Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
25-11-2018
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
790,- zł od osoby
790,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=473213

 

Zajęcia poprowadzi:

JOLANTA KICA – doradca podatkowy, absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aplikant radcowski oraz doradca podatkowy w spółce: Biuro Rachunkowe. Posiada wieloletnie doświadczenie oraz ugruntowaną wiedzę w zakresie rachunkowości i prawa podatkowego, a także prawa cywilnego i gospodarczego. Współpracuje z największymi firmami na Dolnym Śląsku. Autor związany z wydawnictwem Wolters Kluwer (Vademecum Doradcy Podatkowego, Vademecum Głównego Księgowego). Trener z zakresu podatków i księgowości m.in. dla Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14:45.

Kurs obejmuje 35 godzin lekcyjnych (5 spotkań po 7 godz. w tym egzamin wewnętrzny)

Kurs realizowany w dniach: trwa nabór

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zarówno ze strony płatnika, jak i pracodawcy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Wymagania wstępne: średnie wykształcenie

 

PROGRAM KURSU:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.
 • podmioty krajowe i zagraniczne objęte podatkiem CIT;
 • podatkowa grupa kapitałowa (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od stycznia 2018 r.);
 • definicje ustawowe;
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy;
 • wyłączenia przedmiotowe oraz podmiotowe spod ustawy CIT;
 • podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych;
 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem CIT. Źródła przychodów w CIT (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od stycznia 2018 r.).
 • pojęcie przychodów z zysków kapitałowych;
 • pozostałe źródła przychodów;
 • rozliczanie strat z poszczególnych źródeł przychodów.
 1. Rok podatkowy. Ewidencje podatkowe.
 • rok kalendarzowy, a rok podatkowy;
 • rok maksymalny, rok minimalny, zmiana roku podatkowego, rozpoczęcie działalności przez podmiot w drugiej połowie roku;
 • zasady prowadzenia ewidencji na potrzeby podatkowe, a przepisy prawa bilansowego;
 • księgi wadliwe i nierzetelne;
 • nierzetelność ksiąg, a możliwość szacunkowego określenia dochodu podatnika;
 • nierzetelność ksiąg, a odpowiedzialność karna.
 1. Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych.
 • podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji;
 • cel sporządzania dokumentacji, limity zobowiązujące do jej sporządzenia;
 • istotne transakcje i istotne zdarzenia;
 • obowiązki dokumentacyjne, tzw. poziomy dla dokumentacji cen transakcyjnych.
 1. Podatkowe i bilansowe  różnice kursowe- zasady ustalania.
 2. Przychody z zysków kapitałowych.
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych;
 • przychody z wniesienia wkładów i zbycia udziałów;
 • przychody ze zbycia wierzytelności;
 • przychody z praw majątkowych;
 • przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
 • szczególne zasady rozpoznawania przychody z zysków kapitałowych w bankach i instytucjach finansowych;
 • moment powstania przychodu z zysków kapitałowych.
 1. Inne źródła przychodów u podatników CIT.
 • definicja przychodu;
 • wyłączenia z przychodów (art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p.),
 • inne wyłączenia z przychodów (rabaty, bonusy, bonifikaty, dotacje i subwencje, zaliczki, kaucje);
 • przychody ze nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń;
 • moment powstania przychodu;
 • korekty przychodów, moment ujęcia;
 • przychody zwolnione z opodatkowania, warunki.
 1. Koszty uzyskania przychodów.
 • definicja kosztu uzyskania przychodu, warunki uznania kosztu za koszt podatkowy;
 • dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu;
 • moment ujęcia kosztu, koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami podatnika;
 • korekta kosztów;
 • transakcje gotówkowe o wartości przekraczającej 15.000 zł.,
 • koszty zaniechanych inwestycji;
 • koszty pracownicze, wydatki ponoszone na kadrę zarządzającą i nadzorczą;
 • kary, sankcje, odszkodowania, niedobory, opłaty i podatki w kosztach podatkowych;
 • wierzytelności nieściągalne;
 • koszty nieuznawane za koszty podatkowe- art. 16 u.p.d.o.p.
 1. Usługi niematerialne w kosztach (przepisy obowiązujące od 2018 r.).
 2. Koszty finansowania dłużnego (przepisy obowiązujące od 2018 r.).
 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
 • definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • zasady i metody amortyzacji;
 • podstawa odpisów amortyzacyjnych (wartość początkowa środka trwałego);
 • remont i modernizacja;
 • likwidacja środków trwałych.
 1. Umowa leasingu. Zasady użytkowania samochodów w przedsiębiorstwie.
 • definicja, rodzaje umów leasingu (leasing finansowy oraz leasing operacyjny);
 • czynsz inicjalny, a koszt uzyskania przychodu;
 • przeniesie prawa własności do przedmiotu leasingu;
 • korzyści podatkowe przy leasingu samochodu osobowego;
 • definicja samochodu osobowego, amortyzacja, ubezpieczenie samochodu o wartości przekraczającej 20.000 euro;
 • samochody używane przez pracowników (własne i służbowe), ewidencja przebiegu pojazdu;
 1. Opodatkowanie podmiotów zagranicznych, podatek „u źródła”.
 • umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • definicja zakładu (zagranicznego);
 • metody eliminowania podwójnego opodatkowania, certyfikat rezydencji;
 • licencje, odsetki, usługi niematerialne.
 1. Podstawa opodatkowania podatkiem CIT, zaliczki na podatek.
 • wysokość podatku, stawki podatkowe CIT 15% i 19%;
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania;
 • odliczenia od dochodu (darowizny, ulga na działalność badawczo-rozwojową);
 • dywidendy;
 • deklaracje, zeznania podatnika CIT, a sprawozdanie finansowe;
 • rachunek zysków i strat, a zeznanie CIT-8, różnice trwałe i przejściowe;
 • zaliczki na podatek dochodowy płacone przez podatnika CIT.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy;
 • wyłączenia przedmiotowe oraz podmiotowe spod ustawy PIT;
 • definicje ustawowe;
 • działalność rolnicza, a działy specjalne produkcji rolnej;
 • opodatkowanie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci, śmierć małżonka;
 • dochody dzieci;
 • warunki dotyczące uznania działalności za działalność gospodarczą, samozatrudnienie;
 • proporcjonalne określenie przychodów;
 • dochód i stara ze źródła przychodów.
 1. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • definicja przychodu;
 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia;
 • przychody w walutach obcych;
 • katalog zwolnień od podatku.
 1. Przychody z działalności wykonywanej osobiście.
 • działalność wykonywana osobiście, a działalność gospodarcza;
 • przychody zaliczane do działalności wykonywanej osobiście;
 • koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście;
 • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem.
 1. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, możliwe optymalizacje;
 • definicja przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • moment powstania tego przychodu, zasady ogólne i szczególne;
 • korekta przychodu;
 • wyłączenia z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 1. Przychody z najmu i dzierżawy.
 • najem „prywatny”, a najem wykonywany w ramach działalności gospodarczej;
 • formy opodatkowania najmu prywatnego, obowiązki ewidencyjne podatnika.
 1. Przychody z kapitałów pieniężnych.
 • katalog przychodów z kapitałów pieniężnych;
 • moment powstania przychodu z kapitałów pieniężnych;
 • zasady opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych;
 • sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych;
 • obowiązki podatnika i płatnika, rozliczenia.
 1. Przychody z praw majątkowych.
 • charakterystyka praw zaliczanych do praw majątkowych;
 • działalność gospodarcza, a przychód z praw majątkowych;
 • koszty uzyskania przychodów, koszty autorskie, koszty 50%;
 • pracownik, a prawo autorskie;
 • zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej;
 • obowiązki podatnika i płatnika, rozliczenia.
 1. Odpłatne zbycie ruchomości i nieruchomości.
 • odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, terminy, konsekwencje, koszty;
 • sprzedaż składników majątku wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • odpłatne zbycie nieruchomości, terminy, konsekwencje, koszty;
 • zwolnienia podatkowe przy zbyciu nieruchomości;
 • wykorzystywanie w działalności gospodarczej nieruchomości mieszkalnej.
 1. Inne źródła przychodów, przychody ze źródeł nieujawnionych.
 2. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 u.p.d.o.f.).
 3. Zaliczki na podatek.
 • zaliczki u podatników prowadzących działalność gospodarczą;
 • zaliczki w przypadku innych źródeł przychodów.
 1. Zeznania roczne podatników PIT.
 • właściwe organy dla złożenia zeznania rocznego;
 • terminy złożenia zeznania, terminy zapłaty podatku wynikającego z zeznania, nadpłata w rozliczeniu rocznym;
 • doliczenia do dochodu, doliczenia do podatku;
 • odliczenia od dochodu, odliczenia od podatku;
 • korygowanie zeznań rocznych.

Koszty i przychody ze stosunku pracy i ze stosunków pokrewnych, obowiązki pracodawcy występującego w roli płatnika.

 1. Przychody pracownicze i ze stosunków podobnych.
 • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej itd., umowy zlecenia itp.
 • świadczenia w naturze otrzymywane przez pracownika, zleceniobiorcę, wykorzystywane samochodu służbowego przez pracownika;
 • przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13);
 • dojazdy do pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji przez pracowników;
 • ubezpieczenia pracownicze, odprawy, nagrody, spotkania integracyjne, wyjazdy szkoleniowe.
 1. Pracownicze koszty uzyskania przychodu.
 2. Obowiązki pracodawcy-płatnika w zakresie obliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika w ciągu roku.
 3. Roczne obliczenie podatku przez płatnika, formularze sporządzane przez płatników PIT do rozliczenia podatku za dany rok.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących:
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • kosztów i przychodów ze stosunku pracy i ze stosunków pokrewnych, obowiązków pracodawcy występującego w roli płatnika.
 1. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 2. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział.

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykłady, materiały szkoleniowe,  serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635