Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
28-09-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
1780,- zł od osoby

 

Wykładowca: Magdalena Lipowska, Ann Stokłosa, Lidia Ratajczak

 

Czas trwania kursu: 73 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym i zaocznym.

07 - 08.03.2020

21 -22.03.2020

04 -05.04.2020

18.04.2020

25.04.2020

16.05.2020 (możliwa zmiana na 23.05.2020)

24.05.2020

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zagadnień kadr i płac.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Plan zajęć

 

dzień 1 (6h) – Nawiązanie stosunku pracy. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne

 1. Zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy
 1. Źródła prawa pracy
 2. Definicja pracownika
 3. Definicja pracodawcy
 4. Stosowanie przepisów kodeksu pracy
 5. Nadużycie prawa podmiotowego
 1. Podstawowe zasady prawa pracy
 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu
  1. Zakaz dyskryminacji
  2. Dyskryminowanie bezpośrednie
  3. Dyskryminowanie pośrednie
  4. Molestowanie
  5. Naruszenie zasady równego traktowania
  6. Odszkodowanie
 3. Charakter prawny stosunku pracy
    1. Definicja stosunku pracy
    2. Udostępnianie danych osobowych
    3. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę
 4. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
    1. Umowa zlecenia
    2. Umowa o dzieło
    3. Różnice pomiędzy umową o pracę a umowami cywilnoprawnymi
 5. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę (art. 25) –
    1. Umowa na okres próbny
    2. Umowa na czas określony
    3. Umowa na czas nieokreślony
 6. Termin nawiązania stosunku pracy
 7. Forma i treść umowy o pracę –
 8. Informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia – zasady sporządzania i aktualizacji

dzień 2 (6h) - Rozwiązanie stosunku pracy

 

 1. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę –
    1. Wypowiedzenie umowy o pracę a rozwiązanie umowy o pracę
    2. Obliczanie terminów okresów wypowiedzenia
    3. Zasadność wypowiedzenia (przyczyny wypowiedzenia)
 2. Rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron
 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem –
    1. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony i nieokreślony
    2. Okres wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny
    3. Skrócenie okresu wypowiedzenia
    4. Wydłużenie okresu wypowiedzenia
    5. Zwolnienie na poszukiwanie pracy
    6. Konsultacja związkowa
    7. Ograniczenie dopuszczalności wypowiedzenia ze względu na sytuację rodzinną lub osobistą pracownika
    8. Upadłość lub likwidacja
 4. Wypowiedzenie zmieniające
 5. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
    1. Przez pracodawcę z winy pracownika
    2. Przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych
    3. Przez pracownika z winy pracodawcy
    4. Przez pracownika z przyczyn niezawinionych
 7. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 8. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o prace bez wypowiedzenia
 9. Wygaśnięcie umowy o pracę
    1. Śmierć pracownika
    2. Śmierć pracodawcy
    3. Tymczasowe aresztowanie
 10. Przepisy przejściowe dot. umów na czas określony                         

dzień 3 (8h) - Czas pracy

 1. Definicje związane z czasem pracy
 1. Pojęcie czasu pracy, wymiaru czasu pracy i rozkładu czasu pracy
 2. Definicja pracy zmianowej
 3. Definicja pracowników zarządzających zakładem pracy
 4. Definicja doby
 5. Definicja tygodnia
 1. Normy czasu pracy
 2. Obliczanie wymiaru czasu pracy
    1. Okresy jednomiesięczne
    2. Okresy trzymiesięczne
    3. Okresy czteromiesięczne
    4. Okres dwunastomiesięczny
 3. Okresy odpoczynku
    1. Odpoczynek dobowy
    2. Odpoczynek tygodniowy
 4. Systemy i rozkłady czasu pracy
    1. Podstawowy system czasu pracy
    2. Równoważny system czasu pracy
    3. System czasu pracy w ruchu ciągłym
    4. Przerywany czas pracy
    5. Zadaniowy czas pracy
    6. Ruchomy czas pracy
    7. Indywidualny rozkład czasu pracy
    8. System skróconego tygodnia czasu pracy
    9. System pracy weekendowej
    10. Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
 5. Organizacja czasu pracy
    1. Fakultatywna przerwa niewliczana do czasu pracy
    2. Dopuszczalność pracy zmianowej
    3. Liczba dni wolnych od pracy
    4. Zakaz przekraczania normy dobowej
    5. Ewidencja czasu pracy
 6. Praca w godzinach nadliczbowych
    1. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
    2. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
    3. Czas wolny w zamian za prace w godzinach nadliczbowych
    4. Obowiązek udzielenia dnia wolnego
    5. Pełnienie dyżuru
    6. Uprawnienia pracowników zarządzających zakładem pracy
 7. Praca w porze nocnej
    1. Pora nocna
    2. Dodatek za prace w porze nocnej
 8. Praca w niedziele i święta
    1. Dni wolne od pracy
    2. Ograniczenie pracy w handlu w niedzielę i święta
    3. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
    4. Dzień wolny od pracy w zamian za prace w niedzielę i święto
    5. Prawo do wolnej niedzieli

