Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
27-03-2019
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
dzienny
Opłata:
350,- zł od osoby
330,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

NAJNOWSZE PRZEPISY I INTERPRETACJE

Zasady tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 2019r.

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

PROWADZĄCY: ALEKSANDER GNIŁKA – Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów prawa związanymi z ZFŚS w 2019 r., w tym z zasadami jego tworzenia, prowadzenia oraz funkcjonowanie w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych w 2019r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, dla reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych, członków komisji socjalnych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS od początku 2018r.

2. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych od 2018r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018r.

3. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014r, (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.

4. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.

5. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.

6. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.

7. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.

8. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.

9. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.

10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.

11. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.

12. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis podstawowy.

13. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.

14. "Wczasy pod gruszą" dla emeryta.

15. Zapomoga z ZFŚS.

16. Bony towarowe dla emerytów.

17. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.

18. Środki wycofane z ZFŚS - odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.

19. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu. 

20. Zwolnienie z "oskładkowania" świadczeń z Funduszu.

21. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS. 

22. Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych. 

23. Przychody podatkowe związane z działaniem funduszu: opłaty, darowizny i zapisy, odsetki od środków funduszu, oprocentowanie pożyczek, wierzytelności likwidowanych ZFŚS, przychody ze sprzedaży, dzierżawy lub likwidacji środków trwałych bądź zakładowych domów i lokali mieszkalnych.

24. Wydatki związane z funduszem a koszty podatkowe: odpisy i zwiększenia na fundusz a koszt podatkowy, świadczenia urlopowe, wydatki związane z utrzymywaniem zakładowych obiektów socjalnych, pozostałe wydatki związane z obsługą funduszu.

25. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.

26. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.

27. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.

28. Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

Pytania od uczestników

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1. pozyskanie oraz ugruntowanie już posiadanej wiedzy w zakresie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635