Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
26.04.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: SABINA MOCZKO-WDOWCZYK - doradca podatkowy. Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od wielu lat współpracująca z SKwP OD we Wrocławiu.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych problematyką rozliczenia VAT w transakcjach międzynarodowych - WDT, WNT, import/eksport usług, jak i omówienie aktualnych problemów praktycznych.
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem rozliczenia podatku VAT w transakcjach międzynarodowych; księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów logistyki, zakupów i sprzedaży).

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) / 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie on-line.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformę internetową.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PLAN NAUCZANIA:

VAT w transakcjach międzynarodowych WDT, WNT, import/eksport usług – wybrane zagadnienia, warsztaty
I. Transakcje wewnątrzwspólnotowe –WNT, WDT
1. Opodatkowanie transakcji towarowych wewnątrzwspólnotowych: zasady występowania WNT i WDT, zasady opodatkowania, wymogi dokumentacyjne, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, stawki
2. Analiza zmian 2022 i 2023, w tym Slim Vat 3 wpływ na zasady rozliczania
a. Kursy walut
b. Analiza regulacji dt. rozpoznawania obowiązku podatkowego w transakcjach łańcuchowych – art. 22 ustawy VAT
c. Procedura magazynu konsygnacyjnego (call-off stock) na terytorium UE:
 warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stoc,
 jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stoc,
 moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stoc,
 zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stoc,
 jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stoc,
 skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.
3. Transakcje łańcuchowe; regulacje art. 22 VATU, zasady rozliczeń i ustalania miejsca opodatkowania; ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za transport, analiza orzecznictwa i interpretacji – analiza przypadków
4. Zasady rozliczania dostaw towarów w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT
5. Data dokonania dostawy/data nabycia a data powstania obowiązku podatkowego
6. Podstawa opodatkowania/elementy kalkulacyjne
7. Faktura a obowiązek podatkowy
8. WDT – dokumentacja, obowiązek podatkowy, ustawa o VAT a dyrektywa
9. Rabaty, sprzedaż premiowa, premie pieniężne, korekty obrotu, dokumentowanie, orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych; korekty zmniejszające i zwiększające; zasady dokumentowania
10. Dostawa towarów wraz z montażem/zakup towarów montowanych. Obowiązek podatkowy
11. Przemieszczenie własnego towaru a obowiązek podatkowy – przypadki, w którym obowiązek ten wystąpi
II. Eksport towarów
1. Eksport bezpośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%; aktualne podejście dt. dokumentowania wywozu
2. Eksport pośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0% aktualne podejście dt. dokumentowania
3. Eksport towarów gdy procedura rozpoczęta w innym kraju UE – możliwość zastosowania stawki 0%
III. Import towarów
1. Formy importu, uproszczenia, rozliczenie VAT w deklaracji
2. Dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE, obowiązki w Polsce, wpływ na rozliczenie usług związanych z importowanymi towarami
3. Błędy w rozliczeniach – korekty, wpływ na podatek naliczony
4. Zakup od dostawcy pozaunijnego towaru sprowadzanego z terytorium UE
5. Kurs waluty a podatek naliczony
6. Pomyłki w rozliczeniach importowych a podatek naliczony

IV. Usługi
1. Opodatkowanie usług – zasady dotyczące miejsca świadczenia usługi, rodzaj usług a miejsce opodatkowania
2. Dyrektywa Rady 2008/8/WE, Dyrektywa Rady 2010/45/UE, Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011
3. Podatnik z tytułu usług
4. Import i eksport usług a miejsce opodatkowania
5. Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
6. Podstawa opodatkowania
7. Korygowanie importu/eksportu usług
8. Dokumentowanie sprzedaży usług – terminy, kurs waluty
9. Analiza przypadków
a. Usługi świadczone na rzecz podatników
b. Usługi świadczone na rzecz niepodatników
c. Wyjątki od zasad ogólnych
V. Brexit, wpływ na polskich podatników
1. Handel z Wielką Brytanią od 1.1.2021
2. Regulacje dt. dostaw, w tym dostaw do Irlandii Północnej
3. Regulacje dt. nabyć, w tym nabyć z Irlandii Północnej
4. Opodatkowanie usług, gdzie stroną transakcji jest podmiot z Wielkiej Brytanii

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rozliczenia VAT w transakcjach międzynarodowych - WDT, WNT, import/eksport usług, w tym poprzez omówienie aktualnych problemów praktycznych,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635