Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
16-11-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
550,- zł od osoby
520,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

DZIAŁALNOŚĆ, FINANSOWANIE, KSIĘGOWOŚĆ, PODATKI

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=419473

PROWADZĄCY:

MIROSŁAWA WYSOCKA -  doradca podatkowy, wieloletni wykładowca. Posiada doświadczenie z zakresu rachunkowości i  podatków.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.

Kurs obejmuje 16 godzin lekcyjnych, dwa dni 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych  zasadami rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które chcą poznać od strony praktycznej zasady księgowości w organizacji pozarządowej i  zdobyć nowe kwalifikacje. Kurs jest skierowany do osób, które przygotowują się do podjęcia pracy w działach księgowości organizacji pozarządowych lub już ją rozpoczęły.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć: warsztatów z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz akty prawne, wzory dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podstawy formalno – prawne i zasady rachunkowości organizacji pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

2. Przychody i koszty organizacji pozarządowych i ich ewidencja w działalności odpłatnej i nieodpłatnej

 • Działalność statutowa nieodpłatna i odpłatna – definicje, różnice, zmiany dotyczące odpłatnej działalności statutowej wprowadzone nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 • Źródła finansowania organizacji pozarządowych – dotacje, składki, darowizny rzeczowe i finansowe, zbiórki publiczne.
 • Koszty działalności statutowej odpłatnej – przykłady.

3. Prowadzenia działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.

 • Rozpoczęcie działalności gospodarczej przez organizacje pozarządowe.
 • Rodzaje ewidencji dla jednostek prowadzących działalność.

4. Sporządzanie sprawozdań finansowych w organizacjach pozarządowych nieprowadzących działalności gospodarczej.

 • Ustalanie wyniku finansowego organizacji.
 • Sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego organizacji.
 • Zamknięcie roku w organizacji pozarządowej [Bilans, Rachunek zysków i strat, Informacja dodatkowa] - przykłady.

5. Prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo - księgowej dla realizacji zadania publicznego z dotacji uzyskanej od jednostki samorządu terytorialnego.

 • Podstawy formalno – prawne dokumentacji i ewidencji dla jednostek realizujących zadania publiczne z wykorzystaniem dotacji samorządu terytorialnego.

6. Typowe nieprawidłowości w prowadzeniu księgowości - studium przypadków.

7. Warsztaty  z wykorzystaniem pełnej dokumentacji księgowej.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu specyfiki działalności  organizacji pozarządowych i źródeł finansowania.
 2. poznanie  zasad rachunkowości organizacji pozarządowych, nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym: obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz obowiązku naliczania i rozliczania podatku CIT),
 3. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 4. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635