dzień 4 (8h) - Urlopy pracownicze           

 

 1. Prawo do urlopu
 2. Nabycie prawa do pierwszego urlopu i kolejnych urlopów
 3. Wymiar urlopu
  1. Zaliczenie poprzedniego zatrudnienia
  2. Zaliczenie okresów nauki
 1. Udzielenie urlopu
 2. Urlopy w wymiarze proporcjonalnym
  1. Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy
 • Zaokrąglenie niepełnego miesiąca
 • Zaokrąglenie niepełnego dnia
  1. Prawo do urlopu po okresie niewykonywania pracy
  2. Prawo do urlopu uzupełniającego
 1. Zasady udzielania urlopów
  1. Obowiązek udzielenia urlopu w roku nabycia prawa do urlopu
  2. Podział urlopu na części
  3. Planowanie urlopów
  4. Przesunięcie terminu urlopu
  5. Przerwanie urlopu
  6. Odwołanie urlopu
  7. Urlop w okresie wypowiedzenia
  8. Urlop na żądanie
  9. Udzielenie urlopu zaległego
 2. Urlopy bezpłatne
  1. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
  2. Urlop bezpłatny za zgodą pracownika
 3. Rozporządzenie MPiPS z dnia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

 

dzień 5 (8h) - Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem, Zatrudnienie osób niepełnosprawnych

Odpowiedzialność materialna, porządkowa i za powierzone mienie

 1. Uprawnienia pracowników związane rodzicielstwem
  1. Zapewnienie trwałości stosunku pracy w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego
  2. Szczególna ochrona zdrowia
 • zakaz pracy w godzinach nadliczbowych, porze nocnej oraz delegowania poza stałe miejsce zatrudnienia
 • zmiana rozkładu czasu pracy
 • przeniesienie do innej pracy
 • zwolnienie na badania lekarskie
  1. Płatne urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie
   • wymiar urlopu macierzyńskiego i obliczanie wymiaru
   • zasady udzielania urlopu macierzyńskiego
 • urlop rodzicielski
 • urlop ojcowski
 • gwarancja zatrudnienia i wynagrodzenia
  1. Prawo do urlopu wychowawczego
  2. Obniżenie wymiaru czasu pracy
  3. Ochrona zatrudnienia
  4. Przerwy na karmienie dziecka piersią
  5. Zwolnienia od pracy dla wychowujących dziecko do lat 14
  6. Prawo do zasiłku opiekuńczego
 1. Zatrudnienie i ochrona osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników
  1. Odpowiedzialność porządkowa
  2. Odpowiedzialność materialna
  3. Odpowiedzialność za powierzone mienie

dzień 6 (8h) – Płace i naliczanie wynagrodzeń                   

 1. Wynagrodzenie za pracę. Pojęcia i istota wynagrodzenia. Składniki wynagrodzeń, zasady i warunki ich przyznawania.
  1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
  2. Obligatoryjne składniki wynagrodzeń2.2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych2.4. Wynagrodzenie za dyżur
  3. 2.5. Wynagrodzenie za przestój
  4. 2.3. Wynagrodzenie za pracę w nocy
  5. 2.1. Wynagrodzenie zasadnicze
  6. Fakultatywne składniki wynagrodzeń 3.2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych3.4. Premia regulaminowa
  7. 3.5. Nagroda uznaniowa
  8. 3.3. Dodatek stażowy
  9. 3.1. Dodatek funkcyjny
  10. Zakaz zrzekania się prawa do wynagrodzenia
  11. Termin wypłaty wynagrodzenia
  12. Miejsce i forma wypłaty wynagrodzenia
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i zdrowotnym (ustalenie i obliczenie obciążeń z tytułu wynagrodzeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym i o podatku dochodowym od osób fizycznych)
  1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (zasady ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne)
  1. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne
  2. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie rentowe
  3. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe
  4. Zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe
 1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
  2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
  3. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (zasady ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne)
 3. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
 1. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
  1. Pojęcie przychodu
  2. Koszty uzyskania przychodu
  3. Pojęcie dochodu
  4. Podstawa obliczenia podatku
  5. Skala podatkowa
  6. Pobór podatku
  7. Zaokrąglenie podstawy i podatku
 2. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy
 3. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP
 4. Sporządzenie list płac

