Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
11-02-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

ZMIANY W ZATRUDNIENIU W 2018 i 2019

PRAKTYCZNE WARSZTATY NA KAZUSACH

Wykład prowadzi: ANNA STOKŁOSA - LL.M. (Waszyngton) - radca prawny. Specjalista prawa pracy, kadr oraz ochrony danych osobowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Referent międzynarodowych konferencji naukowych. Właściciel kancelarii specjalizującej się w zagadnieniach związanych z prawem pracy. Posiada bogate doświadczenie praktyczne, zarówno na etapie doradztwa, jak też w postępowaniach sądowych. Prowadzi procesy w sprawach z zakresu prawa pracy, reprezentując przede wszystkim przedsiębiorców. Doświadczony szkoleniowiec zagadnień związanych z problematyką zatrudnienia.

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym.

Zajęcia w godz. 9.00-14.45.

Kurs obejmuje 7 godzin lekcyjnych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień prawa pracy oraz nabycie praktycznej umiejętności stosowania przepisów kodeksu pracy.

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej. 

Pierwszy moduł kursu omawia zmiany w prawie pracy obowiązujące od 2018 r. oraz te, które weszły w życie 01.01.2019 r. Drugi moduł szkolenia, tj. warsztat opiera się na rozwiązaniu kilkudziesięciu kazusów opartych na najnowszym orzecznictwie i stanowiskach PIP oraz sądów pracy. Taka forma pozwala na aktualizację oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy – od podstaw po skomplikowane przypadki.

UCZESTNICY SZKOLENIA: księgowi, główni księgowi, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac, osoby zajmujące się zawodowo zatrudnianiem pracowników, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie kazusów- studia przypadków, angażowanie słuchaczy do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i wniosków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, przepisy prawa (kodeks pracy, rozporządzenia wykonawcze) oraz wzory dokumentów.

PROGRAM:

I. ZMIANY W ZATRUDNIENIU W 2018 i 2019 ROKU

1. Pracownicze plany kapitałowe:

 1. korzyści i obciążenia PPK?
 2. terminarz
 3. uczestnictwo i rezygnacja pracowników w PPK
 4. podmioty zobowiązane do zawarcia umowy o zarządzanie PPK?
 5. obowiązki podmiotu zatrudniającego związane z PPK
 6. zasady ustalania i odprowadzania składek na PPK;

2. Potrącenia komornicze z wynagrodzenia z umów cywilnoprawnych w 2019

 1. nowe zasady potrącania (stosowanie przepisów kp)
 2. dokumentacja potrącenia wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej
 3. obowiązki zleceniodawcy związane z zajęciem wynagrodzenia z umowy cywilnoprawnej

3. Zmiany w BHP pracodawców

 1. ograniczenie obowiązku przeprowadzania szkoleń okresowych BHP dla niektórych pracowników
 2. zwiększenie możliwości pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę zatrudniającego do 50 pracowników

4. Zmiany w ustawie o związkach zawodowych

 1. zmiany dotyczące reprezentatywności związków zawodowych
 2. możliwość tworzenia i przystępowania do związków zawodowych przez osoby niebędące pracownikami
 3. uprawnienia przysługujące członkom związku niebędącym pracownikami
 4. nowe zasady ochrony działaczy związkowych

5. Rekrutacja i nawiązanie stosunku pracy – analiza dokumentacji pracowniczej z punktu widzenia RODO

 1. dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika przetwarzane bez klauzuli zgody
 2. dane osobowe kandydata na pracownika i pracownika przetwarzane wyłącznie w oparciu o klauzulę zgody
 3. forma i tryb uzyskania zgody na przetwarzanie danych osobowych od kandydata na pracownika i pracownika
 4. przetwarzanie danych biometrycznych i dotyczących stanu zdrowia kandydata na pracownika i pracownika
 5. monitoring w zakładzie pracy – konsekwencje zdefiniowania pojęcia monitoring, warunki zgodnego z prawem stosowaniem monitoringu w zakładzie pracy

6. Zmiana w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych – raport informacyjny

7. E-zwolnienia: zasady wystawiania, doręczania, dane gromadzone na profilu, prostowanie błędów w zwolnieniu lekarskim

8. Zmiany w Kodeksie pracy wprowadzone ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych

 1. monitoring wizyjny w zakładzie pracy – treść klauzuli informacyjnej dla pracowników, wzór zapisów w regulaminie pracy (obwieszczeniu pracodawcy), okres przechowywania, sposób oznaczenia
 2. monitoring poczty służbowej
 3. monitoring bilingów rozmów z telefonu służbowego
 4. monitoring lokalizacyjny (GPS)

9.Zatrudnienie w handlu – zmiany od marca 2018 r.

