Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
10.08.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
280,- zł od osoby
240,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Od roku 2021 ustawodawca po raz kolejny zafundował podatnikom pakiet zmian w podatku od towarów i usług. Co więcej planowane są dalsze zmiany w tym zakresie, które mają wejść w życie ok Same zmiany nie dotyczą nie tylko zasad wystawiania faktur korygujących, ale również sposobu ich wykazywania dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług.
Zmiany dotyczą w szczególności:
• zasad wystawiania faktur do paragonów,
• wykazywania faktur korygujących in minus,
• wykazywania faktur korygujących in plus,
• zasad stosowania podzielonej płatności,
• zasada wykazywania faktur i faktur korygujących w JPK,
• stosowania kursu walutowego dla potrzeb podatku VAT.
Dodatkowo, pomimo braku zmiany przepisów, nastąpiły istotne modyfikacje wykładni przepisów dotyczących:
• Wystawiania faktur uproszczonych, co znalazło odzwierciedlenie w objaśnieniach podatkowych wydanych przez Ministerstwo Finansów.
• Stosowania ulgi na złe długi, co wynika z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Dodatkowo, oprócz powyższych zagadnień, szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy w zakresie wystawiania faktur, faktur korygujących oraz faktur zaliczkowych.

WYKŁADOWCA:
MICHAŁ GABRYSIAK – doświadczony pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu wystawiania i ujmowania faktur oraz faktur korygujących, jak również sposobu ich wykazywania dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

ORGANIZACJA:
Szkolenie obejmuje 7 godzin lekcyjnych w godz. 9:00-14.45

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox). Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

I. FAKTURY:

 1. Obowiązek wystawienia faktury:
  a) w jakich sytuacjach występuje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury bez żądania nabywcy?
  b) kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
  c) skutki niewystawienia faktury lub podwójnego zafakturowania tego samego zdarzenia,
  d) skutki wystawienia faktury nierzetelnej (tzw. pustej) lub wadliwej,
  e) oznaczenia GTU oraz MPP - jak prawidłowo stosować:
  - nowe zasady stosowania oznaczenia MPP od stycznia 2021,
  - nowe możliwości kompensowania faktur MPP,
  - zasady stosowania oznaczeń GTU oraz MPP do faktur oraz faktur korygujących.
 1. Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe:
  a) prawidłowa treść faktury zaliczkowej - najczęściej popełniane błędy,
  b) kilka zaliczek do jednej transakcji a prawidłowe fakturowanie,
  c) zaliczka i dostawa towarów w tym samym okresie rozliczeniowym - sposób dokumentowania,
  d) 100% zaliczki a obowiązek wystawienia faktury rozliczeniowej,
  e) wartość zaliczki większa niż końcowa wartość transakcji - prawidłowe dokumentowanie,
  f) zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta podatku VA i faktury zaliczkowej.
 2. Faktury do paragonów:
  a) kiedy istnieje bezwzględny obowiązek wystawienia faktury do paragonu bez żądania nabywcy?
  b) termin wystawienia faktury do paragonu,
  c) brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy,
  d) paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
  e) faktury do paragonów - ujęcie w JPK,
  f) faktury korygujące do faktur do paragonów - ujęcie w JPK,
  g) faktury korygujące do faktur do paragonów a korekta obrotu na kasie rejestrującej.
 3. Faktury uproszczone - przepisy a objaśnienia Ministra Finansów:
  a) kiedy paragon stanowi fakturę uproszczoną?
  b) numer faktury uproszczonej,
  c) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK do końca czerwca 2021 r.
  d) sposób wykazywania faktur uproszczonych w JPK od lipca 2021 r.
  e) korygowanie faktur uproszczonych,
  f) czy do faktury uproszczonej można wystawić notę korygującą?
  g) jakich danych z faktury uproszczonej nie można korygować?
  h) faktury korygujące do faktur uproszczonych a korekta obrotu na kasie rejestrującej.
 4. Faktury w walucie obcej:
  a) kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej? - najczęściej popełniane błędy,
  b) czy faktura wystawiona w walucie obcej oraz w PLN jest fakturą walutową?
  c) kurs waluty dla faktur w walucie obcej - metoda „tradycyjna”,
  d) kurs waluty dla faktur w walucie obcej - metoda „alternatywna” od 2021 roku,
  e) nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.
 5. Faktury zakupu:
  a) czy można skanować i niszczyć faktury zakupowe otrzymane w formie papierowej? - przepisy o VAT/PIT/CIT oraz o rachunkowości;
  b) jak prawidłowo określić moment otrzymania faktury zakupu?
  c) błędy popełnione przez wystawcę faktury a prawo do odliczenia VAT?

 

II. FAKTURY KORYGUJĄCE:

 1. Zasady wystawiania faktur korygujących:
  a) kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
  b) kilka faktur korygujących do jednej faktury,
  c) faktura korygująca a nota korygująca,
  d) faktura korygująca a obowiązek korekty JPK?
  e) kiedy należy złożyć czynny żal w związku z korektą JPK?
 2. Moment ujęcia faktur korygujących in minus od 2021.
 3. Moment ujęcia faktur korygujących in plus od 2022.
 4. Faktury korygujące a kurs waluty:
  a) kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
  b) kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
  c) kurs waluty VAT a kurs waluty dla potrzeb podatku dochodowego
 5. Anulowanie faktury:
  a) brak przepisów a praktyka - kiedy można anulować fakturę?
  b) faktura korygująca „do zera” a anulowanie faktury.

 

III. Korekty VAT w transakcjach transgranicznych oraz planowane zmiany w tym zakresie  (VAT SLIM 2):

 1. korekty „in plus” w WDT oraz w eksporcie towarów i usług,
 2. korekty „in plus” w WNT i imporcie usług,
 3. korekty „in minus” w zależności od przyczyny korekty w transakcjach WDT, WNT, eksporcie towarów i eksporcie usług.
 4. planowane zmiany w zakresie transgranicznych korekt w ustawie SLIM VAT2.

 

IV. KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)

 1. Charakterystyka nowego rozwiązania
  a) istota KSeF,
  b) funkcjonalność systemu KSeF,
  c) od kiedy?
  d) dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
  e) Oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
  f) w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?
 2. KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?
 3. Faktura ustrukturyzowana:
  a) sposób wystawiania,
  b) sposób przesyłania do nabywcy,
  c) zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
  d) korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
  e) korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
  f) archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
  g) faktury „ustrukturyzowane” w JPK
 4. „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wystawiania i ujmowania faktur oraz faktur korygujących, jak również sposobu ich wykazywania dla potrzeb rozliczeń podatku od towarów i usług,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635