Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
17-10-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Uchwalone i planowane zmiany w VAT w 2019 roku

 

Wykładowca: Sabina Moczko-Wdowczyk

 

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu uchwalonych i planowanych zmian w podatku od towarów i usług w 2019 roku.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kierownicy, pracodawcy, .

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych, wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę. 

Plan nauczania

 

1.            Biała lista podatników – od 1.09.2019 r.

a)               uruchomienie nowego rejestru podatników VAT czynnych - możliwość weryfikacji numeru NIP kontrahenta za okres do 5 lat wstecz, dane objęte rejestrem (w tym m.in. rachunki bankowe)

b)               obowiązek zapłaty faktur na rachunki zgłoszone do US pod rygorem braku prawa do rozpoznania kosztu uzyskania przychodu - zasady ogólne, możliwość rozpoznania kosztu w przypadku zaraportowania przelewu na rachunek niezgłoszony do US

c)               odpowiedzialność solidarna z dostawcą w przypadku braku zapłaty na rachunek zgłoszony do US

2.            Obowiązkowy split payment od 1 września 2019 r.

a)               nowy załącznik do ustawy o VAT, obejmujący towary i usługi podlegające obowiązkowemu split payment

b)           nowe elementy faktury

c)            sankcje za niestosowanie split payment

3.               Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych – od 1.01.2020 r.

A)           Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

a)               możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE

b)               wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?

B)           Zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego (call-off stock) na terytorium UE:

a)               nowe przepisy procedury magazynu typu call-off stoc a dotychczasowe polskie przepisy o magazynie konsygnacyjnym – czy coś się zmieni?

b)           b) warunki stosowania procedura magazynu typu call-off stoc,

c)            jakich towarów może dotyczyć procedura magazynu typu call-off stoc,

d)               moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku procedury magazynu typu call-off stoc,

e)               zniszczenie, zmiana przeznaczenia, zmiany nabywcy, przemieszczenie powrotne towarów a procedura magazynu typu call-off stoc,

f)            jak długo mogą być przechowywane towary w procedurze magazynu typu call-off stoc,

g)            skutki przemieszczenia towarów do innego państwa niż kraj pochodzenia.

C)               Nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

4.            NIP na paragonie a faktura

a)            cel i istota zmian,

b)           sankcje za niestosowanie przepisów

5.            Likwidacja deklaracji VAT-7 / VAT-7K i nowy JPK_VAT

6.            Pozostałe zmiany 2019 – podsumowanie

a)            Nowe zasady opodatkowania bonów

b)           Sprzedaż usług elektronicznych

c)            Ulga na złe długi

d)           Zmiany w regulacjach dt. braku rejestracji i wykreślenia z rejestru

e)           Zwroty VAT

f)                Rozporządzenie dt. zwolnień w prowadzeniu ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

g)            Centralne repozytorium kas

h)               Bezwzględny obowiązek ujęcia w ewidencji VAT wystawionych faktur – w tym wystawionych na rzecz podatników faktur dotyczących obrotu dokumentowanego paragonami fiskalnymi

7. Aktualne zagadnienia praktyczne

a)            Podzielona płatność, doświadczenia praktyczne

b)           Obowiązek podatkowy – doświadczenia praktyczne

c)               Faktury korygujące – sposób ujęcia korekt in plus i in minus, korekty obrotu objętego odwrotnym obciążeniem

d)               Transakcje realizowane z podmiotami niezarejestrowanymi bądź wykreślonymi – skutki w VAT

e)           korekta VAT związana z rozliczeniem WNT/importu usług/odwrotnego obciążenia

f)            Transakcje międzynarodowe – wybrane zagadnienia

g)               nieodpłatne świadczenia – skutki w VAT, świadczenia na rzecz kontrahentów, pracowników, inne

h)               przegląd aktualnych orzeczeń sądów administracyjnych i interpretacji Krajowej Informacji Skarbowej

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)               poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu uchwalonych i planowanych zmian w podatku od towarów i usług w 2019 roku,

2)            umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)            umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

ORGANIZACJA:

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.00

Czas trwania kursu:  6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

 INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

 

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635