Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
06.11.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
WARSZTATY ONLINE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
1530,- zł od osoby
1460,- zł Cena dla członków
Zapisz się

WYKŁADOWCA: ZDZISŁAW KES - od 1994 roku pracownik badawczo-dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zatrudniony w Katedrze Zarządzania Procesami. Jego kompetencje można odnieść do trzech obszarów: nauki, dydaktyki, działalności wdrożeniowej. Zainteresowania naukowe wyrażają się w licznych publikacjach o tematyce obejmującej rachunkowość zarządczą, controlling, w szczególności kontrolę budżetową. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi szkolenia i zajęcia (wykłady, ćwiczenia laboratoria komputerowe, seminaria) w ramach pracy na Uczelni oraz na zlecenie firm szkoleniowych. Tematyka prowadzonych zajęć obejmuje takie zagadnienia jak: rachunek kosztów, rachunkowość zarządcza, controlling, budżetowanie, rachunkowość. Specjalizuje się w prowadzeniu warsztatów komputerowych, na których przekazuje wiedzę jak efektywnie wykorzystywać arkusz kalkulacyjny MS Excel w obszarze powyższych zagadnień. Doświadczenie w zakresie współpracy z praktyką gospodarczą zdobywał w trakcie prac wdrożeniowych systemów rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej i controllingowych w różnorodnych jednostkach gospodarczych, takich jak w przedsiębiorstwach: usługowych, produkcyjnych i handlowych oraz jednostki sektora finansów publicznych. Autor lub współautor koncepcji systemów informacyjnych wspomagających menedżerów w zarządzaniu.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności posługiwania się danymi z księgowości i innych systemów transakcyjnych pozwalających na generowanie różnorodnych analiz oraz zestawień przydatnych na potrzeby planistyczno-kontrolne oraz decyzyjne. W trakcie zajęć poruszane zagadnienia dotyczą m.in. rachunku kosztów jako podstawowego źródła danych w rachunkowości zarządczej oraz takich narzędzi jak próg rentowności, rachunki krótkoterminowe, analiza zmienności kosztów, analiza finansowa, budżetowanie i raportowanie. W trakcie zajęć szczególny nacisk będzie położony na naukę przetwarzania, uszlachetniania i analizowania danych przychodowych, kosztowych i innych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Kurs skierowany jest do księgowych oraz osób zajmujących się analizą finansową w przedsiębiorstwie. Wszystkie tematy będą omawiane z wykorzystaniem prezentacji pptx oraz studiów przypadków realizowanych w środowisku MS Excel. Stąd uczestnicy powinni znać podstawy arkusza kalkulacyjnego MS Excel. Wszystkie zadania i przykłady realizowane w środowisku MS Excel będą prezentowane i omawiane krokowo w taki sposób, aby Uczestnicy mogli wykonywać poszczególne elementy rozwiązania na sowich komputerach. Osoby biorące udział w zajęciach będą miały możliwość udostępnienia swoich plików prowadzącemu np. w celu pomocy we wpisywaniu formuł, wprowadzaniu parametrów czy poszukiwaniu źródeł błędów.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 48 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w formie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie warsztatów ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem platformy internetowej. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox) oraz zainstalowanym arkuszem kalkulacyjnym MS Excel na komputerze w wersji minimum 2016 dla Windows (wersja preferowana Excel 365 lub nowszy). Arkusz kalkulacyjny w wersjach przeglądarkowych nie będzie wykorzystywany w takcie zajęć.

Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

  1. Rachunkowość zarządcza (4h)
   1. Cele, zadania, narzędzia rachunkowości zarządczej
   2. Różnice między rachunkowością zarządczą z rachunkowością finansową
   3. Narzędzia rachunkowości zarządczej
   4. Miejsce informacji kosztowej w rachunkowości zarządczej
   5. Prezentacja systemów rachunkowości zarządczej
  2. Rachunek kosztów (10h)
   1. Definicja kosztów
   2. Klasyfikacja kosztów
   3. Rozliczanie kosztów
   4. Kalkulacja kosztów
   5. Studium przypadku rachunek kosztów w przedsiębiorstwie
  3. Analiza przychodów i kosztów (10h)
   1. Przygotowanie danych FK na potrzeby analizy
   2. Analiza kosztów rodzajowych
   3. Analiza kosztów wg miejsc ich powstawania
   4. Analiza przychodów
   5. Analiza marż pokrycia i wyników
  4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa (4h)
   1. Analiza dynamiki i struktury sprawozdań finansowych
   2. Analiza wskaźnikowa (wskaźniki płynności, rentowności, obrotowości, zadłużenia)
   3. Model Du Ponta
  5. Wybrane narzędzia rachunkowości zarządczej (8h)
   1. Analiza zmienności kosztów
   2. Próg rentowności
   3. Krótkoterminowy rachunek wyników
   4. Rachunki decyzyjne
  6. Budżetowanie (12h)
   1. Budżetowanie jako narzędzie planistyczno-kontrolne
   2. Rodzaje budżetów i metod budżetowania
   3. Procedura wdrożeniowa budżetowania
   4. Studium przypadku: przygotowanie budżetów, wypełnianie budżetów, realizacja budżetów, kontrola wykonania budżetów, analiza odchyleń, działania korygujące

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 • nabycie oraz poszerzenie posiadanej wiedzy i doskonalenie posiadanych umiejętności zawodowych posługiwania się danymi z księgowości i innych systemów transakcyjnych pozwalających na generowanie zestawień przydatnych na potrzeby planistyczno-kontrolne oraz decyzyjne,
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu są obecność na zajęciach szkoleniowych oraz samodzielne rozwiązanie zadania kontrolnego na ostatnim spotkaniu. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie § 23 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2175).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Realizacja szkolenia uzależniona jest od zainteresowania powyższą tematyką.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem. Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta: PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635