Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
13 i 17.06.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
420,- zł od osoby
400,- zł Cena dla członków
200,- zł dla osób, które ukończyły kurs ścieżki certyfikacji zawodu księgowego w Oddziale we Wrocławiu lub Jeleniej Górze

NOWOŚĆ!!!
Tylko dla uczestników kursów certyfikacji zawodu księgowego organizowanych w OD SKwP istnieje możliwość poszerzenia umiejętności o WARSZTATY Z REWIZORA nexo DLA POCZĄTKUJĄCYCH w promocyjnej cenie!

WYKŁADOWCA:
WOJCIECH KRAWIEC - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Studiach Podyplomowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Autor wielu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

CEL KURSU:
Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie:

  • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych;
  • implementacji i parametryzacji oprogramowania finansowo-księgowego
    w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu finansowo-księgowego Rewizor nexo;
  • nabycia umiejętności prowadzenia ewidencji pomocniczych, w tym ewidencji podatkowych z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego Rewizor nexo;
  • procedur otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania wybranych sprawozdań i raportów z wykorzystaniem systemu finansowo-księgowego Rewizor nexo;
  • otwartości na poznawanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę w działach finansowo-księgowych.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
Warsztaty skierowane są do osób uczących się lub znających podstawy rachunkowości, które pragną poznać oprogramowanie finansowo - księgowe w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu finansowo-księgowego Rewizor nexo.

ORGANIZACJA:
Kurs popołudniowy, realizowany w formie online, obejmujący 8 godzin lekcyjnych.
Dwudniowe warsztaty po 4 godziny lekcyjne w godz. 16.00-19.30.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatów ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem platformy internetowej MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje link do spotkania.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

L.p. Tematyka zajęć
Moduł I. Uruchomienie programu, zakładanie kartotek i modyfikacja planu kont
3 1.      Charakterystyka programu i wprowadzanie danych nowego podmiotu
2.      Konfiguracja programu - ustawianie wybranych parametrów i słowników programu
3.      Kartoteki – klienci, instytucje, inne
4.      Plan kont
5.      Archiwizacja i dearchiwizacja programu
Razem godzin - 2
Moduł II. Bilans otwarcia i rozliczanie rozrachunków
2 1.      Księgowanie bilansu otwarcia – wprowadzanie, przenoszenie, korekty
2.      Wprowadzanie rozrachunków w bilansie otwarcia, podłączanie istniejących rozrachunków
3.      Rozliczanie rozrachunków
4.      Obsługa modułu finansowego – kasa, bank
Razem godzin - 3
Moduł III. Dekretacja i księgowanie dokumentów
3 1.      Dekretacja ręczna
2.      Dekretacja z wykorzystaniem pieczęci księgowych
3.      Schematy importu i dekretacji
4.      Środki trwałe
5.      Sprawozdania finansowe i deklaracje
Razem godzin - 3

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poznanie oprogramowania finansowo - księgowego w przedsiębiorstwie na przykładzie systemu finansowo-księgowego Rewizor nexo,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.
Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia terminu szkolenia) przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpływu pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635