Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
01.12.2018 Brak miejsc
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
600,- zł od osoby

Wykładowca: : Anna Michalak, Michał Gabrysiak

 

Czas trwania kursu: 21 (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego jego rozliczania, a także zaawansowanych umiejętności w zakresie wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji.

 

Uczestnicy szkolenia: kurs jest polecany dla osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, pracujących w działach księgowych i finansowych, controlingu i audytu, w szczególności dedykowany jest osobom, które posiadają już wiedzę i umiejętności z zakresu kursu „Specjalista w zakresie podatku VAT – I stopień”.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Plan nauczania

 

I. Podstawy

 

1. Geneza podatku VAT w Unii Europejskiej, a Podatek VAT w Polsce,
3. Podstawowe zasady podatku VAT (neutralności, potrącalności itp.),
3. Analiza pojęć ustawowych wzbudzających kontrowersje i nie tylko.
II. Zakres podmiotowy 1.Wyłączenia podmiotowe: umowa o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło itp.,

2.Kontrakt Menadżerski: identyfikacja/ skutki/ właściwe zapisy kontraktu.

3.Organy administracji publicznej - specyficzny rodzaj podatnika VAT,
4. Działalność gospodarcza, a samodzielność podatnika VAT.

III. Przedmiot opodatkowania 1. Opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium RP: podstawa opodatkowania, stawki, moment powstania obowiązku podatkowego: przypomnienie i analiza wybranych kwestii spornych/ moment dostawy w oparciu o Incoterms/ dokumentowanie wykonania usługi, w tym momentu wykonania itp.,
2. Opodatkowanie dotacji, subwencji, dopłat itp.: problemy praktyczne,
3. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych towarowych (prezenty, próbki, materiały reklamowe informacyjne) oraz usługowych: identyfikacja/ podstawowe sposoby na ograniczenie ryzyk w tym zakresie/ właściwa konstrukcja zapisów umownych, regulaminów akcji promocyjnych itp.
4. WNT, WDT, transakcje trójstronne, transakcje łańcuchowe: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja transakcji w oparciu o zapisy umowne oraz ustalenia z klientem/ konstruowanie „łańcuchów" dostaw/ ustalanie warunków transakcji, tak aby osiągnąć zamierzony cel/ alternatywne metody dokumentowania itp.
5. Opodatkowanie importu i exportu: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja exportu i importu w przypadku złożonych transakcji/ rozliczenia w przypadku transakcji łańcuchowych/ wątpliwości dokumentacyjne i alternatywne metody dokumentowania,
6. Import usług: przypomnienie kwestii podstawowych oraz moment rozpoznania importu usług w specyficznych przypadkach, rozpoznawanie importu w przypadku tzw. „świadczeń złożonych"/ dokumentowanie importu usług, w tym momentu ich wykonania itp.
IV. Podatek naliczony VAT 1. Podatek naliczony: przypomnienie kwestii podstawowych oraz podstawowe wątpliwości w zakresie określenia kwoty podatku naliczonego,
2. Zasady odliczenia podatku naliczonego VAT: przypomnienie kwestii podstawowych oraz liczne wątpliwości związane z samochodami firmowymi/ towary i usługi, których zakup może budzić wątpliwości w zakresie prawa do odliczenia/ moment powstania prawa do odliczenia w przypadku świadczeń złożonych i transakcji o charakterze ciągłym/ moment odliczenia przy imporcie towarów, imporcie usług, WNT - przypadki szczególne,
3.Odwrotne obciążenie: przypomnienie kwestii podstawowych oraz jak rozpoznać transakcje objęte tym mechanizmem/ moment rozliczenia w przypadku złożonych transakcji/ dokumentacja i rozliczenie w deklaracji, 4. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego: przypomnienie kwestii podstawowych oraz wskazanie ograniczeń/ „pułapki stosowane przez organy podatkowe, przygotowanie do wystąpienia o zwrot/ praktyka organów w tym zakresie itp.,
5. Struktura i korekta podatku naliczonego - przypomnienie kwestii podstawowych oraz praktyczna identyfikacja transakcji „niewchodzących" do struktury/ praktyczne sposoby na uproszczenie rozliczania struktury/ praktyka organów w tym zakresie itp.
6. Zakres kontroli podatku VAT
7. Wybrane zagadnienia z KKS
V. Faktura 1. Faktura: pojęcie, rodzaj i charakter prawny dokumentu
2. Podmioty uprawnione i obowiązane do wystawiania faktur: status podatnika VAT a dokumentowanie transakcji fakturami/ brak rejestracji podatnika do VAT, a skutki podatkowe wystawionych faktur dla wystawcy i nabywcy,
3. Rodzaje faktur
5. Korekty faktur, noty korygujące w praktyce: przyczyny/ moment wystawienia i ujęcia w rozliczeniach podatnika/ treść faktury w nietypowych sytuacjach/ wielokrotne korygowanie jednej transakcji/ korekty zbiorcze / itp.,
6. Faktury w obrocie wewnątrzwspólnotowym: faktury WDT - wymogi, korekty faktur WDT,
7. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur: "puste" faktury, anulowanie faktury, brak faktury
VI. Obowiązki dokumentacyjne podatnika 1. Rejestracja podatników krajowych i VAT-UE: transakcje generujące obowiązek rejestracji/ wątpliwości w zakresie obowiązku rejestracyjnego, możliwość rejestracji z datą wsteczną itp./
2. Ewidencje zakupu i sprzedaży: budowa, dostosowanie do potrzeb podatnika / czym można je zastąpić itp.
3.Deklaracje: rodzaje deklaracji, budowa, znaczenie itp.
4. Informacje podsumowujące.
5. Kasy rejestrująca
6. Pozostałe ewidencje
VII. Warsztaty praktyczne 1. Wystawianie faktur (wszelkich rodzajów) i analiza najczęstszych błędów związanych z wystawców.
2. Analiza faktur zakupowych pod kątem prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego
3. Analiza faktur zakupowych pod kątem błędów w nich występujących
4. Analiza faktur zakupowych UE pod kątem rozliczenia, w tym obowiązku odwrotnego obciążenia
5. Analiza przykładowych umów pod kątem kwalifikacji usługi i obowiązku podatkowego - kazusy
6. Rozliczenie struktury zakupów: roczna podstawowa, korekta środków trwałych na przykładach,
7. Deklaracje - wypełnianie.

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

  1. uszczegółowienie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu funkcjonowania i rozliczania podatku VAT,
  2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
  3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

Zajęcia w soboty i niedziele, w godz. 9.00-14.45.

Zajęcia w dniach: 27-28.06.2020

                                  4.07.2020

Kurs obejmuje 21 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pisemnego egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie,
•przerwy kawowe.

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635