Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra
Termin rozpoczęcia:
01-02-2019
Typ:
kurs
Tryb:
sob/niedz
Opłata:
630,- zł od osoby
630,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
Zapisz się

Praktyczne zasady prowadzenia

USŁUGA SZKOLENIOWA W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH!!!

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to platforma za pośrednictwem, której przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mogą otrzymać dofinansowanie do 50 tyś. zł na szkolenia i usługi doradcze.

https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/uslugi/view?id=403402

 

Kurs adresowany jest zarówno do osób, które  prowadzą własną działalność gospodarczą w oparciu o podatkową książkę przychodów i rozchodów, jak i pracowników biur rachunkowych oraz pozostałych osób chcących nabyć umiejętności w zakresie podstawowych i średniozaawansowanych, praktycznych aspektów dotyczących prowadzenia firmy w oparciu o  PKPIR.

 

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do możliwości samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS w zakresie podstawowym.

 

SŁUCHACZAMI KURSU MOGĄ BYĆ OSOBY:

Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

Kurs kierowany jest do osób pragnących poznać i udoskonalić umiejętności samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

 

ORGANIZACJA:

Kurs jest zorganizowany w systemie stacjonarnym

Zajęcia w godz. 09:00 – 15:30

Kurs obejmuje 32 godziny lekcyjne (4 spotkania po 8 godzin)

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

Szkolenie zostanie uruchomione po zebraniu odpowiedniej liczby osób

Terminy spotkań: 

01-02.02.2020 r.

15-16.02.2020 r.

 

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE: 

Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie - studia przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, akty prawne, obowiązujące wzory ewidencji i dokumentów źródłowych.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1 – Zagadnienia wprowadzające

  1. Formy opodatkowania małych podmiotów gospodarczych oraz podstawy prawne ich funkcjonowania
  2. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - rejestracja oraz wybór formy opodatkowania

Moduł II - Wybrane zagadnienia dotyczące obciążeń publicznoprawnych

  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych – zagadnienia podstawowe
  2. Podatek od towarów i usług VAT – zagadnienia podstawowe
  3. Obowiązki względem ZUS

Moduł III – Zasady dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów

  1. Podstawy prawne prowadzenia księgi przychodów i rozchodów,
  2.  Podmioty zobowiązane do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
  3.  Wymogi formalne założenia i prowadzenia księgi
  4. Cechy księgi (rzetelność i niewadliwość)

Moduł IV – Dokumentowanie zdarzeń gospodarczych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  1. Dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, w tym dla podatników podatku VAT
  2. Ewidencja przychodów
  3.  Ewidencja zakupu towarów handlowych i materiałów
  4. Ewidencja pozostałych kosztów funkcjonowania podmiotu

Moduł V – Dodatkowe ewidencje podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów

  1. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  2. Ewidencja wyposażenia
  3. Wynagrodzenia
  4. Pozostałe ewidencje

Moduł VI - Zamknięcia roku w podatkowej księdze przychodów i rozchodów

  1. Inwentaryzacja – spis z natury
  2. Zamknięcia podatkowej księgi przychodów i rozchodów i ustalenie dochodu za rok podatkowy

 

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

1) umiejętność samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów wraz z wymaganymi ewidencjami towarzyszącymi, dokonywania rozliczeń o charakterze publicznoprawnym,

2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,

3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

 

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:

Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu  zgodnie z paragrafem 18 ust. 2 rozporządzenia MEN z dnia 18.08.2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 1632).

 

INFORMACJE DODATKOWE:

Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć.

Nieobecność bez powiadomienia pisemnego (mailowo lub telefonicznie) nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział. 

W cenie: wykład, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wg wzoru MEN

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635