Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
14-01-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROWADZĄCY: MICHAŁ GABRYSIAK – Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca i trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem szkolenia jest przybliżenie i omówienie kluczowych problemów związanych ze zmianami przepisów podatkowych, ze szczególnym uwzględnieniem podatku VAT na rok 2019.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające, co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Szkolenie skierowane jest do głównych księgowych, pracowników działów podatkowych, księgowych, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych, posiadających wiedzę podstawową z zakresu omawianego materiału.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Podzielona płatność - zagadnienia praktyczne:

 • zapłata podzieloną płatnością a ulga na złe długi,
 • przelewy zbiorcze i faktury proforma w podzielonej płatności,
 • jak całkowicie uchronić się przed split payment,
 • faktoring i cesja wierzytelności a split payment,
 • omyłkowe otrzymanie przelewu a split payment,
 • zapłata podzieloną płatnością a należyta staranności nabywcy,
 • powiązanie zwrotów VAT z podzieloną płatnością.

2. Ważna zmiana terminu korekty podatku przy uldze na złe długi:

 • podstawowe warunki korekty podatku u dłużnika i wierzyciela,
 • zmiana terminu korekty u wierzyciela i dłużnika od 1 stycznia 2019 r.,
 • konsekwencje zmiany w odniesieniu do faktur wystawionych w 2018 r.
 • przepisy przejściowe.

3. Zmiany przepisów dotyczących zwrotów podatku od stycznia 2019 r.:

 • uproszczenia przy składaniu deklaracji VAT,
 • likwidacja możliwości skrócenia terminu zwrotu,
 • stosowanie zmienionych przepisów na przełomie 2018 i 2019 r.

4. Kasy „on-line”:

 • którzy podatnicy i w jakich terminach muszą wprowadzić kasy „on line”?
 • trwałe lub czasowe problemy z dostępem do Internetu a korzystanie z kas „on line”,
 • do kiedy można używać dotychczas posiadane kasy fiskalne?
 • czy będzie można wymieniać moduły fiskalne w dotychczas posiadanych kasach fiskalnych?
 • zakup kasy „on line” a ponowna ulga na nabycie kasy rejestrującej.
 • Nowe obowiązki dotyczące treści paragonów fiskalnych.

5. Faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych:

 • czy faktury w zamówieniach publicznych będą obowiązkowe,
 • od kiedy odbiór faktur elektronicznych będzie obowiązkowy,
 • jakie podmioty będą obowiązane przyjmować faktury elektroniczne,
 • ustrukturyzowany format faktury – przygotowanie systemów informatycznych,
 • obowiązki oferentów w zakresie przesyłania faktur elektronicznych

6. Nowe przepisy dotyczące opodatkowania bonów:

 • nowe definicje związane bonami,
 • rodzaje bonów, forma bonów,
 • bony podlegające opodatkowaniu VAT,
 • karty rabatowe, zniżkowe, prepaid, karty podarunkowe,
 • miejsce opodatkowania i obowiązek podatkowy przy transferze bonów,
 • podstawa opodatkowania bonów,
 • fakturowanie bonów,
 • bony przekazywane nieodpłatnie - konsekwencje podatkowe,
 • przepisy przejściowe dotyczące opodatkowania bonów.

7. Istotne zmiany w uproszczeniu przepisów w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych i usług elektronicznych dla podmiotów niebędących podatnikami.

8. Pozostałe planowane zmiany:

 1. Stawki VAT 2019.
 2. Pierwsze zasiedlenie budynków i budowli.
 3. Zmiany w rozliczaniu VAT od importu towarów.
 4. Możliwość wystawiania elektronicznych faktur RR.
 5. Inne zmiany VAT 2019 – projektowane na bieżąco.

Pytania uczestników.

 

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. Uzyskanie i ugruntowanie już posiadanej wiedzy dotyczącej kluczowych problemów oraz zmian w zakresie podatku VAT.
 2. Umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej.
 3. Umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, poczęstunek, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635