Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
23.10.2018
Typ:
kurs
Tryb:
dzienny
Opłata:
1780,- zł od osoby

CEL:

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wymagania wstępne: wykształcenie średnie

 

PROGRAM:

I. Nawiązanie stosunku pracy

II. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne

 1. Zagadnienia prawne związane ze stosunkiem pracy
 2. Podstawowe zasady prawa pracy
 3. Równe traktowanie w zatrudnieniu
 4. Charakter prawny stosunku pracy
 5. Charakterystyka umów cywilnoprawnych
 6. Rodzaje i charakterystyka umów o pracę
 7. Termin nawiązania stosunku pracy
 8. Forma i treść umowy o pracę
 9. Informacja dla pracownika o warunkach zatrudnienia – zasady sporządzania i aktualizacji

III. Rozwiązanie stosunku pracy

 1. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę
 2. Rozwiązanie umowy o prace na mocy porozumienia stron
 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 4. Wypowiedzenie zmieniające
 5. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę
 6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 7. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
 8. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o prace bez wypowiedzenia
 9. Wygaśnięcie umowy o pracę

IV. Czas pracy                                         

 1.    Definicje związane z czasem pracy
 2.    Normy czasu pracy
 3.    Obliczanie wymiaru czasu pracy
 4.    Okresy odpoczynku
 5.    Systemy i rozkłady czasu pracy
 6.    Organizacja czasu pracy
 7.    Praca w godzinach nadliczbowych
 8. Praca w porze nocnej
 9. Praca w niedziele i święta

5. Urlopy pracownicze                               

 1. Prawo do urlopu
 2. Nabycie prawa do pierwszego urlopu i kolejnych urlopów
 3. Wymiar urlopu
 4.    Udzielenie urlopu
 5.    Urlopy w wymiarze proporcjonalnym
 6.  
 7.    Zasady udzielania urlopów
 8.    Urlopy bezpłatne
 9. Rozporządzenie MPiPS z dnia z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

VI. Prawa niektórych grup zawodowych

 1. Zatrudnienie  i ochrona osób niepełnosprawnych – zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 2. 2. Zatrudnienie pracowników młodocianych

VII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem

 1. Ochrona pracy kobiet
 2. Uprawnienia pracowników związane  rodzicielstwem

VIII. Odpowiedzialność porządkowa, materialna i za powierzone mienie

IX. Płace i naliczanie wynagrodzeń                                                                              

 1. Wynagrodzenie za pracę. Pojęcia i istota wynagrodzenia. Składniki wynagrodzeń, zasady i warunki ich przyznawania.
 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznych i zdrowotnym
 3. Zasady ustalania i opłacania składki na Fundusz Pracy
 4. Zasady ustalania i odprowadzania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych
 5. Zasady ustalania i opłacania składki na FGŚP
 6. Sporządzenie list płac

X. Dokumentacja zgłoszeniowa i rozliczeniowa programu Płatnik

XI. BHP

XII. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 1. Świadczenia przysługujące pracownikom w okresie czasowej niezdolności do pracy
 2. Obliczanie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych
 3. Składniki uwzględniane i nieuwzględniane w podstawie
 4. Podstawa do świadczeń chorobowych w pierwszym miesiącu zatrudnienia

XIII. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej

         Zajęcia warsztatowe z zakładania i prowadzenia akt osobowych pracownika

         1. Omówienie rozporządzeń wykonawczych          

                - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej

                - Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  30  grudnia  2016  r.  w  sprawie  świadectwa  pracy

Część A – dokumentacja zgromadzona w związku z ubieganiem się o zatrudnienie

Część B – dokumentacja przebiegu zatrudnienia pracownika

Część C – dokumentacja ustania stosunku pracy

Część D - dokumentacja odpowiedzialności porządkowej pracownika

 

      5.  Sporządzanie wybranych dokumentów kadrowych

 

Zdobyta wiedza pozwoli rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, wyjaśni niezrozumiałe aspekty z ww. problematyki, ukierunkuje w prawidłowym realizowaniu działań.

Prowadzący: Eksperci i prawnicy – praktycy z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, płac,

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w trybie dziennym.

Zajęcia w godz. 9.00 - 15.30

Terminy: 24.07 -26.07.2019

               29.07 - 31.07.2019

               02.08.2019

               05.08.2019

               07.08.2019

               09.08.2019

Kurs obejmuje 73 godzin lekcyjnych.

Kurs jest zakończony egzaminem.

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych (75%) oraz egzamin w formie testu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632). 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

W ramach szkolenia zapewniamy: 

• materiały szkoleniowe, 
• przerwy kawowe.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635