Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
2019-05-18
Typ:
KURS ONLINE
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
600,- zł od osoby

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w formie ONLINE

Czas trwania kursu: 21 (godzina lekcyjna to 45 minut).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

TERMINY:

28 listopad

12 - 13 grudnia 2020

CEL KURSU:

Celem kursu jest kompleksowe przekazanie uczestnikom pogłębionej wiedzy w zakresie mechanizmów działania podatku VAT oraz prawidłowego jego rozliczania, a także zaawansowanych umiejętności w zakresie wystawiania i wprowadzania do ewidencji dokumentów księgowych i rozliczeniowych oraz sporządzania deklaracji.

Uczestnicy szkolenia: kurs jest polecany dla osób posiadających wykształcenie co najmniej średnie, pracujących w działach księgowych i finansowych, controlingu i audytu, w szczególności dedykowany jest osobom, które posiadają już wiedzę i umiejętności z zakresu kursu „Specjalista w zakresie podatku VAT – I stopień”.

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

Plan nauczania:

I. Podstawy

1. Geneza podatku VAT w Unii Europejskiej, a Podatek VAT w Polsce,

2. Podstawowe zasady podatku VAT (neutralności, potrącalności itp.),

3. Analiza pojęć ustawowych wzbudzających kontrowersje i nie tylko.

II. Zakres podmiotowy  

1.Wyłączenia podmiotowe: umowa o pracę/ umowy zlecenia/ umowy o dzieło itp.,

2.Kontrakt Menadżerski: identyfikacja/ skutki/ właściwe zapisy kontraktu.

3.Organy administracji publicznej - specyficzny rodzaj podatnika VAT,

4. Działalność gospodarcza, a samodzielność podatnika VAT.

III. Przedmiot opodatkowania    

1. Opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług na terytorium RP: podstawa opodatkowania, stawki, moment powstania obowiązku podatkowego: przypomnienie i analiza wybranych kwestii spornych/ moment dostawy w oparciu o Incoterms/ dokumentowanie wykonania usługi, w tym momentu wykonania itp.,

2. Opodatkowanie dotacji, subwencji, dopłat itp.: problemy praktyczne,

3. Zasady opodatkowania czynności nieodpłatnych towarowych (prezenty, próbki, materiały reklamowe informacyjne) oraz usługowych: identyfikacja/ podstawowe sposoby na ograniczenie ryzyk w tym zakresie/ właściwa konstrukcja zapisów umownych, regulaminów akcji promocyjnych itp.

4. WNT, WDT, transakcje trójstronne, transakcje łańcuchowe: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja transakcji w oparciu o zapisy umowne oraz ustalenia z klientem/ konstruowanie „łańcuchów" dostaw/ ustalanie warunków transakcji, tak aby osiągnąć zamierzony cel/ alternatywne metody dokumentowania itp.

5. Opodatkowanie importu i exportu: przypomnienie kwestii podstawowych oraz identyfikacja exportu i importu w przypadku złożonych transakcji/ rozliczenia w przypadku transakcji łańcuchowych/ wątpliwości dokumentacyjne i alternatywne metody dokumentowania,

6. Import usług: przypomnienie kwestii podstawowych oraz moment rozpoznania importu usług w specyficznych przypadkach, rozpoznawanie importu w przypadku tzw. „świadczeń złożonych"/ dokumentowanie importu usług, w tym momentu ich wykonania itp.

IV. Podatek naliczony VAT        

1. Podatek naliczony: przypomnienie kwestii podstawowych oraz podstawowe wątpliwości w zakresie określenia kwoty podatku naliczonego,

2. Zasady odliczenia podatku naliczonego VAT: przypomnienie kwestii podstawowych oraz liczne wątpliwości związane z samochodami firmowymi/ towary i usługi, których zakup może budzić wątpliwości w zakresie prawa do odliczenia/ moment powstania prawa do odliczenia w przypadku świadczeń złożonych i transakcji o charakterze ciągłym/ moment odliczenia przy imporcie towarów, imporcie usług, WNT - przypadki szczególne,

3.Odwrotne obciążenie: przypomnienie kwestii podstawowych oraz jak rozpoznać transakcje objęte tym mechanizmem/ moment rozliczenia w przypadku złożonych transakcji/ dokumentacja i rozliczenie w deklaracji,

4. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego: przypomnienie kwestii podstawowych oraz wskazanie ograniczeń/ „pułapki stosowane przez organy podatkowe, przygotowanie do wystąpienia o zwrot/ praktyka organów w tym zakresie itp.,

5. Struktura i korekta podatku naliczonego - przypomnienie kwestii podstawowych oraz praktyczna identyfikacja transakcji „niewchodzących" do struktury/ praktyczne sposoby na uproszczenie rozliczania struktury/ praktyka organów w tym zakresie itp.

6. Zakres kontroli podatku VAT

7. Wybrane zagadnienia z KKS

V. Faktura          

1. Faktura: pojęcie, rodzaj i charakter prawny dokumentu

2. Podmioty uprawnione i obowiązane do wystawiania faktur: status podatnika VAT a dokumentowanie transakcji fakturami/ brak rejestracji podatnika do VAT, a skutki podatkowe wystawionych faktur dla wystawcy i nabywcy,

3. Rodzaje faktur

4. Korekty faktur, noty korygujące w praktyce: przyczyny/ moment wystawienia i ujęcia w rozliczeniach podatnika/ treść faktury w nietypowych sytuacjach/ wielokrotne korygowanie jednej transakcji/ korekty zbiorcze / itp.,

5. Faktury w obrocie wewnątrzwspólnotowym: faktury WDT - wymogi, korekty faktur WDT,

6. Zagadnienia szczególne dotyczące faktur: "puste" faktury, anulowanie faktury, brak faktury

VI. Obowiązki dokumentacyjne podatnika         

1. Rejestracja podatników krajowych i VAT-UE: transakcje generujące obowiązek rejestracji/ wątpliwości w zakresie obowiązku rejestracyjnego, możliwość rejestracji z datą wsteczną itp./

2. Ewidencje zakupu i sprzedaży: budowa, dostosowanie do potrzeb podatnika / czym można je zastąpić itp.

3.Deklaracje: rodzaje deklaracji, budowa, znaczenie itp.

4. Informacje podsumowujące.

5. Kasy rejestrująca

6. Pozostałe ewidencje

VII. Warsztaty praktyczne           

1. Wystawianie faktur (wszelkich rodzajów) i analiza najczęstszych błędów związanych z wystawców.

2. Analiza faktur zakupowych pod kątem prawa i terminu odliczenia podatku naliczonego

3. Analiza faktur zakupowych pod kątem błędów w nich występujących

4. Analiza faktur zakupowych UE pod kątem rozliczenia, w tym obowiązku odwrotnego obciążenia

5. Analiza przykładowych umów pod kątem kwalifikacji usługi i obowiązku podatkowego - kazusy

6. Rozliczenie struktury zakupów: roczna podstawowa, korekta środków trwałych na przykładach,

7. Deklaracje - wypełnianie.

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1.uszczegółowienie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu funkcjonowania i rozliczania podatku VAT,

2.umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3.umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany terminu rozpoczęcia zajęć.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania poniższą tematyką.

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635