Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
30-09-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

STRUKTURA VAT - OBLICZANIE STRUKTURY

W TEORII I W PRAKTYCE PRZY UWZGLĘDNIENIU BIEŻĄCEGO ORZECZNICTWA W TYM ZAKRESIE

 

Wykładowca: Michał Gabrysiak

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także dyrektor działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadaja wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnych uwzględnieniem obrotu międzynarodowego. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

 

Czas trwania kursu:  7 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut). Godz. 9.00 – 15.00

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest przekazanie praktycznej wiedzy i nabycie umiejętności z zakresu obliczania struktury podatku od towarów i usług.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: kurs kierowany jest do księgowych, pracowników biur rachunkowych, jak również do pracowników komórek księgowych w firmach oraz osób zainteresowanych uaktualnieniem wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług.

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studiów przypadków, warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Plan nauczania

Tematyka szkolenia:

1.           Przyporządkowanie poszczególnych wydatków do właściwych czynności (opodatkowanych i niepodlegających opodatkowaniu / mieszanych / zwolnionych).

2.           Działalność niepodlegająca opodatkowaniu a jej wpływ na obliczanie proporcji przed i po 1 stycznia 2016 r.

3.           Obliczanie współczynnika; jakie transakcje uwzględniamy w liczniku, a jakie w mianowniku współczynnika (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa):

•             wykluczenia ze współczynnika: środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wykorzystywane w działalności;

•             wykluczenia ze współczynnika: pomocnicze transakcje w zakresie nieruchomości i pomocnicze transakcje finansowe;

•             wykluczenia ze współczynnika: usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

4.           Wyznaczenie współczynnika, gdy obrót w poprzednim roku podatkowym był niższy niż 30 tys. zł.

5.           Co zrobić, gdy współczynnik jest niereprezentatywny.

6.           Zmiana sposobu użytkowania nieruchomości, a korekta podatku naliczonego.

7.           Zmiana sposobu wykorzystania pojazdu samochodowego a korekta podatku naliczonego.

8.           Korekta współczynnika po zakończeniu roku (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa):

•             korekta współczynnika po zakończeniu roku; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne < 15 tys. zł;

•             korekta współczynnika po zakończeniu roku; środki trwałe i wartości niematerialne i prawne > 15 tys. zł.

9.         Sprzedaż w okresie korekty a korekta podatku naliczonego.

10.       Zmiana przeznaczenia w okresie korekty a korekta podatku naliczonego.

11.         Zmiana przeznaczenia towarów handlowych, surowców, materiałów itp. (z uwzględnieniem bieżącego orzecznictwa).

12.         Obowiązek korekty w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

13.       Pre-współczynnik:

•          kto będzie stosował pre-współczynnik,

•          zasady stosowania pre-współczynika,

•             jak łączyć zastosowanie pre-współczynnika oraz współczynnika struktury VAT,

•          pierwsze wyjaśnienia w zakresie sposobu stosowania

           pre-współczynnika.

14.         WARSZTATY PRAKTYCZNE – przykłady własne oraz podane przez Uczestników.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)           poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu obliczania struktury VAT,

2)         umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)           umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635