Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
03.10.2021
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
790,- zł od osoby
790,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zapisz się

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą.  Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w formie online/weekendowym.

Zajęcia w godz. 9:00-14:45
Kurs obejmuje 35h lekcyjnych (5 spotkań po 7h).

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

TERMINY:

03.10.2021
10.10.2021
17.10.2021
24.10.2021
07.11.2021

CEL KURSU ORAZ WYMGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY: 

Celem kursu jest zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zarówno ze strony płatnika, jak i pracodawcy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, posiadającym mikrofon i kamerkę internetową z dostępem do Internetu. Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge.

PROGRAM KURSU:

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych CIT.
 • podmioty krajowe i zagraniczne objęte podatkiem CIT;
 • podatkowa grupa kapitałowa (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od stycznia 2018 r.);
 • definicje ustawowe;
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy;
 • wyłączenia przedmiotowe oraz podmiotowe spod ustawy CIT;
 • podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych;
 1. Przedmiot opodatkowania podatkiem CIT. Źródła przychodów w CIT (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od stycznia 2018 r.).
 • pojęcie przychodów z zysków kapitałowych;
 • pozostałe źródła przychodów;
 • rozliczanie strat z poszczególnych źródeł przychodów.
 1. Rok podatkowy. Ewidencje podatkowe.
 • rok kalendarzowy, a rok podatkowy;
 • rok maksymalny, rok minimalny, zmiana roku podatkowego, rozpoczęcie działalności przez podmiot w drugiej połowie roku;
 • zasady prowadzenia ewidencji na potrzeby podatkowe, a przepisy prawa bilansowego;
 • księgi wadliwe i nierzetelne;
 • nierzetelność ksiąg, a możliwość szacunkowego określenia dochodu podatnika;
 • nierzetelność ksiąg, a odpowiedzialność karna.
 1. Dokumentacja transakcji podmiotów powiązanych.
 • podmioty zobowiązane do sporządzenia dokumentacji podatkowej transakcji;
 • cel sporządzania dokumentacji, limity zobowiązujące do jej sporządzenia;
 • istotne transakcje i istotne zdarzenia;
 • obowiązki dokumentacyjne, tzw. poziomy dla dokumentacji cen transakcyjnych.
 1. Podatkowe i bilansowe  różnice kursowe- zasady ustalania.
 2. Przychody z zysków kapitałowych.
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych;
 • przychody z wniesienia wkładów i zbycia udziałów;
 • przychody ze zbycia wierzytelności;
 • przychody z praw majątkowych;
 • przychody z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych;
 • szczególne zasady rozpoznawania przychody z zysków kapitałowych w bankach i instytucjach finansowych;
 • moment powstania przychodu z zysków kapitałowych.
 1. Inne źródła przychodów u podatników CIT.
 • definicja przychodu;
 • wyłączenia z przychodów (art. 12 ust. 4 u.p.d.o.p.),
 • inne wyłączenia z przychodów (rabaty, bonusy, bonifikaty, dotacje i subwencje, zaliczki, kaucje);
 • przychody ze nieodpłatnych i częściowo odpłatnych świadczeń;
 • moment powstania przychodu;
 • korekty przychodów, moment ujęcia;
 • przychody zwolnione z opodatkowania, warunki.
 1. Koszty uzyskania przychodów.
 • definicja kosztu uzyskania przychodu, warunki uznania kosztu za koszt podatkowy;
 • dokumentowanie kosztów uzyskania przychodu;
 • moment ujęcia kosztu, koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami podatnika;
 • korekta kosztów;
 • transakcje gotówkowe o wartości przekraczającej 15.000 zł.,
 • koszty zaniechanych inwestycji;
 • koszty pracownicze, wydatki ponoszone na kadrę zarządzającą i nadzorczą;
 • kary, sankcje, odszkodowania, niedobory, opłaty i podatki w kosztach podatkowych;
 • wierzytelności nieściągalne;
 • koszty nieuznawane za koszty podatkowe- art. 16 u.p.d.o.p.
 1. Usługi niematerialne w kosztach (przepisy obowiązujące od 2018 r.).
 2. Koszty finansowania dłużnego (przepisy obowiązujące od 2018 r.).
 3. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne.
 • definicja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • zasady i metody amortyzacji;
 • podstawa odpisów amortyzacyjnych (wartość początkowa środka trwałego);
 • remont i modernizacja;
 • likwidacja środków trwałych.
 1. Umowa leasingu. Zasady użytkowania samochodów w przedsiębiorstwie.
 • definicja, rodzaje umów leasingu (leasing finansowy oraz leasing operacyjny);
 • czynsz inicjalny, a koszt uzyskania przychodu;
 • przeniesie prawa własności do przedmiotu leasingu;
 • korzyści podatkowe przy leasingu samochodu osobowego;
 • definicja samochodu osobowego, amortyzacja, ubezpieczenie samochodu o wartości przekraczającej 20.000 euro;
 • samochody używane przez pracowników (własne i służbowe), ewidencja przebiegu pojazdu;
 1. Opodatkowanie podmiotów zagranicznych, podatek „u źródła”.
 • umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania;
 • definicja zakładu (zagranicznego);
 • metody eliminowania podwójnego opodatkowania, certyfikat rezydencji;
 • licencje, odsetki, usługi niematerialne.
 1. Podstawa opodatkowania podatkiem CIT, zaliczki na podatek.
 • wysokość podatku, stawki podatkowe CIT 15% i 19%;
 • zasady ustalania podstawy opodatkowania;
 • odliczenia od dochodu (darowizny, ulga na działalność badawczo-rozwojową);
 • dywidendy;
 • deklaracje, zeznania podatnika CIT, a sprawozdanie finansowe;
 • rachunek zysków i strat, a zeznanie CIT-8, różnice trwałe i przejściowe;
 • zaliczki na podatek dochodowy płacone przez podatnika CIT.

