Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
06-11-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W ŚWIETLE POLSKICH I MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW -KSR NR 1 ORAZ MSR NR 7

 

 

Wykładowca: Wojciech Dawid Krzeszowski

 

Czas trwania kursu: 8h ( 9.00 - 15.00)

  

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest zrozumienie zasad sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, wzajemnych powiazań z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat oraz umiejętność samodzielnego sporządzania rachunku przepływów pieniężnych.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, posiadające wiedzę w zakresie ewidencji księgowej, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: księgowi, główni księgowi, kontrolerzy i analitycy finansowi, dyrektorzy finansowi).

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie studiów przypadków, warsztatowych (pierwszy uproszczony oraz drugi kompleksowy przykład sporządzania rachunku przepływów pieniężnych na bazie ewidencji księgowej). Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

 

Plan nauczania

1. Istota i przydatność informacji na temat przepływów pieniężnych

2. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3. Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych i ich konsekwencja wyboru w praktyce

4. Zawartość poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych w ramach działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej

5. Rola ewidencji księgowej w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych

6. Sporządzanie rachunku przepływów pieniężnych metodą pośrednią na przykładzie ewidencji księgowej na kontach w powiązaniu z wybranymi pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat.

7. Wykorzystanie wytycznych z przykładu do przypisania kont do poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych.

8. Najczęstsze problemy i przyczyny niezgodności pojawiające się w trakcie sporządzania rachunku przepływów pieniężnych

9. Różnice w zakresie rachunku przepływów pieniężnych pomiędzy rozwiązanymi zawartymi w MSR nr 7 oraz KSR nr 1

 

 

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)            poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu sporządzania rachunku przepływów pieniężnych,

2)           umiejętność rozbudowy planu kont oraz przypisania kont do poszczególnych pozycji rachunku przepływów pieniężnych,

3)           pogłębienie zrozumienia istoty rachunku przepływów pieniężnych i jego powiązań z bilansem oraz rachunkiem zysków i strat.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635