Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.03.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: RAFAŁ SZAFRANIEC - licencjonowany doradca podatkowy nr 11032 od 2008 r.; posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obszarze podatku VAT; obecnie partner w KPMG we Wrocławiu; specjalizuje się w podatkach pośrednich zarówno w ujęciu krajowym jak i międzynarodowym; reprezentuje klientów przed organami podatkowymi/celno-skarbowymi oraz sądami administracyjnymi. Prowadzi zajęcia w zakresie podatku VAT na studiach podyplomowych UE we Wrocławiu; wykłada dla PIBR; KIDP.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień dotyczących podatku VAT w sektorze budowlanym i deweloperskim.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem rozliczenia podatku, księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów logistyki, zakupów i sprzedaży.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie online.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szkolenie prowadzone jest w formule online, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformę internetową.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PLAN NAUCZANIA:
1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych
• Pojęcie terenów budowlanych
• Nieruchomości zabudowane a niezabudowane
• Kiedy stosujemy zwolnienie obowiązkowo a kiedy możemy z niego zrezygnować (pierwsze zasiedlenie, ulepszenia)
• Podatek VAT a PCC
• Praktyczne podejście „krok po kroku” do transakcji sprzedaży / zakupu nieruchomości
2. Sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych
• Obiekty budownictwa mieszkaniowego oraz społeczny program mieszkaniowy
• Stawka 8 % vs 23 %
• Garaże i miejsca parkingowe a stawka VAT
• Infrastruktura towarzysząca oraz stawka VAT na roboty budowlane poza bryłą budynku
• Cesje umów deweloperskich
• Rola WIS (Wiążących Informacji Stawkowych) – przegląd najnowszych WIS w sektorze
3. Kary umowne i kaucje gwarancyjne a VAT
4. Wykonawstwo zastępcze – zasady rozliczania VAT
5. Obowiązek podatkowy w sprzedaży usług budowlanych i nieruchomości
• wyrok TSUE w sprawie C 224/18 Budimex S.A. - obowiązek podatkowy w VAT dla usług budowlanych a protokół zdawczo-odbiorczy
• dostawy nieruchomości – akt notarialny czy faktyczne przekazanie?
6. Miejsce świadczenia usług budowlanych
• Pojęcie usługi związanej z nieruchomością
• co oznacza konieczność rejestracji na VAT w innym kraju UE

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zagadnień dotyczących podatku VAT w sektorze budowlanym i deweloperskim,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635