Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
16.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
410,- zł od osoby
390,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: DARIUSZ POLAKOWSKI - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych problematyką rozliczenia VAT w transakcjach międzynarodowych - WDT, WNT, import/eksport usług, jak i omówienie aktualnych problemów praktycznych.

Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem rozliczenia podatku VAT w transakcjach międzynarodowych; księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów logistyki, zakupów i sprzedaży.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) 9:00 - 14:45

Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej w Oddziale Dolnośląskim SKwP we Wrocławiu

W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe, przerwa kawowa oraz poczęstunek.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie studiów przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:

 1. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski
 • zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
 • dostawa towarów wraz z montażem,
 • sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
 1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT)
 • warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
 • dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,(art.42, Rozp. UE)
 • terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
 • termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
 • podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
 • kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej,
 • zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
 • składy konsygnacyjne dla WDT/WNT,
 1. Eksport i import towarów
 • definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
 • warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
 • definicja importu towarów,
 • rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
 • podstawa opodatkowania,
 1. Kontrakty wielostronne
 • definicja kontraktu wielostronnego,
 • ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego
 • uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
 • sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,
 1. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca
 • jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
 • usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
 • refakturowanie usług,
 • zasady odliczania podatku naliczonego,
 • data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
 • sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,
 1. Transport międzynarodowy i spedycja
 • zasady ustalania miejsca świadczenia,
 • dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,
 • zasady stosowania stawki 0%,
 1. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów odbiorcom (WSTO), usługi na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania poza terytorium kraju. (procedura OSS).
 2. Interpretacje, wyroki, ćwiczenia, dyskusja i pytania uczestników.

 EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rozliczenia VAT w transakcjach międzynarodowych,
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635