Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
14.10.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
1790,- zł od osoby
1690,- zł Cena dla członków

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą.  Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Kurs przygotowuje do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr i płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przyjętą przez pracodawcę strategią zarządzania personelem.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Kurs adresowany jest zarówno do kandydatów zainteresowanych podjęciem pracy w działach kadrowo-płacowych, jak i praktyków posiadających już doświadczenie zawodowe w obszarze kadr i płac oraz osób zainteresowanych tematyką z zakresu kadr i płac zamierzających zdobyć i pogłębić wiedzę oraz podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

ORGANIZACJA:
Kurs jest zorganizowany w formie online.

Zajęcia w godz. 9.00-15.30.
Kurs obejmuje 73 godziny lekcyjne (w tym 1 godzina praca kontrolna).
Kurs jest zorganizowany w trybie weekendowym.

TERMIN:

Kurs weekendowy ONLINE od 14.10.2023r do 16.12.2023r

Kurs weekendowy ONLINE od 28.10.2023r do 10.12.2023r

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną Państwu udostępnione w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres trwania kursu.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN SZKOLENIA:

I. NAWIĄZANIE STOSUNKU PRACY. STOSUNEK PRACY A UMOWY CYWILNOPRAWNE (8h)
I. Nawiązanie stosunku pracy
1. Wybór podstawy zatrudnienia
a. - ryzyka wyboru umowy cywilnoprawnej w miejsce umowy o pracę
b. - rodzaje umów o pracę
2. Limit ilościowy i czasowy umów o pracę na czas określony
a. – jak liczyć (na przykładach)
b. - przyczyny uzasadniające zawarcie kolejnej umowy o pracę na czas określony – przykłady
3. Podstawy nawiązania stosunku pracy
4. Rodzaje umów o pracę z uwzględnieniem zmian od 26.04.2023 r.
5. Umowa o pracę – omówienie wzoru krok po kroku (m.in. czy wpisać nagrodę do składników wynagrodzenia, jak sformułować zapis o dodatku dla niepełnoetatowca, jak określić miejsce pracy pracownika mobilnego)
6. Skierowanie na wstępne badanie lekarskie
a. - rezygnacja ze wstępnych badań lekarskich na rzecz badań od poprzedniego pracodawcy - warunki
b. - sporadyczne jazdy samochodem a treść skierowania
c. - skierowanie na badanie lekarskie – przed czy po zawarciu umowy o pracę
7. RODO – ochrona danych osobowych kandydata i pracownika
a. - klauzula informacyjna dla kandydata
b. - klauzula informacyjna dla pracownika
c. - zaświadczenie o niekaralności-
d. - skierowanie na badanie lekarskie a RODO
8. Dokumentacja nawiązania stosunku pracy – omówienie na wzorach (część A oraz B akt osobowych)
9. ZUS ZUA oraz pozostała dokumentacja zgłoszeniowa

II. ROZWIĄZANIE STOSUNKU PRACY (8h)

I. Ustanie stosunku pracy

1. Rozwiązanie a wygaśnięcie różnica i kody do wyrejestrowania
2. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem
- wzór
- wskazanie przyczyny – konsekwencje
3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
- okres wypowiedzenia – problematyczne przykłady
- uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę
- udział związków zawodowych
- wyliczanie okresów wypowiedzenia
- skrócenie lub wydłużenie okresu wypowiedzenia
- jak sformułować przyczyny – przykłady, kazusy
- uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
4. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika
5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika
6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy
7. Ochrona przed rozwiązaniem umowy - ograniczenia podmiotowe i przedmiotowe w rozwiązaniu stosunku pracy (m.in. jak liczyć 3. miesiąc ciąży)
8. Zwolnienia grupowe
- jak liczyć odprawę
- współprzyczyna a odprawa
- obowiązki pracodawcy wynikające ze zwolnień grupowych
9. Świadectwo pracy
- termin wystawienia
- wzór – omówienie krok po kroku

