Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
2019-04-02
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Umowy cywilnoprawne w 2019r.

– zmiany w zakresie oskładkowania umów zlecenia zawartych z osobami prowadzącymi działalność od 2019r. i nowe interpretacje ZUS

 

Wykładowca: Katarzyna Sobieszczańska

 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest uaktualnienie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm

i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowo-płacowe

i pracodawcy

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych

z elementami ćwiczeń praktycznych w formie warsztatu. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

 

Plan nauczania

I. Stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny – podobieństwa i różnice.

 

II. Zagrożenia wynikające z zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne – kontrole PIP i ZUS.

 

III. Formy zatrudnienia cywilnoprawnego:

A. Umowy zlecenia w 2019r.:

 1. Jak stworzyć dobrą umowę zlecenia?
 2. Czynności jako przedmiot umowy zlecenia – najczęstsze błędy pracodawców,
 3. Czas pracy zleceniobiorcy – zasada swobody miejsca i czasu,
 4. Ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy – czy konieczne jest prowadzenie ewidencji czasu pracy? Jak ewidencjonować czas pracy zleceniobiorcy, aby dokumentu nie zakwestionował PIP?
 5. Rodzaje wynagrodzenia w umowach zlecenia i kłopoty ze stosowaniem stawki minimalnej godzinowej,
 6. Kiedy obowiązuje comiesięczna wypłata wynagrodzenia? – wątpliwości interpretacyjne,
 7. Czy narzędzia i materiały do wykonania zlecenia musi zapewnić zleceniobiorcy zleceniodawca?
 8. Czy zleceniobiorca może odbywać „podróże służbowe”? Kiedy zleceniodawca może pokrywać koszty podróży zleceniobiorcy?
 9. Sposoby rozwiązywania umów zlecenia – czy w umowach zlecenia można stosować okresy wypowiedzenia?
 10. Czy osoby zatrudnione na umowy zlecenia należy przeszkolić pod kątem BHP?
 11. Największe błędy popełniane w umowach zlecenia – kiedy umowa zlecenia ma cechy stosunku pracy.

B. Umowy o dzieło w 2019r.

 1. Przedmiot umowy o dzieło - Kodeks cywilny a interpretacje ZUS.
 2. Co dziś może być przedmiotem umowy o dzieło?
 3. Jakie cechy różnią umowę o dzieło od umowy zlecenia?
 4. Jak skonstruować umowę o dzieło, aby nie została uznana przez ZUS za umowę zlecenia
 5. Zakwestionowanie umów o dzieło podczas kontroli ZUS – jakie kroki może podjąć „pracodawca”.

C. Kontrakt menadżerski i samozatrudnienie pracownicze jako alternatywne  formy zatrudnienia:

 1. Konstrukcja i cechy kontraktu menadżerskiego,
 2. Samozatrudnienie pracownicze jako najtańsza forma zatrudnienia.

 

IV. Naliczanie i odprowadzanie składek ZUS od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

A. Odprowadzanie składek ZUS z tytułu umów zlecenia (wybrane aspekty):

 1. Umowy zlecenia wykonywane na rzecz własnego pracodawcy,
 2. Umowa zlecenia zawarta z własnym pracownikiem prowadzącym działalność gospodarczą – nowe stanowisko ZUS w zakresie obowiązku objęcia ubezpieczeniem,
 3. Odprowadzanie składek ZUS z tytułu zawarcia umowy zlecenia z osobą pobierającą zasiłek macierzyński,
 4. Umowy zlecenia zawarte z uczniami i studentami – nowe interpretacje ZUS.

B. Zmiany w odprowadzaniu składek ZUS z umów zlecenia zawartych

z osobami prowadzącymi działalność - po zmianach wprowadzonych od

1 stycznia 2019r. :

 1. Kiedy płatnik składek ma obowiązek odprowadzania składek z umowy zlecenia zawartej z osobą prowadzącą działalność?
 2. Sposoby opłacania składek ZUS przez osoby prowadzące działalność,
 3. Korzystanie przez przedsiębiorcę z „ulgi na start” i opłacania składek
 4. w wysokości preferencyjnej a składki z umowy zlecenia,
 5. Nowy „mały ZUS” od 2019r. a opłacanie składek z umowy zlecenia,
 6. Jak skutecznie weryfikować osoby prowadzące działalność, aby prawidłowo odprowadzać składki z umów zlecenia zawartych
 7. z przedsiębiorcami?

C. Odprowadzanie składek ZUS od usługi wykonanej przez osobę prowadzącą tzw. działalność nierejestrowaną:

 1. Kontrowersyjne stanowisko ZUS wobec obowiązków płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą
 2. tzw. działalność nierejestrowaną,
 3. W jaki sposób płatnik ma zgłosić do ZUS fakt korzystania z usług osoby wykonującej działalność nierejestrowaną,
 4. Od jakiej podstawy i jakie składki płatnik powinien naliczyć od wynagrodzenia wypłaconego osobie prowadzącej działalność nierejestrowaną. Jak ustalić kwotę brutto i netto wynagrodzenia?.

D. Problemy z prawidłowym rozstrzyganiem zbiegów ubezpieczeniowych:

 1. Rozstrzyganie zbiegów ubezpieczeniowych w przypadku, gdy ubezpieczony oprócz umowy zlecenia posiada co najmniej dwa inne tytuły do ubezpieczeń,
 2. Rozstrzyganie zbiegu ubezpieczeniowego w przypadku, gdy ubezpieczony wykonuje jednocześnie kilka umów zlecenia zawartych
  z różnymi podmiotami – różne terminy wypłaty wynagrodzenia.

E. Opłacanie składek ZUS z umów o dzieło i kontraktów menadżerskich.

F. Dokumentowanie posiadania innego tytułu do ubezpieczeń – teoria

a praktyka.

G. Możliwość zweryfikowania prawidłowości naliczania składek z umów zlecenia – przygotowanie przez płatnika składek wniosku ZUS-USZ. Korzyści i konsekwencje złożenia wniosku w ZUS.

 

V. Praktyczne problemy z naliczaniem zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych:

 1. Kłopoty ze stosowaniem podatku zryczałtowanego – przykłady,
 2. Zmiany dotyczące możliwości stosowania 50% KUP obowiązujące od 19 lipca 2018r. – prawo autorskie a 50% KUP

 

VI. Prawo autorskie w umowach cywilnoprawnych:

 1. Kiedy i w jakich umowach cywilnoprawnych ma zastosowanie prawo autorskie?
 2. Prawa osobiste a prawa majątkowe – czym się różnią i jaki mają charakter,
 3. Na czym polega przeniesienie praw autorskich – co to są pola eksploatacji?
 4. Jak konstruować zapisy dotyczące przeniesienia praw autorskich
 5. w umowie cywilnoprawnej? – praktyczne przykłady

 

VII. RODO w umowach cywilnoprawnych:

 1. Do których umów cywilnoprawnych ma zastosowanie RODO?
 2. Jakie dane można zbierać od osób zatrudnianych na umowy cywilnoprawne?
 3. Klauzula informacyjna w dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawymi – jakie informacje powinna zawierać.

 

VIII.   Dokumentacja związana z zatrudnianiem na umowy cywilnoprawne od 2019r. - oświadczenia, protokoły, rachunki itp.

 

IX. Pytania – czas dla uczestników szkolenia.

 

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy zawodowej z zakresu prawa pracy, prawa cywilnego oraz ubezpieczeń społecznych.
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków wdrożenia nowych przepisów a także ich wpływu na odpowiedzialność pracodawcy wobec organów kontroli

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635