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT.
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy;
 • wyłączenia przedmiotowe oraz podmiotowe spod ustawy PIT;
 • definicje ustawowe;
 • działalność rolnicza, a działy specjalne produkcji rolnej;
 • opodatkowanie małżonków, osób samotnie wychowujących dzieci, śmierć małżonka;
 • dochody dzieci;
 • warunki dotyczące uznania działalności za działalność gospodarczą, samozatrudnienie;
 • proporcjonalne określenie przychodów;
 • dochód i stara ze źródła przychodów.
 1. Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Przychody w podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • definicja przychodu;
 • świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia;
 • przychody w walutach obcych;
 • katalog zwolnień od podatku.
 1. Przychody z działalności wykonywanej osobiście.
 • działalność wykonywana osobiście, a działalność gospodarcza;
 • przychody zaliczane do działalności wykonywanej osobiście;
 • koszty uzyskania przychodów z działalności wykonywanej osobiście;
 • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem.
 1. Przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, możliwe optymalizacje;
 • definicja przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • moment powstania tego przychodu, zasady ogólne i szczególne;
 • korekta przychodu;
 • wyłączenia z przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 1. Przychody z najmu i dzierżawy.
 • najem „prywatny”, a najem wykonywany w ramach działalności gospodarczej;
 • formy opodatkowania najmu prywatnego, obowiązki ewidencyjne podatnika.
 1. Przychody z kapitałów pieniężnych.
 • katalog przychodów z kapitałów pieniężnych;
 • moment powstania przychodu z kapitałów pieniężnych;
 • zasady opodatkowania przychodów z kapitałów pieniężnych;
 • sposób ustalania kosztów uzyskania przychodów z kapitałów pieniężnych;
 • obowiązki podatnika i płatnika, rozliczenia.
 1. Przychody z praw majątkowych.
 • charakterystyka praw zaliczanych do praw majątkowych;
 • działalność gospodarcza, a przychód z praw majątkowych;
 • koszty uzyskania przychodów, koszty autorskie, koszty 50%;
 • pracownik, a prawo autorskie;
 • zbycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej;
 • obowiązki podatnika i płatnika, rozliczenia.
 1. Odpłatne zbycie ruchomości i nieruchomości.
 • odpłatne zbycie rzeczy ruchomych, terminy, konsekwencje, koszty;
 • sprzedaż składników majątku wykorzystywanych przy prowadzeniu działalności gospodarczej;
 • odpłatne zbycie nieruchomości, terminy, konsekwencje, koszty;
 • zwolnienia podatkowe przy zbyciu nieruchomości;
 • wykorzystywanie w działalności gospodarczej nieruchomości mieszkalnej.
 1. Inne źródła przychodów, przychody ze źródeł nieujawnionych.
 2. Koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 23 u.p.d.o.f.).
 3. Zaliczki na podatek.
 • zaliczki u podatników prowadzących działalność gospodarczą;
 • zaliczki w przypadku innych źródeł przychodów.
 1. Zeznania roczne podatników PIT.
 • właściwe organy dla złożenia zeznania rocznego;
 • terminy złożenia zeznania, terminy zapłaty podatku wynikającego z zeznania, nadpłata w rozliczeniu rocznym;
 • doliczenia do dochodu, doliczenia do podatku;
 • odliczenia od dochodu, odliczenia od podatku;
 • korygowanie zeznań rocznych.

Koszty i przychody ze stosunku pracy i ze stosunków pokrewnych, obowiązki pracodawcy występującego w roli płatnika.

 1. Przychody pracownicze i ze stosunków podobnych.
 • przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej itd., umowy zlecenia itp.
 • świadczenia w naturze otrzymywane przez pracownika, zleceniobiorcę, wykorzystywane samochodu służbowego przez pracownika;
 • przychody z nieodpłatnych świadczeń w świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r. (sygn. akt K 7/13);
 • dojazdy do pracy;
 • podnoszenie kwalifikacji przez pracowników;
 • ubezpieczenia pracownicze, odprawy, nagrody, spotkania integracyjne, wyjazdy szkoleniowe.
 1. Pracownicze koszty uzyskania przychodu.
 2. Obowiązki pracodawcy-płatnika w zakresie obliczania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia uzyskiwanego przez pracownika w ciągu roku.
 3. Roczne obliczenie podatku przez płatnika, formularze sporządzane przez płatników PIT do rozliczenia podatku za dany rok.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących:
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • kosztów i przychodów ze stosunku pracy i ze stosunków pokrewnych, obowiązków pracodawcy występującego w roli płatnika.
 1. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 2. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie w formie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635