Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
luty 2023
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
850,- zł od osoby
Zapisz się

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą.  Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

WYKŁADOWCA:
BEATA SOBOLAK – doradca podatkowy, nr wpisu 12877,  absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zdobyła jako wieloletni pracownik aparatu skarbowego, pracownik grupy PCC Rokita oraz w ramach własnej Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych oraz podatku od towarów i usług. Wykładowca prawa podatkowego w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu.

MAŁGORZATA ŻYREK – doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy (nr wpisu 11 341). Zawód doradcy podatkowego wykonuje w Kancelarii Doradztwa Podatkowego. Wiedzę oraz doświadczenie w zakresie prawa podatkowego nabywała pracując przez wiele lat w organach podatkowych. Ciekawym i rozwijającym doświadczeniem zawodowym był dla niej udział w pracach zespołu do spraw reformy systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów. Jest wykładowcom prawa podatkowego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Handlowej we Wrocławiu, szkoleniowcem z zakresu prawa podatkowego a także autorką publikacji podatkowych.

CEL KURSU ORAZ WYMGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest zdobycie i poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych i prawnych, zarówno ze strony płatnika, jak i pracodawcy.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

ORGANIZACJA:
Kurs jest zorganizowany w formie online/weekendowym.
Zajęcia w godz. 9:00-14:45
Kurs obejmuje 35h lekcyjnych (5 spotkań po 7h).
Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Szkolenie uruchamiane jest z chwilą pełnego naboru grupy słuchaczy.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox). Szkolenie prowadzone jest w formule online, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformę internetową.

PLAN NAUCZANIA:

Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT)

