Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
24.10.2018 lista rezerwowa
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL: 

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych  problematyką VAT w obrocie międzynarodowym –WNT, WDT, import usług, eksport usług, eksport i import towarów. 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć   wykładowo-seminaryjnych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu wskazanym w programie.
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM: 

I. Transakcje wewnątrzwspólnotowe - WNT, WDT

 1. Opodatkowanie transakcji towarowych wewnątrzwspólnotowych: zasady występowania WNT i WDT, zasady opodatkowania, wymogi dokumentacyjne, podstawa opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego, stawki
 2. Transakcje łańcuchowe; regulacje art. 22 VATU, zasady rozliczeń i ustalania miejsca opodatkowania; ustalenie podmiotu odpowiedzialnego za transport, analiza orzecznictwa i interpretacji
 3. Procedura uproszczona – warunki
 4. Zasady rozliczania dostaw towarów w przypadku dostaw realizowanych na terytorium Polski przez podmioty zagraniczne, zarejestrowane w Polsce dla celów podatku VAT
 5. Data dokonania dostawy/data nabycia a data powstania obowiązku podatkowego
 6. Podstawa opodatkowania/elementy kalkulacyjne
 7. Faktura a obowiązek podatkowy
 8. WDT – dokumentacja, obowiązek podatkowy, ustawa o VAT a dyrektywa
 9. Premie pieniężne – aktualne orzecznictwo, wpływ na rozliczenie WNT i WDT
 10. Rabaty, sprzedaż premiowa, premie pieniężne, korekty obrotu, dokumentowanie, orzecznictwo sądów administracyjnych i interpretacje organów podatkowych; korekty zmniejszające i zwiększające
 11. Dostawa towarów wraz z montażem/zakup towarów montowanych. Obowiązek podatkowy
 12. Przemieszczenie własnego towaru a obowiązek podatkowy – przypadki, w którym obowiązek ten wystąpi
 13. Skutki realizowania transakcji zakupowych, w których w wyniku dostawy towar nie jest transportowany do Polski – wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 kwietnia 2010 r., C-536/08 i C-539.09 dt. interpretacji art. 40 oraz 41 Dyrektywy VAT 2006/112/W
 14. WNT/WDT a brak ewidencji kontrahenta w systemie VIESS

 

II. Eksport towarów

 1. Eksport bezpośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%
 2. Eksport pośredni – definicje, zasady dokumentowania, wymogi dokumentacyjne umożliwiające zastosowania stawki 0%
 3. Eksport towarów gdy procedura rozpoczęta w innym kraju UE – możliwość zastosowania stawki0%

 

III. Import towarów

 

 1. Formy importu, uproszczenia, rozliczenie VAT w deklaracji
 2. Dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE, obowiązki w Polsce, wpływ na rozliczenie usług związanych z importowanymi towarami
 3. Błędy w rozliczeniach – korekty, wpływ na podatek naliczony
 4. Zakup od dostawcy pozaunijnego towaru sprowadzanego z terytorium UE
 5. Kurs waluty a podatek naliczony
 6. Pomyłki w rozliczeniach importowych a podatek naliczony

 

IV. Usługi

       1. Opodatkowanie usług – zasady dotyczące miejsca świadczenia usługi, rodzaj usług a miejsce opodatkowania

       2. Dyrektywa Rady 2008/8/WE, Dyrektywa Rady 2010/45/UE, Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011

       3. Podatnik z tytułu usług

       4. Import i eksport usług a miejsce opodatkowania

       5. Moment powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług

       6. Podstawa opodatkowania

       7. Korygowanie importu/eksportu usług

       8. Dokumentowanie sprzedaży usług – terminy, kurs waluty

       9. Analiza przypadków

 • Usługi świadczone na rzecz podatników
 • Usługi świadczone na rzecz niepodatników

     10.  Wyjątki od zasad ogólnych

 

Szkolenie poprowadzi:  Sabina Moczko -Wdowczyk – doradca podatkowy

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.   

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Zajęcia w godz. 9.00 - 14.00.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach . Słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie  z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE: 

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635