 

dzień 7 (7h) - Program Płatnik

  1. Obsługa interfejsu użytkownika - podstawowe zasady pracy w programie Płatnik- opis ekranów i okienek oraz zasady obsługi menu głównego i nawigacji w programie.
  2. Ustawianie parametrów programu niezbędnych do prawidłowego przygotowania dokumentów do ZUS. Aktualizacja programu i parametrów.
  3. Certyfikaty - zarządzanie certyfikatami, certyfikat kwalifikowany.
  4. Import danych z programów kadrowo-płacowych do programu Płatnik.
  5. Rejestr Płatnika - zakładanie kartoteki płatnika i dokonywanie zmian w Rejestrze Płatnika. Potwierdzanie danych płatnika w ZUS.
  6. Rejestr Ubezpieczonych - wprowadzanie danych ubezpieczonych do Rejestru Ubezpieczonych - zakładanie kartoteki ubezpieczonego oraz modyfikacja danych w Rejestrze.
  7. Statusy weryfikacji dokumentów w programie Płatnik.
  8. Przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonego:

- zgłoszenia ZUS ZUA i ZUS ZZA (zgłaszanie ubezpieczonych)

- ZUS ZCNA (zgłaszanie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego)
- ZUS ZWUA ( wyrejestrowanie ubezpieczonego z ZUS)

- ZIUA (zmiana/korekta danych identyfikacyjnych ubezpieczonego)

  1. Tworzenie imiennych raportów rozliczeniowych miesięcznych oraz deklaracji rozliczeniowej miesięcznej ( raporty RCA, RSA, RZA i deklaracja DRA).
  2. Zestawy wprowadzone i zestawy wysłane – zasady tworzenia zestawów do wysyłki.
  3. Metody wysyłki dokumentów do ZUS - ustawienia programu i wysyłka dokumentów do ZUS. Raporty o wysyłce i potwierdzeniu.
  4. Statusy przetwarzania dokumentów w ZUS – śledzenie procesu przetwarzania w programie Płatnik.
  5. Tworzenie dokumentów Informacji Miesięcznych i Informacji Rocznych dla ubezpieczonych (dawniej RMUA).
  6. Tworzenie dokumentów płatniczych.
  7. Przydatne narzędzia w pracy z programem:

- filtry i słowniki

- zastosowanie kreatorów do tworzenia dokumentów

- kopiowanie dokumentów.

  1. Komplety rozliczeniowe z ZUS.
  2. Komunikaty z ZUS w programie Płatnik.

 dzień 8 (6h) - BHP

 1. Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bhp, obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki pracowników ochrona pracy kobiet i młodocianych, nadzór nad warunkami pracy).
 2. Obowiązki służby bhp w zakładzie, płaszczyzny współpracy działu personalnego ze służbą bhp.
 3. Postępowanie powypadkowe z zakładzie. Zasady powoływania zespołu powypadkowego, sporządzanie protokołu powypadkowego, świadczenia związane z wypadkiem przy pracy.
 4. Profilaktyczna opieka zdrowotna, zasady jej sprawowania w zakładzie, redagowanie skierowań do lekarza medycyny pracy – ćwiczenie.
 5. Organizacja stanowisk pracy biurowej z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe (czynniki niepożądane w procesie pracy). 