 1. Podmiot i przedmiot opodatkowania – zagadnienia ogólne
 • podatnicy podatku,
 • zakres przedmiotowy podatku oraz wyłączenia,
 • obowiązek podatkowy,
 • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
 • dochody ze współwłasności, opodatkowanie dochodów ze spółki osobowej,
 • przedmiot opodatkowania i podstawa opodatkowania – dochód i przychód,
 • podatek minimalny,
 • podatek od przerzuconych dochodów
 • strata podatkowa i zasady ich rozliczania,
 • rok podatkowy,
 • prowadzenie ewidencji rachunkowej dla celów podatkowych, wadliwość i nierzetelność ksiąg.
 1. Źródła przychodów w podatku CIT
 • przychody z zysków kapitałowych jako odrębne źródło przychodów,
 • pozostałe przychody.
 1. Przychody dla celów podatkowych
 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej,
 • przychody z tytułu zbycia rzeczy, przeniesienia praw oraz świadczenia usług,
 • przychody z tytułu usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych,
 • przychody rozpoznawane na zasadzie kasowej,
 • moment powstania obowiązku podatkowego w CIT i VAT,
 • praca na czarno oraz zapłata w gotówce jako nowy rodzaj przychodów,
 • przychody w naturze, wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń, 
 • nieodpłatne pełnienie funkcji członka zarządu oraz rady nadzorczej a skutki podatkowe w świetle interpretacji organów podatkowych oraz orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • korekta przychodów – przykłady.
 1. Koszty uzyskania przychodów
 • ogólne zasady rozliczania kosztów - związek pomiędzy przychodem a wydatkiem dla celów podatkowych,
 • dokumentowanie kosztów – rodzaje wymaganych dowodów poniesienia kosztów,
 • koszty bezpośrednie i koszty pośrednie – zasady podziału i przykłady,
 • rozliczanie kosztów pośrednich dotyczących okresu rocznego i przekraczającego okres roczny,
 • zasady rozliczania wydatków opłaconych gotówką w kwotach powyżej 15 000 zł,
 • odszkodowania i kary umowne w kosztach uzyskania przychodów w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych,
 • usługi niematerialne jako koszt podatkowy a obowiązek właściwego udokumentowania nabycia tego rodzaju świadczeń,
 • wierzytelności nieściągalne,
 • koszty finansowania dłużnego – limitowanie w kosztach podatkowych,
 • korekta kosztów - przykłady,
 • otrzymane rabaty a korekta kosztów.
 1. Wydatki na rzecz pracowników i innych osób
 • wynagrodzenia pracowników i współpracowników,
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników,
 • podróże służbowe oraz podróże osób niebędących pracownikami.
 1. Wydatki na reprezentację i reklamę
 • pojęcie reprezentacji i reklamy – różnice i podobieństwa,
 • stanowisko Ministra Finansów w sprawie wydatków na poczęstunek dla kontrahentów,
 • ujęcie wydatków na reprezentację i reklamę w kosztach podatkowych, upominki dla kontrahentów w interpretacjach wydanych przez organy podatkowe i w wyrokach sądów administracyjnych,
 • organizowanie imprez artystycznych i sportowo - rekreacyjnych dla kontrahentów oraz organizacja konferencji i szkoleń o charakterze rekreacyjnym i instruktażowym,
 • sponsoring w działalności gospodarczej,
 • wydatki na rzecz członków organów i rad nadzorczych.
 1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
 • definicja i rodzaje środków trwałych,
 • definicja i rodzaje wartości niematerialnych i prawnych,
 • inwestycje w obcych środkach trwałych,
 • zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych,
 • metody amortyzacji (liniowa i degresywna) oraz stawki amortyzacyjne, w tym indywidualne – przykłady,
 • środki trwałe używane i ulepszone,
 • ulepszenie (pojęcie ulepszenia) a remont środka trwałego,
 • czasowe oddanie środka trwałego innemu podmiotowi gospodarczemu – skutki podatkowe.
 1. Odliczenia od dochodu
 • 18 ustawy - odliczenie darowizn – zasady i limity odliczenia,
 • odliczenie kosztów kwalifikowanych na działalność badawczo rozwojową (rodzaje wydatków zaliczanych do kosztów kwalifikowanych i odliczanie kosztów kwalifikowanych).
 1. Stawki podatku
 • podstawowa stawka podatku – 19%;
 • preferencyjna stawka podatku dla małych i rozpoczynających działalność podatników – 9%,
 • podatek z zysków kapitałowych – 19%,
 • podatek od przychodów z budynków – 0,035%,
 • podatek od niezrealizowanych zysków (Exit Tax) – 19%,
 • podatek od należności licencyjnych  – 20% , 10%,
 • podatek od dywidend – 19%,
 1. Podatek u źródła
 • istota podatku u źródła,
 • stosowanie umów w sprawie unikania  podwójnego opodatkowania,
 • zastosowanie certyfikatu rezydencji (forma, termin ważności, oryginał i kopia certyfikatu rezydencji),
 • katalog usług opodatkowanych podatkiem u źródła,
 • rola płatnik podatku u źródła (obowiązki i odpowiedzialność),
 • zasady poboru podatku u źródła (kurs waluty, moment poboru podatku, właściwość urzędu skarbowego);
 • obowiązki dokumentacyjne (IFT-1/IFT-1R, IFT-2/IFT-2R, PIT-8AR, CIT-10Z i inne),
 • zmiany w zakresie możliwości korzystania ze zwolnień lub stawek wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania – wypłaty świadczeń powyżej 2 mln zł,
 • zwrot podatku u źródła.
 1. Preferencje podatkowe
 • ryczałt od dochodów spółek tzw. estoński CIT, wiążący dochód do opodatkowania z kategoriami prawa bilansowego, zakres podmiotowy, przedmiot i podstawa opodatkowania, wysokość podatku, domiar zobowiązania podatkowego, płatność podatku, obowiązki informacyjne,
 • fundusz na cele inwestycyjne, zwany potocznie mianem „super amortyzacji”.
 1. Zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych
 • miesięczna – zasady obliczania i terminy zapłaty,
 • kwartalna – uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty,
 • uproszczona - uprawnieni do stosowania, zasady obliczania i terminy zapłaty.
 1. Zeznanie podatkowe CIT a sprawozdanie finansowe
 • terminy sporządzania,
 • obowiązki sprawozdawcze,
 • formularze podatkowe.
 1. Opodatkowanie stron umowy leasingu
 • leasing operacyjny – warunki umowy i skutki podatkowe,
 • leasing finansowy – warunki umowy i skutki podatkowe,
 • zmiana warunków umowy leasingu a skutki podatkowe,
 • skutki podatkowe nabycia samochodu osobowego po zakończeniu umowy leasingu.
 1. Ceny transferowe
 • podmioty zobowiązane do sporządzania szczególnej dokumentacji podatkowej,
 • pojęcie i rodzaje powiązań,
 • rodzaje i elementy dokumentacji podatkowej,
 • obowiązki i terminy sprawozdawcze.

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT)

