Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
05-06-2018
Typ:
kurs
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1310,- zł od osoby
1310,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Specjalista do spraw Kadr i Płac

INTENSYWNY KURS POPOŁUDNIOWY!!!

Profil uczestników:

Celem kursu jest: przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu specjalisty w dziale kadr. W trakcie kursu, uczestnicy nabywają wiedzę niezbędną do rozpoczęcia pracy na tym stanowisku. Kurs daje również możliwość do ugruntowania posiadanej wiedzy i umiejętności.

Wymagania wstępne: wykształcenie średnie

Program kursu:

• Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne (definicje, różnice),

• Nawiązanie stosunku pracy (umowa o pracę na okres próbny, na czas określony nieokreślony, na czas wykonania określonej pracy)

• Rozwiązanie stosunku pracy (wymogi formalne, pracownicy podlegający szczególnej ochronie, wypowiedzenia zmieniające, porozumienie stron, bez wypowiedzenia, obowiązki pracodawcy, świadectwo pracy, wypowiedzenie umów o pracę na okres próbny, czas określony itd.)

• Szczególne zasady rozwiązania umów o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy (tryb dokonywania zwolnień grupowych, indywidualnych, uprawnienia osób objętych szczególną ochroną)

• Odpowiedzialność materialna i porządkowa pracowników

• Wynagrodzenia za pracę – świadczenia pieniężne za czas niewykonywania pracy, świadczenia pieniężne związane ze stosunkiem pracy    • Czas pracy (równoważne normy czasu pracy, zadaniowy system czasu pracy, ewidencja czasu pracy, praca w porze nocnej, w niedzielę i święta, praca w godzinach nadliczbowych)

• Urlop wypoczynkowy w świetle znowelizowanego Kodeksu Pracy (zasady nabywania, wymiar, podział, przesuwanie i przerywanie urlopu)• Prawa niektórych grup zawodowych (młodociani, praca kobiet, poborowi)

• Program PŁATNIK (zajęcia przy komputerach)

• Płace, naliczanie wynagrodzeń  

• Świadczenia z ubezpieczenia społecznego

• Prowadzenie dokumentacji pracowniczej  

• Bezpieczeństwo i higiena pracy

Zdobyta wiedza pozwoli rozpocząć pracę na stanowisku specjalisty ds. kadr i płac, wyjaśni niezrozumiałe aspekty z ww. problematyki, ukierunkuje w prawidłowym realizowaniu działań.

Prowadzący:

Eksperci i prawnicy – praktycy z dziedziny prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, płac.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 15.30-20:15.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych (9 spotkań po 6 godz. w tym egzamin wewnętrzny)

Kurs realizowany w dniach: 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych oraz zaliczenie egzaminu wewnętrznego. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635