Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
07-12-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
600,- zł od osoby

CEL:

Zadaniem kursu jest praktyczna nauka zasad prawidłowego (pod względem formalnym, merytorycznym i terminowym) wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji podatkowych.

 

PROGRAM:

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

I. Podstawy

 

1. Geneza podatku VAT w Unii Europejskiej, a Podatek VAT w Polsce,
3. Podstawowe zasady podatku VAT (neutralności, potrącalności itp.),
3. Analiza pojęć ustawowych wzbudzających kontrowersje i nie tylko.

II. Zakres podmiotowy

1.Wyłączenia podmiotowe: umowa o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło itp.,

2.Kontrakt Menadżerski: identyfikacja/ skutki/ właściwe zapisy kontraktu.

3.Organy administracji publicznej - specyficzny rodzaj podatnika VAT,
4. Działalność gospodarcza, a samodzielność podatnika VAT.

III. Przedmiot opodatkowania

1. Opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium RP: podstawa opodatkowania, stawki, moment powstania obowiązku podatkowego: przypomnienie i analiza wybranych kwestii spornych/ moment dostawy w oparciu o Incoterms/ dokumentowanie wykonania usługi, w tym momentu wykonania itp.,
2. Opodatkowanie dotacji, subwencji, dopłat itp.: problemy praktyczne,
3. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych towarowych (prezenty, próbki, materiały reklamowe informacyjne) oraz usługowych: identyfikacja/ podstawowe sposoby na ograniczenie ryzyk w tym zakresie/ właściwa konstrukcja zapisów umownych, regulaminów akcji promocyjnych itp.
4. WNT, WDT, transakcje trójstronne, transakcje łańcuchowe: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja transakcji w oparciu o zapisy umowne oraz ustalenia z klientem/ konstruowanie „łańcuchów" dostaw/ ustalanie warunków transakcji, tak aby osiągnąć zamierzony cel/ alternatywne metody dokumentowania itp.
5. Opodatkowanie importu i exportu: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja exportu i importu w przypadku złożonych transakcji/ rozliczenia w przypadku transakcji łańcuchowych/ wątpliwości dokumentacyjne i alternatywne metody dokumentowania,
6. Import usług: przypomnienie kwestii podstawowych oraz moment rozpoznania importu usług w specyficznych przypadkach, rozpoznawanie importu w przypadku tzw. „świadczeń złożonych"/ dokumentowanie importu usług, w tym momentu ich wykonania itp.

IV. Podatek naliczony VAT

1. Podatek naliczony: przypomnienie kwestii podstawowych oraz podstawowe wątpliwości w zakresie określenia kwoty podatku naliczonego,
2. Zasady odliczenia podatku naliczonego VAT: przypomnienie kwestii podstawowych oraz liczne wątpliwości związane z samochodami firmowymi/ towary i usługi, których zakup może budzić wątpliwości w zakresie prawa do odliczenia/ moment powstania prawa do odliczenia w przypadku świadczeń złożonych i transakcji o charakterze ciągłym/ moment odliczenia przy imporcie towarów, imporcie usług, WNT - przypadki szczególne,
3.Odwrotne obciążenie: przypomnienie kwestii podstawowych oraz jak rozpoznać transakcje objęte tym mechanizmem/ moment rozliczenia w przypadku złożonych transakcji/ dokumentacja i rozliczenie w deklaracji, 4. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego: przypomnienie kwestii podstawowych oraz wskazanie ograniczeń/ „pułapki stosowane przez organy podatkowe, przygotowanie do wystąpienia o zwrot/ praktyka organów w tym zakresie itp.,
5. Struktura i korekta podatku naliczonego - przypomnienie kwestii podstawowych oraz praktyczna identyfikacja transakcji „niewchodzących" do struktury/ praktyczne sposoby na uproszczenie rozliczania struktury/ praktyka organów w tym zakresie itp.
6. Zakres kontroli podatku VAT
7. Wybrane zagadnienia z KKS

V. Faktura

1. Faktura: pojęcie, rodzaj i charakter prawny dokumentu
2. Podmioty uprawnione i obowiązane do wystawiania faktur: status podatnika VAT a dokumentowanie transakcji fakturami/ brak rejestracji podatnika do VAT, a skutki podatkowe wystawionych faktur dla wystawcy i nabywcy,
3. Rodzaje faktur
5. Korekty faktur, noty korygujące w praktyce: przyczyny/ moment wystawienia i ujęcia w rozliczeniach podatnika/ treść faktury w nietypowych sytuacjach/ wielokrotne korygowanie jednej transakcji/ korekty zbiorcze / itp.,
6. Faktury w obrocie wewnątrzwspólnotowym: faktury WDT - wymogi, korekty faktur WDT,
7. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur: "puste" faktury, anulowanie faktury, brak faktury

VI. Obowiązki dokumentacyjne podatnika

1. Rejestracja podatników krajowych i VAT-UE: transakcje generujące obowiązek rejestracji/ wątpliwości w zakresie obowiązku rejestracyjnego, możliwość rejestracji z datą wsteczną itp./
2. Ewidencje zakupu i sprzedaży: budowa, dostosowanie do potrzeb podatnika / czym można je zastąpić itp.
3.Deklaracje: rodzaje deklaracji, budowa, znaczenie itp.
4. Informacje podsumowujące.
5. Kasy rejestrująca
6. Pozostałe ewidencje

VII. Warsztaty praktyczne

1. Wystawianie faktur (wszelkich rodzajów) i analiza najczęstszych błędów związanych z wystawców.
2. Analiza faktur zakupowych pod kątem prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego
3. Analiza faktur zakupowych pod kątem błędów w nich występujących
4. Analiza faktur zakupowych UE pod kątem rozliczenia, w tym obowiązku odwrotnego obciążenia
5. Analiza przykładowych umów pod kątem kwalifikacji usługi i obowiązku podatkowego - kazusy
6. Rozliczenie struktury zakupów: roczna podstawowa, korekta środków trwałych na przykładach,
7. Deklaracje - wypełnianie.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

Zajęcia w soboty i niedziele, w godz. 9.00-14.45.

Zajęcia w dniach: 7-8.12.2019; 14.12.2019

Kurs obejmuje 21 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Kurs jest zakończony egzaminem.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).  

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały autorskie, 
•przerwy kawowe.

 

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635