane za faktury,
h) różnica między „anulowaniem” dokumentu a jego korektą do „zera”,
i) wystawianie faktur do paragonów, konsekwencje za ich błędne wystawienie,
4) Data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego
a) określenie daty powstania obowiązku podatkowego,
b) co oznacza pojęcie data wykonania usługi lub wydania towaru,
c) data wystawienia faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
d) w jakich sytuacjach wystawienie faktury oznacza obowiązek zapłaty podatku VAT,
e) świadczenia o charakterze ciągłym,
5) JPK – wybrane zagadnienia
a) ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
b) korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
c) korekta JPK na wezwanie urzędu,
6) Prawo do odliczenia VAT
a) zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b) przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
d) możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
e) gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
f) zasada neutralności (wyrok TSUE),
g) należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
7) VAT – samochody
a) przypadki w jakich przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego,
b) zasady prowadzenia ewidencji przebiegu,
c) korekta podatku naliczonego związane ze zmianą przeznaczenia pojazdu
d) zgłoszenie Vat-26
8) Ulga na złe długi ( stan po zmianach od 01.10.2021r.), sprzedaż nieruchomości
a) termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b) warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c) obowiązki nabywcy,
d) ulga na złe długi a termin płatności,
e) wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f) sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
g) zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
h) wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
9) Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000
a) limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
b) potrącenie, kompensata a split payment,
c) sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d) rozliczenia podatnika z agencją celną,
e) możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
10) Transakcje wewnątrzwspólnotowe
a) warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b) wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c) rola informacji podsumowującej,
11) Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie
a) rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów
- warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy,
- sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje,
b) eksport pośredni i bezpośredni,
c) terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
d) warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
12) Nieodpłatne świadczenia
a) darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),
b) nieodpłatne świadczenie usług,
c) dokumentacja,
d) bony jednego i różnego przeznaczenia,
13) Przegląd orzecznictwa i interpretacji w zakresie podatku VAT

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które mają wpływ na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635