Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
23.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
420,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków

W czasie spotkania każdy uczestnik sporządzi własny schemat księgowy. Zajęcia obejmują pracę na komputerze z wykorzystaniem aplikacji Comarch OPTIMA. Słuchacze dostaną gotowe zapytania SQL którymi będą mogli wywoływać określone warunki w schemacie księgowym. Zostaną bardzo szczegółowo omówione miejsca gdzie najczęściej popełnia się błędy przy tworzeniu schematów, prowadzący pokaże jak „zabezpieczyć” schemat przed błędnym księgowaniem. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie mógł samodzielnie utworzyć lub zmodyfikować schemat księgowy w taki sposób aby proces księgowania przebiegał szybko i sprawnie. Będzie również możliwość otrzymania schematów stworzonych na zajęciach w postaci pliku XML, który można wczytać bezpośrednio do programu Comarch OPTIMA.

WYKŁADOWCA: MARCIN GAŁKA – wieloletni wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (staż ponad 18 lat), Altkom Akademia, Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz wielu innych instytucjach szkolących z zakresu obsługi programów Symfonia, Optima i Płatnik. Absolwent Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku, prezes firmy Soft Consulting Sp. z o.o. na co dzień zajmującej się wdrażaniem i audytem zintegrowanych systemów informatycznych. Swoje doświadczenie zdobył wdrażając programy finansowo-księgowe i kadrowo-płacowe w jednostkach budżetowych, dużych firmach z kapitałem polskim i zagranicznym oraz w wielu mniejszych przedsiębiorstwach.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu tworzenia schematów księgowych w programie Comarch Optima.
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie przeznaczone jest dla osób które mają podstawowe doświadczenie z programem Comarch Optima, jak również do osób pracujących w działach finansowo-księgowych oraz osób z zarządu, które chcą się dowiedzieć jakie informacje można uzyskać z systemu FK.

CZAS TRWANIA KURSU: 8 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut). 9:00 - 15:30
Kurs realizowany jest w formie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szkolenie prowadzone jest w formule online, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za
pośrednictwem kamery) poprzez platformą internetową.

PLAN NAUCZANIA:
1. Modyfikacja bilansu i rachunku zysków i strat (podpinanie kont księgowych)
2. Konfiguracja firmy umożliwiająca zautomatyzowanie procesów księgowych
3. Tworzenie własnych zestawień – struktura z podpinaniem kont
4. Tworzenie schematów księgowych dla zakupów (waluta, PLN, rozliczenia z podmiotami trzecimi, podział 75/25)
5. Tworzenie schematu sprzedaży z podzielnikiem kosztów, funkcją zaokrąglania kwot i wykorzystaniem warunków
6. Tworzenie schematów księgowych dla raportów kasowych i wyciągów bankowych (jeden schemat dla PLN i waluta)
7. Automatyczne wczytywanych i rozliczanie wyciągów bankowych
8. Tworzenie kręgów kosztów
9. Tworzenie schematu do amortyzacji Środków trwałych z podziałem na koszty zespoły 4 i 5
10. Tworzenie schematów powiązanych do księgowania list płac (KUP/NKUP)
11. Tworzenie księgowań okresowych
12. Automatyczne przeksięgowania zapłaconych składek ZUS w KUP
13. Przeksięgowanie kont zespołu 4 i 7 na wynik finansowy
14. Pytania i odpowiedzi

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) nabycie umiejętności zawodowych z zakresu tworzenia schematów księgowych w programie Comarch Optima,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close