Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.09.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
280,- zł od osoby
240,- zł Cena dla członków
Zapisz się

Pragniemy zaprosić na szkolenie, które dotyczy różnych aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT z uwzględnieniem wpływu na rozliczenie podatku dochodowego.
W szczególności skupimy się na bardzo istotnych, nowych wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów, dotyczących płatności na rachunki bankowe spoza Białej Listy. Wiele istotnych wątpliwości zostało wyjaśnionych przez Ministerstwo Finansów. W trakcie szkolenia przekażemy Państwu istotę wykładni zaprezentowanej przez Ministerstwo Finansów i jej wpływ na rozliczenia firm. Dodatkowo omówimy zmiany przepisów dotyczące modyfikacji obowiązków związanych z płatnościami na rachunki spoza Białej Listy.
Ponadto omówimy istotne dla sprzedawców ale także dla nabywców, zagadnienia związane z wystawianiem faktur do paragonów, ze szczególnym uwzględnieniem palącej w ostatnim czasie kwestii faktur uproszczonych. Prezentowane przez Ministerstwo Finansów stanowisko w tym zakresie już znalazło odzwierciedlenie w interpretacjach wydawanych przez KIS, a wiec wydaje się być ugruntowane, pomimo wielu wątpliwości jakie budzi takie podejście. W trakcie szkolenie przekażemy Państwu informacje, które pozwolą uniknąć błędów zarówno po stronie sprzedawców jak i nabywców.
Dodatkowo, szkolenie obejmuje różne inne ciekawe zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT, takie, które występują u znacznej większości podatników, w szczególności związanych z obowiązkiem podatkowym, dokumentowaniem sprzedaży oraz prawem do odliczenia VAT.

WYKŁADOWCA:
MICHAŁ GABRYSIAK – doświadczony pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (m.in. tzw. „Wielkiej Czwórki”). Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora finansów publicznych. Lider licznych projektów z zakresu podatku VAT dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Autor licznych publikacji przedstawianych m.in. w Rzeczpospolitej czy pozycjach wydawnictwa Presscom.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy z zakresu różnych aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT z uwzględnieniem wpływu na rozliczenie podatku dochodowego.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

ORGANIZACJA:
Szkolenie obejmuje 7 godzin lekcyjnych w godz. 9:00-14:45

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox). Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy potrzebnej do szkolenia online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:

I. BIAŁA LISTA PODATNIKÓW VAT – nowe, bardzo istotne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

1. Zapłata na rachunek spoza Białej Listy a koszty uzyskania przychodów:
a) czy ponowienie wpłaty na rachunek z Białej Listy chroni przed negatywnymi konsekwencjami?
b) czy ponowienie wpłaty na rachunek spoza Białej Listy i powtórne złożenie ZAW NR w terminie chroni przed negatywnymi konsekwencjami?
3. W jakim okresie obowiązywał wydłużony termin złożenia ZAW NR w związku z epidemią Koronawirusa?
4. Wysyłanie ZAW NR – czy UPL-1 uprawnia do podpisywania zawiadomienia o zapłacie na rachunek spoza Białej Listy?
5. Sposób złożenia zawiadomienia ZAW NR przez spółki osobowe niebędące podatnikiem podatku dochodowego oraz przez wspólników tych spółek;
6. Złożenie ZAW NR po terminie – czy konieczne jest składanie czynnego żalu oraz czy możliwe jest przywrócenie terminu?
7. Planowane zmiany przepisów dotyczące Białej Listy Rachunków Bankowych:
a) wyłączenia konieczności składania ZAW NR w określonych w ustawie sytuacjach,
b) zwiększenie ochrony przy zapłacie podzieloną płatnością,
c) zmiana terminu złożenia ZAW NR,
d) zmiana właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego do którego składa się ZAW NR.

