Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
wrzesień 2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
KURS
Tryb:
WEEKENDOWY
Opłata:
870,- zł od osoby
825,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Oferując nasze usługi szkoleniowe zawsze pamiętamy o zadowoleniu naszych słuchaczy. Zajęcia prowadzimy w komfortowych grupach, zapewniających bezpośredni kontakt z wykładowcą.  Umożliwia to indywidualne podejście prowadzącego do uczestników zajęć, którzy podczas kursu mogą zadawać pytania i wspólnie rozwiązywać zgłaszane problemy.

Uczestnicy kursu zapoznani zostaną z przepisami ustawy o rachunkowości oraz przepisami o finansach publicznych, których znajomość jest niezbędna dla zrozumienia treści ekonomicznej przedmiotu ewidencji w ramach tzw. rachunkowości budżetowej. Na przykładach i schematach - opracowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz.  342) - przedstawione zostaną zależności pomiędzy kasowym wykonaniem budżetu i memoriałowym ujęciem przychodów i kosztów, typowe operacje podlegające ewidencji na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, zasady sporządzania sprawozdań budżetowych i z operacji finansowych (o symbolu Rb) oraz sprawozdań finansowych.

WYKŁADOWCA: LUCYNA HANUS - Absolwentka Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, były zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą we Wrocławiu. Posiada szeroką wiedzę z zakresu gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddział we Wrocławiu jako wykładowca rachunkowości budżetowej.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przedstawienie systemu rachunkowości budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej, jako podstawowej formy jednostki sektora finansów publicznych. W systematyczny sposób zostaną omówione wszystkie kluczowe zagadnienia związane z rachunkowością jednostki niezbędne do samodzielnego prowadzenia ewidencji księgowej w pełnym zakresie. Przedstawione zostaną także podstawy sprawozdawczości budżetowej i finansowej, jako ostatecznego procesu prezentacji danych zgromadzonych w księgach rachunkowych jednostki budżetowej.

UCZESTNICY SZKOLENIA:
Kurs adresowany jest do pracowników pionów finansowo-księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, a także kontrolerów i audytorów. Od pracowników tych pionów wymagana jest dobra znajomość nie tylko przepisów o rachunkowości, ale także o finansach publicznych. Urzędy jednostek samorządu terytorialnego i jednostki budżetowe zobligowane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad szczególnych wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów określającego szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych  i samorządowych zakładów budżetowych. Procesy finansów publicznych są złożone. Samorządy realizują różnorodne zadania - gromadzą i wydatkują środki publiczne oraz zaciągają zobowiązania angażujące te środki. Posiadanie wiedzy o istocie i specyfice procesów finansów publicznych podlegających ewidencji na kontach budżetu  jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, w tym urzędu JST, jest konieczne dla prawidłowej organizacji i prowadzenia rachunkowości.

ORGANIZACJA:
Zajęcia odbywają się:
- na kursie weekendowym w godz. 9.00-15.30.

- na kursie popołudniowym w godz. 16.00-20.00.
Kurs obejmuje 40 godzin lekcyjnych.
Kurs realizowany jest w systemie online. 

TERMINY ZAJĘĆ: 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć online, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.  W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,

b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres trwania kursu.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PROGRAM KURSU:

 1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres rachunkowości budżetowej, w tym: system finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, istota podlegających ewidencji procesów gromadzenia i wydatkowania środków publicznych oraz zasady rachunkowości obowiązujące jednostki sektora finansów publicznych nieposiadających osobowości prawnej.
 2. Szczególne zasady rachunkowości określone w ustawie o finansach publicznych oraz przepisach wykonawczych do tej ustawy, w tym: zasada kasowego wykonania budżetu, wycena środków trwałych stanowiących mienie komunalne, klasyfikacja budżetowa oraz sprawozdawczość budżetowa i finansowa.
 3. Ramowe plany kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych określone przez Ministra Finansów w rozporządzeniu wydanym na podstawie ustawy o finansach publicznych.
 4. Zasady ewidencji kasowego wykonania dochodów i wydatków budżetowych na kontach budżetu jednostki samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych, w tym: ewidencja na kontach 133, 222, 223, 901, 902, 960 i 961 budżetu oraz na kontach 130, 222. 223 i 800 jednostki budżetowej ze szczególnym zwróceniem uwagi na treść ekonomiczną operacji gospodarczych oraz ich udokumentowanie.
 5. Ewidencja etapów poprzedzających płatność dochodów i wydatków budżetowych na kontach jednostki budżetowej, w tym: zasady ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych na kontach 221 i 226, zobowiązań na kontach zespołu 2 oraz kosztów i przychodów na kontach zespołu 4 i 7.
 6. Typowe zasady ewidencji wydatków w zależności od ich rodzaju i źródeł finansowania (wydatki bieżące, inwestycyjne i dotacje), środków na inwestycje i rozliczenia dotacji (konto 810) oraz kosztów działalności inwestycyjnej (konto 080).
 7. Zasady ewidencji należności z tytułu udzielonych dotacji (konto 224).
 8. Ewidencja dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach bankowych jednostek oświatowych i wydatków finansowanych tymi dochodami (konto 132) oraz rozliczeń z budżetem z tytułu nadwyżki dochodów (podstawa prawna art. 223 ustawy o finansach publicznych).
 9. Niewygasające wydatki – ewidencja rezerwy z tego tytułu na kontach budżetu (konto 135, 903 i 904 budżetu).
 10. Pozostałe operacje ewidencjonowane na kontach budżetu, w tym: przychody i rozchody budżetu (konto 134, 250, 260), bilansowa wycena należności z tytułu rozchodów budżetu (konto 290 i 962), środki z prywatyzacji (konto 968), rozliczenia międzyokresowe (konto 909).
 11. Szczególne zasady wyceny i ewidencji wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowego majątku trwałego (konta 011, 013, 014, 020) oraz jego amortyzacji i umorzenia (konta 071 i 072).
 12. Konta pozabilansowe.
 13. Zamknięcia roczne kont budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki budżetowej.
 14. Zobowiązania urzędu i jednostek budżetowych zaliczane do długu jednostek samorządu terytorialnego (spłacanego wydatkami)  – zasady ich zaciągania, klasyfikacji, ewidencji i wykazywania w sprawozdaniach Rb-28S i Rb-Z.
 15. Sprawozdawczość budżetowa jako podstawa ewidencji na kontach budżetu oraz jednostki budżetowej (sprawozdania Rb-27S, Rb-28S i Rb-28NWS).
 16. Zakres danych prezentowanych w sprawozdaniach finansowych, w tym: w bilansie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniu jednostki (bilans, rachunek zysków i strat, zestawieniu zmian w funduszu, informacja dodatkowa).
 17. Wybrane problemy dotyczące organizacji rachunkowości z uwzględnieniem wytycznych organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, odpowiedzialność za rachunkowość oraz za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE

 • poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu rachunkowości budżetowej,
 • umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych i zaliczenie pracy kontrolnej. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.


MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652).
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Sylwia Prętkowska
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635