Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
13-11-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

VAT w transakcjach międzynarodowych WDT, WNT, import/eksport usług

 

Wykładowca: Sabina Moczko-Wdowczyk

 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych oraz  zdobycie nowych umiejętności z zakresu podatku od towarów i usług w transakcjach międzynarodowych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kierownicy, pracodawcy.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych, wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Plan nauczania

I. Transakcje wewnątrzwspólnotowe – WNT, WDT

1.      Opodatkowanie transakcji towarowych wewnątrzwspólnotowych: zasady występowania WNT i WDT, zasady opodatkowania, wymogi dokumentacyjne, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, stawki

2.      Transakcje łańcuchowe; regulacje art. 22 VATU, zasady rozliczeń i ustalania miejsca opodatkowania; ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za transport, analiza orzecznictwa i interpretacji

3.      Procedura uproszczona – warunki

4.      Zasady rozliczania dostaw towarów w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT

5.      Data dokonania dostawy/data nabycia a data powstania obowiązku podatkowego

6.      Podstawa opodatkowania/elementy kalkulacyjne

7.      Faktura a obowiązek podatkowy

8.      WDT – dokumentacja, obowiązek podatkowy, ustawa o VAT a dyrektywa

9.      Premie pieniężne – aktualne orzecznictwo, wpływ na rozliczenie WNT i WDT

10.    Rabaty, sprzedaż premiowa, premie pieniężne, korekty obrotu, dokumentowanie, o           rzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych; korekty zmniejszające i zwiększające

11.    Dostawa towarów wraz z montażem/zakup towarów montowanych. Obowiązek podatkowy

12.    Przemieszczenie własnego towaru a obowiązek podatkowy – przypadki, w którym obowiązek ten wystąpi

13.    Skutki realizowania transakcji zakupowych, w których w wyniku dostawy towar nie jest transportowany do Polski – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2010 r., C-536/08 i C-539.09 dt. interpretacji art. 40 oraz 41 Dyrektywy VAT 2006/112/W

14.    WNT/WDT a brak ewidencji kontrahenta w systemie VIESS

II. Eksport towarów

1.      Eksport bezpośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%

2.      Eksport pośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%

3.      Eksport towarów gdy procedura rozpoczęta w innym kraju UE – możliwość zastosowania stawki0%

III. Import towarów

1.      Formy importu, uproszczenia, rozliczenie VAT w deklaracji

2.      Dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE, obowiązki w Polsce, wpływ na rozliczenie   usług związanych z importowanymi towarami

3.      Błędy w rozliczeniach – korekty, wpływ na podatek naliczony 

4.      Zakup od dostawcy pozaunijnego towaru sprowadzanego z terytorium UE

5.      Kurs waluty a podatek naliczony

6.      Pomyłki w rozliczeniach importowych a podatek naliczony

IV. Usługi 

1.      Opodatkowanie usług – zasady dotyczące miejsca świadczenia usługi, rodzaj usług a miejsce opodatkowania

2.      Dyrektywa Rady 2008/8/WE, Dyrektywa Rady 2010/45/UE, Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011

3.      Podatnik z tytułu usług

4.      Import i eksport usług a miejsce opodatkowania

5.      Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

6.      Podstawa opodatkowania

7.      Korygowanie importu/eksportu usług

8.      Dokumentowanie sprzedaży usług – terminy, kurs waluty

9.      Analiza przypadków

a.       Usługi świadczone na rzecz podatników

b.      Usługi świadczone na rzecz niepodatników

c.       Wyjątki od zasad ogólnych

II. Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.

A)     Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

a)      możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE

b)      wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?

B)     Zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego (call-off stock) na terytorium UE:

a)      nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stoc a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym – czy coś się zmieni?

b)      b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stoc,

c)      jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stoc,

d)      moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stoc,

e)      zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stoc,

f)       jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stoc,

g)      skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

C)     Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)      poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rozliczeń VAT w transakcjach międzynarodowych,

2)      umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)      umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635