 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy
 2. Wyłączenia przedmiotowe czyli przychody niepodlegające opodatkowaniu
 3. Opodatkowanie dochodów osiągniętych w Polsce i zagranicą:
 • umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania,
 • rezydencja podatkowa,
 • nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy,
 • metody unikania podwójnego opodatkowania,
 • przykład zastosowania metod unikania podwójnego opodatkowania.
 1. Katalog źródeł przychodów – art. 10.
 2. Przychody ze stosunku pracy
 • rodzaje i moment otrzymania przychodu,
 • świadczenia dodatkowe, w tym abonamenty medyczne, pakiety ubezpieczeniowe i inne świadczenia nieodpłatne lub częściowo odpłatne,
 • skala podatkowa, kwota wolna od podatku, kwota zmniejszająca podatek,
 • zaliczki na podatek dochodowy,
 • rozliczenie roczne podatku (PIT-37),
 • obcokrajowcy pracujący w Polsce – obowiązki podatkowe.
 1. Zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych – art. 21.
 2. Działalność wykonywana osobiście
 • rodzaje przychodów zaliczanych do źródła działalności wykonywanej osobiście,
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany,
 • koszty uzyskania przychodów w działalności wykonywanej osobiście,
 • zasady obliczania zaliczki na podatek dochodowy od dochodu z działalności wykonywanej osobiście,
 • opodatkowanie nierezydenta uzyskującego w Polsce przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • rozliczenie roczne przychodów z działalności wykonywanej osobiście (PIT-37).
 1. Prawa majątkowe jako odrębne źródło przychodów
 • rodzaje praw majątkowych podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
 • moment rozpoznania przychodów – przychód otrzymany,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • obliczanie zaliczki na podatek w ciągu roku oraz zasady rozliczenia rocznego (PIT-37).
 1. Pozarolnicza działalność gospodarcza
 • formy opodatkowania w działalności gospodarczej (zasady ogólne, metoda liniowa, ryczałt ewidencjonowany, karta podatkowa) – zasady opodatkowania, obowiązki podatkowe, wymagane ewidencje, odliczenia,
 • obliczanie zaliczki na podatek i podatku, terminy zapłaty oraz zeznania roczne (PIT-36, PIT-36L, PIT-28).
 1. Wydatki dotyczące samochodów osobowych w kosztach podatkowych
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych tylko 20% wydatków z tytułu korzystania z samochodu oraz składek na jego ubezpieczenie w odniesieniu do samochodów osobowych stanowiących własność podatnika, niestanowiących składnika majątku przedsiębiorcy, a używanego w działalności gospodarczej;
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych tylko 75% wydatków eksploatacyjnych od samochodów osobowych ujętych w ewidencji środków trwałych i samochodów leasingowanych (najmowanych, dzierżawionych), gdy samochody te są wykorzystywane również do celów prywatnych (tzw. użytek mieszany);
 • możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych 100% wydatków eksploatacyjnych dotyczących samochodów osobowych używanych wyłącznie w działalności gospodarczej, co powinno być potwierdzone, co do zasady, ewidencją przebiegu pojazdu prowadzoną dla celów VAT;
 • podwyższenie do 150 000 zł limitu wartości samochodu, do wysokości którego podatnik może zaliczać odpisy amortyzacyjne i składki na ubezpieczenie samochodu osobowego w koszty podatkowe;
 • wprowadzenie ograniczenia możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych opłat wynikających z umowy leasingu samochodu osobowego – kosztem mogą być tylko opłaty leasingowe obliczane w proporcji do wysokości samochodu nieprzekraczającej 150 000 zł,
 • nowe zasady ustalania kosztów podatkowych ze sprzedaży samochodów osobowych nabytych od 1 stycznia 2019 r.
 1. Najem, dzierżawa, inne umowy o podobnym charakterze jako odrębne źródło przychodów
 • kontrowersje wokół najmu prywatnego wynikające z interpretacji organów podatkowych oraz stanowisko sądów administracyjnych,
 • sposoby opodatkowania i stawki podatku,
 • moment uzyskania przychodu z najmu prywatnego,
 • obliczanie zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku w ciągu roku oraz zasady rozliczenia rocznego (PIT-36, PIT-28).
 1. Kapitały pieniężne
 • rodzaje przychodów z kapitałów pieniężnych,
 • moment powstania przychodu,
 • koszty uzyskania przychodów,
 • sposoby opodatkowania,
 • roczne rozliczenie w zeznaniu PIT-38.
 1. Zbycie nieruchomości jako odrębne źródło przychodów
 • moment powstania obowiązku podatkowego,
 • ustalenie wysokości dochodu,
 • koszty zbycia nieruchomości – szczególne regulacje,
 • zwolnienia przy zbyciu nieruchomości,
 • roczne rozliczenie dochodów ze zbycia nieruchomości w PIT-39.
 1. Przychody z innych źródeł jako odrębne źródło przychodów
 • przykłady przychodów z innych źródeł,
 • sposoby opodatkowania przychodów z innych źródeł.

Płatnik podatków

 1. Pojęcie i rola płatnika w rozumieniu Ordynacji podatkowej – art.8;
 2. Obowiązki płatnika
 • obowiązki podstawowe,
 • obowiązki pochodne.
 1. Organy podatkowe właściwe w sprawach płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych
 • organy podatkowe właściwe w sprawach zaliczek i podatków od świadczeń na rzecz rezydentów,
 • organy podatkowe właściwe w sprawach zaliczek i podatków od świadczeń na rzecz nierezydentów.
 1. Odpowiedzialność płatnika a odpowiedzialność podatnika
 • odpowiedzialność wynikająca z Ordynacji podatkowej – art. 26, art. 26a i art. 30,
 • odpowiedzialność wynikająca z Kodeksu karnego skarbowego – art. 77, 78 i 79 oraz art. 56.
 1. Wynagrodzenie płatnika na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wynagrodzenia płatników i inkasentów pobierających podatki na rzecz budżetu państwa
 • wysokość wynagrodzenia,
 • zasady nabycia prawa do wynagrodzenia,
 • przypadki i tryb dokonywania zwrotu pobranego wynagrodzenia.
 1. Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczek – warunki zwolnienia.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie wiedzy i umiejętności dotyczących:
 • podatku dochodowego od osób prawnych
 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • kosztów i przychodów ze stosunku pracy i ze stosunków pokrewnych, obowiązków pracodawcy występującego w roli płatnika.
 1. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 2. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych i zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.plPotwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu. Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi. 

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635