Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
29-03-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

OBSŁUGA PROGRAMU FINANSOWO-KSIĘGOWEGO REWIZOR GT

Rachunkowość wspomagana komputerowo

JEDNODNIOWE WARSZTATY KOMPUTEROWE

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=412502

 

PROWADZĄCY:

WOJCIECH KRAWIEC - doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce oraz na Studiach Podyplomowych. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu księgowości, kadr i płac, obsługi programów finansowo-księgowych oraz kadrowo-płacowych. Autor wielu publikacji z zakresu finansów i rachunkowości.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Szkolenie ma na celu wzmocnienie kompetencji w zakresie:

  • wykorzystania w praktyce wiedzy z zakresu rachunkowości jednostek gospodarczych;
  • implementacji i parametryzacji oprogramowania finansowo-księgowego w przedsiębiorstwie,
  • nabycia umiejętności prowadzenia ewidencji pomocniczych, w tym ewidencji podatkowych;
  • procedur otwierania i zamykania ksiąg rachunkowych oraz sporządzania wybranych sprawozdań i raportów;
  • otwartości na poznawanie i wdrażanie nowoczesnych narzędzi wspomagających pracę w działach finansowo-księgowych.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Warsztaty kierowane są do osób znających podstawy rachunkowości i które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania programów komputerowych w księgowości.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 8 godzin lekcyjnych

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie praktycznych warsztatów – zajęcia na komputerach, opartych o autorskie materiały wykładowcy.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I. Uruchomienie programu, zakładanie kartotek i modyfikacja planu kont. Razem godzin - 3

1. Wprowadzanie danych nowego podmiotu

2. Ustawianie parametrów i słowników programu

3. Archiwizacja i przywracanie baz programu

4. Kartoteki kontrahentów, instytucji,

5. Plan kont

Moduł II. Bilans otwarcia i rozliczanie rozrachunków. Razem godzin - 2

1. Wprowadzanie bilansu otwarcia

2. Wprowadzanie rozrachunków w bilansie otwarcia, podłączanie istniejących

rozrachunków

3. Rozliczanie rozrachunków

Moduł III. Dekretacja dokumentów. Razem godzin – 3

1. Dekretacja ręczna

2. Dekretacja z wykorzystaniem pieczęci księgowych

3. Schematy importu i dekretacji

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1. poznanie zasad zastosowania i wykorzystania programów komputerowych w księgowości,

2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 22 ust. 4 rozporządzenia MEN z dnia 19.03.2019r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

Aby wziąć  udział  w szkoleniu  należy wypełnić i  wysłać formularz  zgłoszeniowy

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635