Miasto:
Wrocław
Miejsce:
ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław
Termin rozpoczęcia:
22-05-2019
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
330,- zł od osoby
315,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Podróże służbowe w 2019 roku

 

Wykładowca: Jakub Boberski

 

Czas trwania kursu: 6 godzin lekcyjnych (godzina lekcyjna to 45 minut).

Kurs realizowany jest w systemie stacjonarnym.  

 

Cel kursu oraz wymagania wstępne dla słuchaczy:

Celem kursu jest poszerzenie kwalifikacji zawodowych z zakresu definiowania, ustalania kosztów i rozliczania szeroko rozumianych podróży służbowych zarówno krajowych jak i zagranicznych.

 

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

 

Uczestnicy szkolenia: osoby zajmujące się zawodowa zagadnieniem rozliczania podróży służbowych; księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy i specjaliści działów kadr i płac.

 

Metody pracy i materiały szkoleniowe: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć warsztatowych. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. Uczestnicy otrzymają materiały opracowane przez wykładowcę

 

Plan nauczania

1. Definicja podróży służbowych

2. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne,

•           liczenie czasu przebywania w podróży służbowej

•           zasady dokumentowania i opisywania wydatków

3.Koszty i rozliczanie podróży służbowych, zasady rozliczania:

•           diety

•           koszty wyżywienia

•           koszty noclegów

•           koszty transportu

•           zwrot kosztów biletów komunikacji miejscowej

•           inne wydatki

4. Wyliczanie wartości diet

•           zasady pomniejszania diet

•           pojęcie „diety ujemnej”

5. Przeliczanie kwot w walucie obcej przy zagranicznych podróżach służbowych,

6. Połączenie wyjazdu prywatnego z podróżą służbową- zasady rozliczania

7. Podróż służbowa a oddelegowanie

8. Pozostałe koszty ponoszone za pracownika w trakcie podróży służbowej i zasady ich rozliczania:

•           ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej

•           koszty wiz i zezwoleń

•           koszty dodatkowych atrakcji ponoszonych w trakcie podróży

•           koszty leczenia

•           koszty bagażu osobistego

•           najem samochodu i innego sprzętu

•           inne wydatki

9. Wyjazdy służbowe osób niebędących pracownikami.

•           Wyjazdy osób wykonujących czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.

•           Wyjazdy osób prowadzących działalność gospodarczą

10. Omówienie innych praktycznych przypadków związanych z podróżami służbowymi

11. Wydatki związane z podróżą służbową, a koszty w podatku CIT

12.Przegląd aktualnego orzecznictwa I Interpretacji Ministra Finansów

13. Przegląd stanowisk i opinii Głównego Inspektoratu Pracy oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej

 

Efektem kształcenia na kursie będzie:

1)         poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych z zakresu zagadnień dotyczących rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych,

2)        umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3)         umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

 

Sposób i forma zaliczenia:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 18 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635