III. CZAS PRACY (8h)
I. Definicje związane z czasem pracy
1. Pojęcie czasu pracy, wymiaru czasu pracy i rozkładu czasu pracy
2. Definicja pracy zmianowej
3. Definicja pracowników zarządzających zakładem pracy
4. Definicja doby
5. Definicja tygodnia
II. Normy czasu pracy
III. Obliczanie wymiaru czasu pracy
1. Okresy jednomiesięczne
2. Okresy trzymiesięczne
3. Okresy czteromiesięczne
4. Okres dwunastomiesięczny
IV. Okresy odpoczynku
1. Odpoczynek dobowy
2. Odpoczynek tygodniowy
V. Systemy i rozkłady czasu pracy
1. Podstawowy system czasu pracy
2. Równoważny system czasu pracy
3. System czasu pracy w ruchu ciągłym
4. Przerywany czas pracy
5. Zadaniowy czas pracy
6. Ruchomy czas pracy
7. Indywidualny rozkład czasu pracy
8. System skróconego tygodnia czasu pracy
9. System pracy weekendowej
10. Skrócona norma czasu pracy
11. Ustalanie systemów i rozkładów czasu pracy
VI. Organizacja czasu pracy
1. Fakultatywna przerwa niewliczana do czasu pracy
2. Dopuszczalność pracy zmianowej
3. Liczba dni wolnych od pracy
4. Zakaz przekraczania normy dobowej
5. Ewidencja czasu pracy
VII. Praca w godzinach nadliczbowych
1. Dopuszczalność pracy w godzinach nadliczbowych
2. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych
3. Czas wolny w zamian za prace w godzinach nadliczbowych
4. Obowiązek udzielenia dnia wolnego
5. Pełnienie dyżuru
6. Uprawnienia pracowników zarządzających zakładem pracy
VIII. Praca w porze nocnej
1. Pora nocna
2. Dodatek za prace w porze nocnej
IX. Praca w niedziele i święta
1. Dni wolne od pracy
2. Ograniczenie handlu w niedzielę i święta
3. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta
4. Dzień wolny od pracy w zamian za prace w niedzielę i święto
5. Prawo do wolnej niedzieli
IV. URLOPY WYPOCZYNKOWE (8h)
I. Prawo do urlopu
II. Nabycie prawa do pierwszego urlopu i kolejnych urlopów
III. Wymiar urlopu
1. Zaliczenie poprzedniego zatrudnienia
2. Zaliczenie okresów nauki
IV. Udzielenie urlopu
V. Urlopy w wymiarze proporcjonalnym
1. Prawo do urlopu w przypadku zmiany pracodawcy
• Zaokrąglenie niepełnego miesiąca
• Zaokrąglenie niepełnego dnia
2. Prawo do urlopu po okresie niewykonywania pracy
3. Prawo do urlopu uzupełniającego
VI. Zasady udzielania urlopów
1. Obowiązek udzielenia urlopu w roku nabycia prawa do urlopu
2. Podział urlopu na części
3. Planowanie urlopów
4. Przesunięcie terminu urlopu
5. Przerwanie urlopu
6. Odwołanie urlopu
7. Urlop w okresie wypowiedzenia
8. Urlop na żądanie
9. Udzielenie urlopu zaległego
VII. Urlopy bezpłatne
1. Urlop bezpłatny na wniosek pracownika
2. Urlop bezpłatny za zgodą pracownika
VIII. Rozporządzenie MPiPS z dnia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.
V. PRAWA NIEKTÓRYCH GRUP ZAWODOWYCH. UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM, ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA, PORZĄDKOWA I ZA POWIERZONE MIENIE (8h)
1. Uprawnienia kobiety „od pierwszego dnia ciąży”
2. Przedłużenie umowy o pracę do dnia porodu
• jak liczyć 3. miesiąc ciąży
• czy złożone wypowiedzenie należy „wycofa”
• przedłużenie umowy a przekroczenie limitu 33 miesięcy zatrudnienia
• przedłużenie umowy a upływ terminu zezwolenia na pracę cudzoziemca
3. Urlop macierzyński
4. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
5. Urlop rodzicielski
6. Urlop ojcowski
7. Urlop wychowawczy
8. Karmienie dziecka piersią
• przerwa
• stanowiska pracy, gdzie praca kobiety karmiącej jest wzbroniona
9. Uprawnienia rodzica dziecka do 3, 4, 8 i 14 r.ż,
10. Zatrudnienie i ochrona osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
11. Zatrudnienie i ochrona pracy młodocianych.
12. Odpowiedzialność porządkowa, dyscyplinarna i materialna pracowników
13. Odpowiedzialność porządkowa
14. Odpowiedzialność materialna
15. Odpowiedzialność za powierzone mienie
VI. PŁACE I NALICZANIE WYNAGRODZEŃ (8h)
I. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i zdrowotnym (ustalenie i obliczenie obciążeń z tytułu wynagrodzeń wynikających z przepisów o ubezpieczeniach społecznych, ubezpieczeniu zdrowotnym i o podatku dochodowym od osób fizycznych)
1. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym (zasady ustalania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne)
• Zasady finansowania składek na ubezpieczenie emerytalne
• Zasady finansowania składek na ubezpieczenie rentowe
• Zasady finansowania składek na ubezpieczenie chorobowe
• Zasady finansowania składek na ubezpieczenie wypadkowe
II. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne
1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
2. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe
3. Roczne ograniczenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
III. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu (zasady ustalania i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne)
IV. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne
V. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Pojęcie przychodu
2. Koszty uzyskania przychodu
3. Pojęcie dochodu
4. Podstawa obliczenia podatku
5. Skala podatkowa
6. Pobór podatku
7. Zaokrąglenie podstawy i podatku
VI. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy
VII. Zasady ustalania i opłacania składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych
VIII. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP
IX. Sporządzenie list płac
VII. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA (8h)
I. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy
1. Zasady ustalania okresu wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy – 33 dni i 14 dni w roku kalendarzowym
2. Wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego na przełomie roku
3. Świadczenia przewidziane ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
II. Zasiłek chorobowy
1. Prawo do zasiłku
2. Okres zasiłkowy
3. Wysokość zasiłku
4. Niezbędne dokumenty
III. Świadczenie rehabilitacyjne
1. Prawo do świadczenia rehabilitacyjnego
2. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego
3. Niezbędne dokumenty
IV. Zasiłek macierzyński
1. Prawo do zasiłku macierzyńskiego
2. Wysokość zasiłku
V. Zasiłek opiekuńczy
1. Prawo do zasiłku opiekuńczego
2. Wysokość zasiłku
3. Niezbędne dokumenty
VI. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
VII. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie
VIII. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia
VIII. PROGRAM PŁATNIK – warsztaty komputerowe (8h)
I. Zasady obsługi programu Płatnik
II. Dokumentacja zgłoszeniowo-rozliczeniowa ZUS
Zajęcia z obsługi programu Płatnik w formie online odbywają się w formie prezentacji obsługi programu i zasad dokonywania zgłoszeń i rozliczeń ubezpieczonych w ZUS poprzez udostępnienie ekranu wykładowcy.
IX. PROWADZENIE DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I BHP (8h) + PRACA KONTROLNA (1h)
Zajęcia warsztatowe z zakładania i prowadzenia akt osobowych pracownika
1. Czym jest „dokumentacja pracownicza” - na podstawie definicji kodeksowej
2. Zasady prowadzenia akt osobowych pracowników i archiwizacji dokumentacji pracowniczej
a) jakie dokumenty w części A, B, C, D, E
b) numeracja i opis stron
c) okres przechowywania dokumentacji
- kazusy i przykłady
- wzór informacji o okresie przechowywania dokumentacji pracowniczej
3. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej
a) przechowywanie dokumentacji pracowniczej w przypadku ponownego zatrudnienia tego samego pracownika
b) zniszczenie dokumentacji pracowniczej – dopuszczalność i tryb
c) obowiązkowa informacja wydawana pracownikowi wraz ze świadectwem pracy po ustaniu stosunku pracy – zakres informacji, wzór
d) elektronizacja – krok po kroku
- zasady prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej
– wymogi, przekształcenie dokumentacji sporządzonej w postaci papierowej w dokumentację w postaci elektronicznej,
- obowiązkowa informacja dla pracownika o prowadzeniu dokumentacji w postaci elektronicznej, wzór informacji
e) tryb i zasady wydawania dokumentacji pracowniczej pracownikowi, byłemu pracownikowi lub członkom jego rodziny
f) warunki wydawania pracownikowi kopii dokumentacji
g) odpowiedzialność karna i wykroczeniowa związana z nieprowadzeniem bądź nieprzechowywaniem dokumentacji pracowniczej
4. Akta osobowe – część A, B, C, D, E krok po kroku na wzorach dokumentów, w tym dokumentacja dotycząca kontroli i badania trzeźwości i obecności środków działających podobnie do alkoholu oraz pracy zdalnej
5. Bezpieczeństwo i higiena pracy

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
Osoba, która ukończyła kurs:
a) definiuje elementy prawa pracy odnoszące się do zagadnień kadrowo-płacowych,

b) rozróżnia przepisy prawa pracy i dokonuje ich interpretacji w odniesieniu do zagadnień kadrowo-płacowych,
c) określa zasady planowania i rozliczania czasu pracy oraz urlopów wypoczynkowych,
d) charakteryzuje zasady naliczania wynagrodzeń i prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.

Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.

Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.


MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Sylwia Prętkowska
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635