 

dzień 9 (8h) - Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 1. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy
   1. Zasady ustalania okresu wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 33 dni i 14 dni w roku kalendarzowym
   2. Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na przełomie roku
   3. Świadczenia przewidziane ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 1. Zasiłek chorobowy
 1. Prawo do zasiłku
 2. Okres zasiłkowy
 3. Wysokość zasiłku
 4. Niezbędne dokumenty
 1. Świadczenie rehabilitacyjne
 1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
 2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
 3. Niezbędne dokumenty
 1. Zasiłek wyrównawczy
 1. Prawo do zasiłku wyrównawczego
 2. Wysokość zasiłku wyrównawczego
 1. Zasiłek macierzyński
 1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
 2. Wysokość zasiłku
 1. Zasiłek opiekuńczy
 1. Prawo do zasiłku opiekuńczego
 2. Wysokość zasiłku
 3. Niezbędne dokumenty
 1. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 2. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie
 3. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia

 

dzień 10 (8h)- Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

Zajęcia warsztatowe z zakładania i prowadzenia akt osobowych pracownika

 1. Omówienie rozporządzeń wykonawczych
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.
 1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania.
 2. Szczegółowe zasady prowadzenia akt osobowych pracownika
   1. Część A – dokumenty składane przed podjęciem pracy
   2. Część B – dokumenty powstałe w czasie trwania stosunku pracy
   3. Część C – dokumentacja powstała po rozwiązaniu stosunku pracy
 1. Sporządzanie wybranych dokumentów kadrowych

 

Opis efektów kształcenia

 

1) Wiedza - Zdobycie kompetencji merytorycznych

W wyniku odbytego szkolenia uczestnik:

 

  1. zna podstawowe przepisy dotyczące sposobów nawiązania i rozwiązania stosunku pracy
  2. zna podstawowe pojęcia z zakresu czasu pracy, definicje związane z czasem pracy
  3. posiada wiedzę nt. planowania i rozliczania czasu pracy
  4. zna podstawowe pojęcia z zakresu planowania i udzielania urlopów wypoczynkowych
  5. ma wiedzę na temat udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych
  6. ma wiedzę na temat zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
  7. ma wiedzę z zakresu naliczania wynagrodzeń ze stosunku pracy i rozliczania umów cywilnoprawnych, dzięki którym trafnie rozwiązuje pojawiające się problemy, prawidłowo rozróżnia składniki obligatoryjne i fakultatywne wynagrodzeń
  8. zna założenia programu Płatnik i zasady jego funkcjonowania
  9. zna przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Umiejętności - Nabycie umiejętności zawodowych

 

W wyniku ukończenia kursu osoba potrafi:

  1. potrafi prawidłowo nawiązać i rozwiązać stosunek pracy, oraz prawidłowo zastosować przepisy prawa pracy obowiązujące w tym zakresie
  2. posiada umiejętność poruszania się po obowiązujących przepisach prawa z zakresu czasu pracy
  3. potrafi prawidłowo planować i rozliczać czas pracy pracowników zatrudnionych w różnych systemach i rozkładach czasu pracy
  4. posiada umiejętność poruszania się po obowiązujących przepisach prawa z zakresu udzielania urlopów wypoczynkowych
  5. potrafi prawidłowo ustalić wymiar i prawo do urlopu wypoczynkowego oraz udzielić urlopu wypoczynkowego w praktyce
  6. potrafi prawidłowo ustalić obowiązek ubezpieczeń społecznych, zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
  7. potrafi scharakteryzować poszczególne składniki wynagrodzeń, zna zasady ich przyznawania, naliczania i wypłacania.
  8. potrafi prawidłowo ustalić zakres ubezpieczeń i rozliczyć umowę cywilno-prawną
  9. potrafi dokonać zgłoszenia i wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych w Programie Płatnik oraz dokonać rozliczeń wynagrodzeń na dokumentach rozliczeniowych tego programu
  10. potrafi pracować zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy 3) Kompetencje społeczne - Nabycie kompetencji personalnych i społecznych
  11. Obok wiedzy i umiejętności zawodowych osoba uczestnicząca w kursie posiądzie odpowiednie kompetencje personalne i społeczne, co w szczególności oznacza, że:

 

 1. ma świadomość potrzeby poszerzania i pogłębiania wiedzy oraz nabywania nowych umiejętności,
 2. rozumie potrzebę komunikowania się w zespole i z kierownictwem w razie wątpliwości, niejasności, braku wiedzy czy umiejętności wymaganych w wykonywanych pracach.
 3. ma świadomość wagi stosowania właściwych przepisów prawa i odpowiedzialności za naruszenie przepisów prawa w zakresie naliczania wynagrodzeń
 4. formułuje samodzielne wnioski i opinie posługując się źródłami literaturowymi

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635