Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
09.11.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: SABINA MOCZKO-WDOWCZYK - doradca podatkowy. Absolwentka Handlu Międzynarodowego na Uniwersytecie Ekonomicznym Poznaniu, stypendystka DAAD na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Doświadczenie zawodowe zdobyła, pracując dla międzynarodowych firm doradczych: Rödl & Partner, w której kierowała działem doradztwa podatkowego, a także Deloitte. Przez wiele lat świadczyła usługi doradztwa podatkowego w ramach Spółki Tax Advisor Group Sp. z o.o., której była współzałożycielem. Obecnie wspólnik i Prezes zarządu SMW Tax Advisory Sp. z o.o. Specjalizuje się w zagadnieniach podatku VAT, podatku dochodowego od osób prawnych przy uwzględnieniu międzynarodowego prawa podatkowego, jak i w tworzeniu optymalnych struktur podatkowych. Posiada duże doświadczenie w obsłudze podatkowej podmiotów z krajów niemieckojęzycznych. Autorka artykułów i innych publikacji o tematyce podatkowej. Doświadczony wykładowca szkoleń otwartych, zamkniętych i studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, od wielu lat współpracująca z SKwP OD we Wrocławiu.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych problematyką rozliczenia VAT w transakcjach międzynarodowych - WDT, WNT, import/eksport usług, jak i omówienie aktualnych problemów praktycznych.
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem rozliczenia podatku VAT w transakcjach międzynarodowych; księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów logistyki, zakupów i sprzedaży).

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) 9:00-14:45
Kurs realizowany jest w formie on-line.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformą internetową.

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).
Kurs realizowany jest w formie on-line.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PLAN NAUCZANIA:
VAT w transakcjach międzynarodowych WDT, WNT, import/eksport usług – wybrane zagadnienia, warsztaty

I. Transakcje wewnątrzwspólnotowe –WNT, WDT
1. Opodatkowanie transakcji towarowych wewnątrzwspólnotowych: zasady występowania WNT i WDT, zasady opodatkowania, wymogi dokumentacyjne, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, stawki
2. Analiza zmian 2022 i 2023, w tym Slim Vat 3 wpływ na zasady rozliczania
a. Kursy walut
b. Analiza regulacji dt. rozpoznawania obowiązku podatkowego w transakcjach łańcuchowych – art. 22 ustawy VAT
c. Procedura magazynu konsygnacyjnego (call-off stock) na terytorium UE:
 warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stoc,
 jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stoc,
 moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stoc,
 zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stoc,
 jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stoc,
 skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.
3. Transakcje łańcuchowe; regulacje art. 22 VATU, zasady rozliczeń i ustalania miejsca opodatkowania; ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za transport, analiza orzecznictwa i interpretacji – analiza przypadków
4. Zasady rozliczania dostaw towarów w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT
5. Data dokonania dostawy/data nabycia a data powstania obowiązku podatkowego
6. Podstawa opodatkowania/elementy kalkulacyjne
7. Faktura a obowiązek podatkowy
8. WDT – dokumentacja, obowiązek podatkowy, ustawa o VAT a dyrektywa
9. Rabaty, sprzedaż premiowa, premie pieniężne, korekty obrotu, dokumentowanie, orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych; korekty zmniejszające i zwiększające; zasady dokumentowania
10. Dostawa towarów wraz z montażem/zakup towarów montowanych. Obowiązek podatkowy
11. Przemieszczenie własnego towaru a obowiązek podatkowy – przypadki, w którym obowiązek ten wystąpi
II. Eksport towarów
1. Eksport bezpośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%; aktualne podejście dt. dokumentowania wywozu
2. Eksport pośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0% aktualne podejście dt. dokumentowania
3. Eksport towarów gdy procedura rozpoczęta w innym kraju UE – możliwość zastosowania stawki 0%
III. Import towarów
1. Formy importu, uproszczenia, rozliczenie VAT w deklaracji
2. Dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE, obowiązki w Polsce, wpływ na rozliczenie usług związanych z importowanymi towarami
3. Błędy w rozliczeniach – korekty, wpływ na podatek naliczony
4. Zakup od dostawcy pozaunijnego towaru sprowadzanego z terytorium UE
5. Kurs waluty a podatek naliczony
6. Pomyłki w rozliczeniach importowych a podatek naliczony

IV. Usługi
1. Opodatkowanie usług – zasady dotyczące miejsca świadczenia usługi, rodzaj usług a miejsce opodatkowania
2. Dyrektywa Rady 2008/8/WE, Dyrektywa Rady 2010/45/UE, Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011
3. Podatnik z tytułu usług
4. Import i eksport usług a miejsce opodatkowania
5. Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług
6. Podstawa opodatkowania
7. Korygowanie importu/eksportu usług
8. Dokumentowanie sprzedaży usług – terminy, kurs waluty
9. Analiza przypadków
a. Usługi świadczone na rzecz podatników
b. Usługi świadczone na rzecz niepodatników
c. Wyjątki od zasad ogólnych
V. Brexit, wpływ na polskich podatników, podsumowanie skutków zmian

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rozliczenia VAT w transakcjach międzynarodowych - WDT, WNT, import/eksport usług, w tym poprzez omówienie aktualnych problemów praktycznych,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close