II. FAKTURY UPROSZCZONE oraz FAKTURY DO PARAGONÓW wg stanowiska Ministerstwa Finansów i najnowszych interpretacji:

1. Faktura uproszczona w wyjaśnieniach MF i interpretacjach:
a) Czy paragon z NIP do 450 zł to automatycznie faktura uproszczona? – stanowisko Ministerstwa Finansów oraz interpretacje KIS
b) czy do faktury uproszczonej możliwe jest wystawianie duplikatów?
c) czy w przypadku faktury uproszczonej możliwe jest korygowanie dokumentu oraz obrotu na kasie fiskalnej?
d) faktura uproszczona - ujęcie w JPK_VAT oraz w JPK_V7.
2. Faktury do paragonów:
a) sposób umieszczenia NIP na paragonie a możliwość wystawienie faktury z NIP do paragonu.
b) faktura do paragon z błędnym NIP – czy możliwe jest wystawienie faktury korygującej NIP?
c) odliczenie z faktury wystawionej do paragonu – błąd sprzedawcy, ryzyko również nabywcy.
d) Wystawienie paragonu do sprzedaży udokumentowanej fakturą bez wiedzy nabywcy – jakie konsekwencje poniesie nabywca?

III. RÓŻNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE PODATKU VAT

1. Podatek należny – problematyczne zagadnienia:
a) moment powstania obowiązku podatkowe przy świadczeniu usług – import usług a świadczenie usług w obrocie krajowym – różnice w momencie postania obowiązku podatkowego dla takich samych usług,
b) Sprzedaż usługi do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT – czy występuje obowiązkowy MPP?
b) Sprzedaż towaru, którego elementem (do wytworzenia którego użyto) jest towar z załącznika nr do ustawy o VAT – czy występuje obowiązkowy MPP?
c) W jakich okolicznościach wystawienie kilku faktur do jednego zamówienia pozwoli uniknąć MPP?
c) refakturowanie a mechanizm podzielonej płatności;
d) zapłata za fakturę w ramach cesji wierzytelności a mechanizm podzielonej płatności,
2. Podatek naliczony – problematyczne zagadnienia:
a) zakup towarów spożywczych dla pracowników firmy – nowe stanowisko KIS w zakresie możliwości odliczenia VAT;
b) zakup maseczek oraz środków dezynfekcyjnych dla pracowników – odliczenie VAT i koszty uzyskania przychodów;
c) data wpływu faktury do firmy – moment korekty podatku naliczonego:
- faktury odbierane osobiście przez pracowników w trakcie wyjazdów służbowych przekazywane do księgowości,
- faktury odbierane przez firmy zewnętrzne (firmy skanujące dokumenty, centra biurowe itp.);
- inne przypadku wynikające ze specyfiki organizacyjnej firmy.

IV. EPIDEMIA KORONAWIRUSA A PODATEK VAT

1. Zmiany w podatku VAT związane z epidemią Koronawirusa – wpływ na rozliczenia po zakończeniu epidemii:
a) stawka VAT 0% dla niektórych towarów medycznych oraz komputerów,
b) zwolnienie VAT importu oraz WNT niektórych towarów medycznych,
c) komu przysługuje możliwość przekazywanie paragonów w formie elektronicznej?
d) przesunięcie terminu wprowadzenia nowej matrycy VAT,
e) przesunięcie terminu składania JPK_V7,
f) droczenie ujmowania w JPK_V7 faktur uproszczonych,
g) wakacje czynszowe (również ustawowe), rabaty i spory z kontrahentami w zakresie płatności – jak konsekwencje w podatku VAT?
h) ulga na złe długi w podatku VAT, a w podatkach dochodowych.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu różnych aktualnych problemów związanych z rozliczeniem podatku VAT z uwzględnieniem wpływu na rozliczenie podatku dochodowego,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia szkolenia jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydanego na podstawie par. 22 ust.
3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@jeleniagora.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji.
Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Klaudia Wieczorek
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635