Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
20.02.2019 lista rezerwowa
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
600,- zł od osoby

CEL:

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych. Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające wiedzę z zakresu rachunkowości na poziomie II stopnia certyfikacji zawodowej.

Uczestnicy szkolenia: osoby, które chcą nauczyć się sporządzania sprawozdań finansowych. Mogą to być zarówno osoby, które dotychczas nie sporządzały sprawozdań finansowych jak i te, które mają już pewne doświadczenie w tym zakresie, ale nie opanowały jeszcze tej umiejętności na zadowalającym poziomie.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:  

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych polegających na sporządzaniu w programie komputerowym Microsoft Excel poszczególnych elementów sprawozdania finansowego.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę oraz program komputerowy Microsoft Excel.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

- poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu sporządzania sprawozdań finansowych,

- umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

- umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

PROGRAM: 

1 dzień:

  1. Sporządzanie bilansu według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  2. Sporządzanie rachunku zysków i strat w wariancie porównawczym i kalkulacyjnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  3. Omówienie zakresu dodatkowych informacji wymaganych przez ustawę o rachunkowości w załączniku nr 1

2 dzień:

  1. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
  2. Sporządzanie zestawienia zmian w kapitale własnym według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości

Wykładowca : dr Jadwiga Szczotka – biegły rewident, praktyk, wieloletni doświadczony wykładowca Stowarzyszenia Księgowych.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia odbędą się w godz. 9.00 - 14.45.

Czas trwania kursu:  14 godzin lekcyjnych - dwa dni po 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany w dniach: 27 - 28 lutego 2020 r.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

INFORMACJE DODATKOWE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe,
• przerwy kawowe.

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635