Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
27-03-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

NAJNOWSZE PRZEPISY I INTERPRETACJE

Zasady tworzenia i prowadzenia oraz jego funkcjonowanie w aspekcie podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych ze szczególnym uwzględnieniem zmian od 2019r.

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

PROWADZĄCY: ALEKSANDER GNIŁKA – Doradca podatkowy, Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał, jako pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Autor publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita). Wykładowca na studiach podyplomowych „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00.

Kurs obejmuje 6 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami przepisów prawa związanymi z ZFŚS w 2019 r., w tym z zasadami jego tworzenia, prowadzenia oraz funkcjonowanie w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku VAT oraz innych obowiązków podatkowych w 2019r.

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników działu płac, księgowych i pracodawców. Kurs dla pracowników odpowiedzialnych za tworzenie i prowadzenie ZFŚS, dla reprezentantów załogi, przedstawicieli związków zawodowych, członków komisji socjalnych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zmiany w zakresie wysokości odpisu na ZFŚS, limitu pracowników mających wpływ na tworzenie ZFŚS od początku 2018r.

2. Zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu pobytu dzieci pracowników w żłobkach, przedszkolach, klubach dziecięcych od 2018r. oraz inne zmiany w zakresie zwolnień podatkowych z tytułu działalności socjalnej od 2018r.

3. Wpływ wyroku TK z 8 lipca 2014r, (K 7/13) dotyczącego imprez integracyjnych na opodatkowania świadczeń z ZFŚS oraz podleganie tych świadczeń ubezpieczeniom społecznym.

4. Ogólny zarys działalności socjalnej pracodawcy.

5. Osoby uprawnione do świadczeń z Funduszu.

6. Kryteria przyznawania świadczeń z Funduszu.

7. Zasady opodatkowania dofinansowania wypoczynku ze środków ZFŚS.

8. Świadczenia świąteczne dla pracowników i innych osób uprawnionych.

9. Pożyczki, wycieczki, imprezy integracyjne i inne z ZFŚS.

10. Zasady wypłacania świadczenia urlopowego.

11. Naliczenie, opodatkowanie, składki ZUS oraz ewidencja świadczenia urlopowego.

12. Wysokość odpisu na ZFŚS a koszty uzyskania przychodów w tym odpis na ZFŚS w wysokości wyższej niż odpis podstawowy.

13. Świadczenia rzeczowe sfinansowane z ZFŚS.

14. "Wczasy pod gruszą" dla emeryta.

15. Zapomoga z ZFŚS.

16. Bony towarowe dla emerytów.

17. Pożyczki na cele mieszkaniowe a VAT.

18. Środki wycofane z ZFŚS - odpisy nie mogą być kosztem podatkowym.

19. Korzystanie z ZFŚS przez emerytów i rencistów zakładu. 

20. Zwolnienie z "oskładkowania" świadczeń z Funduszu.

21. Warunki i skutki finansowania z ZFŚS bonów towarowych dla pracowników i emerytów. Zasady opodatkowania bonów, talonów, kart przedpłaconych finansowanych z ZFŚS. 

22. Problem finansowania z ZFŚŚS tzw. zakładowych imprez okolicznościowych i integracyjnych. 

23. Przychody podatkowe związane z działaniem funduszu: opłaty, darowizny i zapisy, odsetki od środków funduszu, oprocentowanie pożyczek, wierzytelności likwidowanych ZFŚS, przychody ze sprzedaży, dzierżawy lub likwidacji środków trwałych bądź zakładowych domów i lokali mieszkalnych.

24. Wydatki związane z funduszem a koszty podatkowe: odpisy i zwiększenia na fundusz a koszt podatkowy, świadczenia urlopowe, wydatki związane z utrzymywaniem zakładowych obiektów socjalnych, pozostałe wydatki związane z obsługą funduszu.

25. Działalność socjalna pracodawcy w zakresie podatku VAT: świadczenia na rzecz pracowników a możliwość odliczenia podatku naliczonego, problematyka rozliczania VAT przy świadczeniach z ZFŚS, kasa rejestrująca a świadczenia na rzecz pracowników, z uwzględnieniem interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 27 maja 2013 r. PT1/033/20/831/KSB/12/RD-50859.

26. Sankcje dla pracodawców naruszających regulacje ustawy.

27. ZFŚS w wydawanych interpretacjach podatkowych, orzeczeniach sądowych i innych.

28. Dyskusja na tematy zaproponowane przez uczestników związane z ZFŚS.

Pytania od uczestników

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

1. pozyskanie oraz ugruntowanie już posiadanej wiedzy w zakresie zasad tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz prowadzenia działalności socjalnej przez pracodawców,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635