 1. „placówka handlowa” , handel i czynności związane z handlem w świetle nowych rozwiązań
 2. podmioty zwolnione ze stosowania nowych ograniczeń
 3. sankcje karne i wykroczeniowe z tytułu naruszenia nowych przepisów
 4. zmiany w zasadach prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 5. nowe zasady prowadzenia akt osobowych
 6. nowy terminarz przechowywania dokumentacji pracowniczej
 7. elektronizacja dokumentacji pracowniczej

II.PRAKTYCZNE WARSZTATY NA KAZUSACH

moduł oparty na rozwiązywaniu kazusów

1. Umowa o pracę czy umowa zlecenia – podstawy zatrudnienia

 1. ryzyko zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych
 2. zapisy umowy zlecenia czyniące umowę „bezpieczniejszą”
 3. zapisy umowy wskazujące na istnienie stosunku pracy

2. Umowa o pracę

 1. kolejne umowy na okres próbny
 2. limity czasowe i ilościowe umów o pracę na czas określony – jak liczyć
 3. przyczyny uzasadniające przekroczenie limitu ilościowego lub czasowego umów na czas określony – jak formułować
 4. umowa o pracę – szczegółowe omówienie treści
 5. aneksowanie umów o pracę – procedura

3. Rozwiązanie czy wygaśnięcie umowy o pracę?

 1. przyczyny wygaśnięcia umowy
 2. porozumienie, wypowiedzenie, dyscyplinarka, rozwiązanie bez wypowiedzenia bez winy pracownika – jaki tryb rozwiązania umowy o pracę wybrać, ryzyka, wymogi formalne
 3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy – przyczyny
 4. okresy wypowiedzenia umowy o pracę
 5. rozwiązanie umowy o pracę na czas nieokreślony – o czym nie zapomnieć
 6. przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia – jak sformułować przyczyny
 7. świadectwo o pracę – termin wystawienia, treść, prostowanie

4. Wynagrodzenie za pracę

 1. składniki wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzenia, system motywacyjny pracownika
 2. premia czy nagroda – jak rozróżnić
 3. klauzule poufności wynagrodzenia w treści umowy o pracę
 4. wypłata wynagrodzenia w nieprawidłowej wysokości – obowiązek czy prawo zwrotu
 5. zajęcie wynagrodzenia przez komornika – procedura zwrotu
 6. świadczenia pozapłacowe jako składnik wynagrodzenia (ZUS, PIT, KUP)
 7. wynagrodzenie minimalne i minimalna stawka godzinowa w 2019 r.  – składniki, wynagrodzenie zasadnicze na poziomie niższym niż wynagrodzenie minimalne, okolicznościach, w których nie będzie obowiązku zapewniania zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej

5. Uprawnienia związane z rodzicielstwem

 1. uprawnienia kobiety w ciąży – od pierwszego dnia ciąży do dnia porodu
 2. urlopy związane z rodzicielstwem
 3. uprawnienia pracownika – rodzica (dziecko do 4., 8. oraz 14. roku życia)

6. Wypoczynek pracownika, w szczególności urlopy wypoczynkowe

 1. przerwy w pracy – obligatoryjne i fakultatywne (w tym przerwa od pracy przed monitorem, kiedy nie przysługuje 15-minutowa przerwa, przerwa lunchowa)
 2. odpoczynek dobowy i tygodniowy
 3. informacja o urlopie wypoczynkowym w informacji o warunkach zatrudnienia i w świadectwie pracy
 4. wymiar, wyliczenie
 5. zasady udzielania – termin i forma wniosku, odmowa udzielenia
 6. udzielenie urlopu w wymiarze niepełnego dnia
 7. urlop na żądanie – przyczyny uzasadniające odmowę udzielenia

7. Pozostałe urlopy i zwolnienia od pracy, w szczególności urlop okolicznościowy, krwiodawca, zwolnienie na wezwanie sądu, podróż służbowa w porze nocnej

 1. przyczyny uzasadniające zwolnienie pracownika od pracy (obligatoryjne, fakultatywne)
 2. wynagrodzenie czy zaświadczenie o wysokości utraconego zarobku

8. Czas pracy

 1. w jakim systemie czasu pracy zatrudnić pracownika (podstawowy, równoważny, zadaniowy, przerywany, skróconego tygodnia pracy, weekendowy, indywidualny, praca w ruchu ciągłym)
 2. wybór okresu rozliczeniowego
 3. praca w godzinach nadliczbowych (zakazy, zasady rozliczenia, limity dzienne, tygodniowe i roczne)

III. PYTANIA I KONSULTACJE

Szkolenie ma charakter praktyczny, uczestnicy zadają pytania w trakcie trwania szkolenia.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:

 1. poszerzenie posiadanej wiedzy oraz aktualizacja kwalifikacji zawodowych z zagadnień prawa pracy oraz nabycie praktycznej umiejętności stosowania przepisów kodeksu pracy,
 2. umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 3. umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, powinna być zgłoszona w formie pisemnej najpóźniej siedem dni przed rozpoczęciem kursu – zwrot całości wpłat.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635