Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
23.10.2018
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1780,- zł od osoby

CEL:

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wymagania wstępne: wykształcenie średnie

 

PROGRAM:

I. Nawiązanie stosunku pracy

II. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne

 1. Zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy
 2. Podstawowe zasady prawa pracy
 3. Równe traktowanie w zatrudnieniu
 4. Charakter prawny stosunku pracy
 5. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
 6. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
 7. Termin nawiązania stosunku pracy
 8. Forma i treść umowy o pracę
 9. Informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia – zasady sporządzania i aktualizacji

III. Rozwiązanie stosunku pracy

 1. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
 2. Rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron
 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 4. Wypowiedzenie zmieniające
 5. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 7. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 8. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o prace bez wypowiedzenia
 9. Wygaśnięcie umowy o pracę

IV. Czas pracy                                         

 1.    Definicje związane z czasem pracy
 2.    Normy czasu pracy
 3.    Obliczanie wymiaru czasu pracy
 4.    Okresy odpoczynku
 5.    Systemy i rozkłady czasu pracy
 6.    Organizacja czasu pracy
 7.    Praca w godzinach nadliczbowych
 8. Praca w porze nocnej
 9. Praca w niedziele i święta

5. Urlopy pracownicze                               

 1. Prawo do urlopu
 2. Nabycie prawa do pierwszego urlopu i kolejnych urlopów
 3. Wymiar urlopu
 4.    Udzielenie urlopu
 5.    Urlopy w wymiarze proporcjonalnym
 6.  
 7.    Zasady udzielania urlopów
 8.    Urlopy bezpłatne
 9. Rozporządzenie MPiPS z dnia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

VI. Prawa niektórych grup zawodowych

 1. Zatrudnienie  i ochrona osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. 2. Zatrudnienie pracowników młodocianych

VII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 1. Ochrona pracy kobiet
 2. Uprawnienia pracowników związane  rodzicielstwem

VIII. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie

IX. Płace i naliczanie wynagrodzeń                                                                              

 1. Wynagrodzenie za pracę. Pojęcia i istota wynagrodzenia. Składniki wynagrodzeń, zasady i warunki ich przyznawania.
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i zdrowotnym
 3. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy
 4. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 5. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP
 6. Sporządzenie list płac

X. Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa programu Płatnik

XI. BHP

XII. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 1. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy
 2. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 3. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie
 4. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia

XIII. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

         Zajęcia warsztatowe z zakładania i prowadzenia akt osobowych pracownika

         1. Omówienie rozporządzeń wykonawczych          

                - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

                - Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  30  grudnia  2016  r.  w  sprawie  świadectwa  pracy

Część A – dokumentacja zgromadzona w związku z ubieganiem się o zatrudnienie

Część B – dokumentacja przebiegu zatrudnienia pracownika

Część C – dokumentacja ustania stosunku pracy

Część D - dokumentacja odpowiedzialności porządkowej pracownika

 

      5.  Sporządzanie wybranych dokumentów kadrowych

 

Zdobyta wiedza pozwoli rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, wyjaśni niezrozumiałe aspekty z ww. problematyki, ukierunkuje w prawidłowym realizowaniu działań.

Prowadzący: Eksperci i prawnicy – praktycy z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, płac,

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie dziennym.

Zajęcia w godz. 9.00 - 15.30

Terminy: 24.07 -26.07.2019

               29.07 - 31.07.2019

               02.08.2019

               05.08.2019

               07.08.2019

               09.08.2019

Kurs obejmuje 73 godzin lekcyjnych.

Kurs jest zakończony egzaminem.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635