Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
28.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
990,- zł od osoby
890,- zł Cena dla członków

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą.  Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

WYKŁADOWCA:
BARTŁOMIEJ CHAŁUPIŃSKI - Licencjonowany doradca podatkowy, prawnik. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz studia podyplomowe na kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych firmach doradczych w Szczecinie oraz we Wrocławiu, a także odbywając staż w międzynarodowej kancelarii prawnej w Berlinie. Obecnie kieruje wewnętrznym działem podatkowym w jednej z największych polskich firm z branży IT oraz prowadzi indywidualną praktykę podatkową, w ramach której doradza zarówno krajowym, jak i zagranicznym podmiotom z branży energetycznej, automotive, e-commerce, oraz IT głównie w zakresie podatku VAT oraz CIT ze szczególnym uwzględnieniem rozliczania ulg i preferencji podatkowych w obszarze innowacji i nowych technologii. Prowadził wiele szkoleń poświęconych tematyce podatkowej organizowanych zarówno dla potrzeb wewnętrznych Klientów (dotyczące zmian podatkowych oraz szkolenia „skrojone na miarę” dotyczące zagadnień istotnych z punktu widzenia Klienta), jak i w roli wykładowcy współpracującego z zewnętrznymi firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi.

CEL KURSU ORAZ WYMGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zarówno ze strony płatnika, jak i pracodawcy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Uczestnicy szkolenia:
Kurs jest polecany dla osób pracujących w działach księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia podatku CIT i PIT.

ORGANIZACJA:
Kurs jest zorganizowany w formie online/weekendowym.
Zajęcia w godz. 9:00-15:30
Kurs obejmuje 32h lekcyjne (4 spotkania po 8h, w tym 1 godzina praca kontrolna).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

TERMINY:

08-09.06.2024 r.

15-16.06.2024 r. 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną Państwu udostępnione w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres trwania kursu.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH (CIT)

1.Podmiot i przedmiot opodatkowania – zagadnienia ogólne

 • podatnicy podatku,
 • zakres przedmiotowy podatku oraz wyłączenia,
 • obowiązek podatkowy,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • dochody ze współwłasności, opodatkowanie dochodów ze spółki osobowej,
 • przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania – dochód i przychód,
 • strata podatkowa i zasady ich rozliczania,
 • rok podatkowy,

2. Źródła przychodów w podatku CIT

 • przychody z zysków kapitałowych jako odrębne źródło przychodów,
 • pozostałe przychody.

3. Przychody dla celów podatkowych

 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
 • praca na czarno oraz zapłata w gotówce jako nowy rodzaj przychodów,
 • przychody w naturze, wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, 

4. Koszty uzyskania przychodów

 • ogólne zasady rozliczania kosztów - związek pomiędzy przychodem a wydatkiem dla celów podatkowych,
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – zasady podziału i przykłady,
 • rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących okresu rocznego i przekraczającego okres roczny,
 • zasady rozliczania wydatków opłaconych gotówką w kwotach powyżej 15 000 zł,
 • odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • usługi niematerialne jako koszt podatkowy a obowiązek właściwego udokumentowania nabycia tego rodzaju świadczeń,
 • wierzytelności nieściągalne,
 • koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych,

5. Wydatki na reprezentację i reklamę

 • pojęcie reprezentacji i reklamy – różnice i podobieństwa,
 • stanowisko Ministra Finansów w sprawie wydatków na poczęstunek dla kontrahentów,
 • ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych, upominki dla kontrahentów w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe i w wyrokach sądów administracyjnych,
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo - rekreacyjnych dla kontrahentów oraz organizacja konferencji i szkoleń o charakterze rekreacyjnym i instruktażowym,
 • sponsoring w działalności gospodarczej,
 • wydatki na rzecz członków organów i rad nadzorczych.

6. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne

 • definicja i rodzaje środków trwałych,
 • definicja i rodzaje wartości niematerialnych i prawnych,
 • inwestycje w obcych środkach trwałych,
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych,
 • metody amortyzacji (liniowa i degresywna) oraz stawki amortyzacyjne, w tym indywidualne – przykłady,
 • środki trwałe używane i ulepszone,
 • ulepszenie (pojęcie ulepszenia) a remont środka trwałego.

7. Odliczenia od dochodu

 • Odliczenie darowizn – zasady i limity odliczenia,
 • Ulga na działalność badawczo-rozwojową
 • Pozostałe wybrane ulgi wprowadzone „Nowym Ładem”.

8. Stawki podatku

 • podstawowa stawka podatku – 19%;
 • preferencyjna stawka podatku dla małych i rozpoczynających działalność podatników – 9%,

9. Podatek od przychodów z budynków
10. Podatek u źródła

 • istota podatku u źródła,
 • stosowanie umów w sprawie unikania  podwójnego opodatkowania,
 • zastosowanie certyfikatu rezydencji (forma, termin ważności, oryginał i kopia certyfikatu rezydencji),
 • katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła,
 • rola płatnik podatku u źródła (obowiązki i odpowiedzialność),
 • zasady poboru podatku u źródła (kurs waluty, moment poboru podatku, właściwość urzędu skarbowego);
 • obowiązki dokumentacyjne (IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, PIT-8AR, CIT-10Z i inne),
 • zmiany w zakresie możliwości korzystania ze zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – wypłaty świadczeń powyżej 2 mln zł,
 • zwrot podatku u źródła.

11. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych

 • miesięczna – zasady obliczania i terminy zapłaty,
 • kwartalna – uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty,
 • uproszczona - uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty.

12. Zeznanie podatkowe CIT a sprawozdanie finansowe

 • terminy sporządzania,
 • obowiązki sprawozdawcze,
 • formularze podatkowe.

13. Ceny transferowe

 • podmioty zobowiązane do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej,
 • pojęcie i rodzaje powiązań,
 • rodzaje i elementy dokumentacji podatkowej,
 • obowiązki i terminy sprawozdawcze.

14. Estoński CIT

 

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

1.Zakres podmiotowy i przedmiotowy
2.Wyłączenia przedmiotowe czyli przychody niepodlegające opodatkowaniu
3.Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:

 • umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
 • rezydencja podatkowa,
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania,
 • przykład zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania.

4. Przychody ze stosunku pracy

 • rodzaje i moment otrzymania przychodu,
 • świadczenia dodatkowe, w tym abonamenty medyczne, pakiety ubezpieczeniowe i inne świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne,
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek,
 • zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczenie roczne podatku (PIT-37),
 • obcokrajowcy pracujący w Polsce – obowiązki podatkowe.

5. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 21 – omówienie wybranych.
6. Działalność wykonywana osobiście

 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany,
 • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,

7. Prawa majątkowe jako odrębne źródło przychodów
8. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów

 • kontrowersje wokół najmu prywatnego wynikające z interpretacji organów podatkowych oraz stanowisko sądów administracyjnych,
 • sposoby opodatkowania i stawki podatku,
 • moment uzyskania przychodu z najmu prywatnego,

9. Kapitały pieniężne

 • rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
 • moment powstania przychodu,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • sposoby opodatkowania,

10. Zbycie nieruchomości jako odrębne źródło przychodów

 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • ustalenie wysokości dochodu,
 • koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
 • zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,

11. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów

 • przykłady przychodów z innych źródeł,
 • sposoby opodatkowania przychodów z innych źródeł.

12. Ulg (ulga 4+, dla pracujących emerytów, ulga na powrót, ulga dla młodych) i i odliczenia od podstawy opodatkowania i dochodu PIT
13. Formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej

 • formy opodatkowania w działalności gospodarczej (zasady ogólne, metoda liniowa, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – zasady opodatkowania, obowiązki podatkowe, wymagane ewidencje, odliczenia,

14. Danina solidarnościowa

Zaliczki na podatek oraz zeznanie podatkowe PIT

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.


MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close