Miasto:
Jelenia Góra
Miejsce:
WAŁBRZYCH
TEB Edukacja sp. z o.o.
ul. Bohaterów Pracy 1
Termin rozpoczęcia:
12.10.2023 WAŁBRZYCH
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
410,- zł od osoby
390,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: DARIUSZ POLAKOWSKI - Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, podyplomowych studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Wieloletni pracownik organów podatkowych. W okresie pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT, integracji europejskiej, komunikacji oraz zarządzania zasobami ludzkimi w administracji. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń i wykładów z zakresu podatku od towarów i usług, których uczestnikami byli pracownicy organów podatkowych, doradcy podatkowi, pracownicy pionów ekonomiczno – księgowych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek samorządu terytorialnego. Autor lub współautor publikacji związanych z problematyką podatku VAT. Jest osobą wysoce komunikatywną o ogromnym doświadczeniu i niekwestionowanej wiedzy.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przedstawienie i omówienie najważniejszych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które mają wpływ na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT.
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: osoby zajmujące się zawodowo zagadnieniem rozliczania podatku VAT, księgowi, główni księgowi, kierownicy, zastępcy, osoby zajmujące się księgowością i kadrami, osoby prowadzące biura księgowe, rachunkowe, prawne.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).
Kurs realizowany jest w formie stacjonarnej / 9.00 do 14.45.
W cenę kursu wliczone są materiały szkoleniowe, przerwa kawowa, poczęstunek oraz lunch.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na kursie realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z elementami ćwiczeń praktycznych w formie studiów przypadków. Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę.

PLAN NAUCZANIA:
1. KSeF - faktura ustrukturyzowana
a. KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
b. KSeF – ewidencja faktur?
c. Jakie uprawnienia i komu przekazać,
d. Wysyłka
e. wsadowa i interaktywna,
f. Faktury pro forma
g. Postępowanie w przypadku awarii KSeF,
h. Kursy walut a KSeF,
i. akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej,
j. wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
k. jak doręczyć fakturę ustrukturyzowaną osobie prywatnej lub kontrahentowi zagranicznemu?
l. korygowanie (anulowanie) faktur ustrukturyzowanych,
m. archiwizacja faktur ustrukturyzowanych,
n. zalety KSeF,
o. możliwości wystawienia faktury poza KSeF i ograniczenia w tym zakresie,
p. podatnicy zwolnieni podmiotowo a KSeF,
q. paragony do 450 zł z NIP nabywcy – przestają być fakturami (2024),
r. faktury emitowane przez kasy fiskalne – zostają tylko do końca 2024 r.,
2. SLIM VAT 3
a. zmiana limitu sprzedaży dla małego podatnika,
b. kurs waluty w przypadku korekt dotyczących faktur wystawionych w walucie obcej,
c. likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
d. nowe zasady ustalania współczynnika tymczasowego w przypadku działalności mieszanej,
e. możliwość rezygnacji z korekty rocznej, przy spełnieniu określonych warunków,
f. zmiana warunków 15-dniowego zwrotu VAT dla tzw. podatników bezgotówkowych,
g. zmiany zasad dla wiążących informacji,
h. obniżanie sankcji VAT oraz wprowadzenie uznaniowości (naczelnik urzędu skarbowego będzie decydował o wysokości sankcji podatkowej),
3. JPK w 2023 roku - wybrane zagadnienia
a. ewidencjonowanie paragonów z NIP do kwoty 450 zł oraz biletów za przejazdy,
b. korekta ewidencji lub deklaracji a „czynny żal”,
c. korekta JPK na wezwanie urzędu,
4. Prawo do odliczenia VAT:
a. zasady i terminy rozliczania podatku naliczonego,
b. przypadki w jakich nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego,
c. możliwość (przy spełnieniu określonych warunków) odliczenia podatku naliczonego od zakupionych usług noclegowych,
d. gastronomia, catering a odliczenie VAT – zasada stałości (wyrok TSUE), usługi turystyki
e. zasada neutralności (wyrok TSUE),
f. należyta staranność, dobra wiara a rozliczenie podatku naliczonego.
5. VAT – Należyta staranność w praktyce fakturowania:
a. zasady prawidłowego dokumentowania sprzedaż towarów i usług
b. terminy wystawiania faktur VAT – praktyczne przykłady
c. rodzaje faktur
d. najczęściej popełniane błędy podczas wystawiania faktur – przykłady
e. konsekwencje wystawienia faktury VAT za wcześnie
f. faktury wystawione po terminie, wadliwe, nierzetelne - konsekwencje karne i karno-skarbowe
g. zaliczki w fakturowaniu po nowelizacji przepisów w 2023 r.
h. co to jest zaliczka i czy każda wpłata jest zaliczką?
i. w jakich sytuacjach umieszczamy na fakturze określenia: MPP, ,,metoda kasowa" lub „samofakturowanie"?
j. korygowanie faktury do „zera” lub anulowanie faktury,
k. postępowanie w przypadku otrzymania zaliczki i wykonania świadczenia w tym samym miesiącu,
l. jak postąpić, gdy po wpłacie zaliczki nabywca rezygnuje ze świadczenia a jego kontrahent nie dokona zwrotu zaliczki,
m. Podstawa opodatkowania przy refakturowaniu kosztów
n. dokumentacja, terminy, stawki VAT przy refakturowaniu
o. nota księgowa a nota korygująca - zasady wystawiania
6. Ulga na złe długi, sprzedaż nieruchomości:
a. termin w jakim sprzedający uprawdopodabnia nieściągalność wierzytelności,
b. warunki korzystania z ulgi na złe długi,
c. obowiązki nabywcy,
d. ulga na złe długi a termin płatności,
e. wyroki TSUE w sprawie warunków umożliwiających zastosowanie ulgi,
f. sprzedaż nieruchomości – opcja opodatkowania
g. zmiany obowiązujące od 01.10.2021r.
h. wyrok TSUE w zakresie pierwszego zasiedlenia,
7. Biała lista, split payment, odpowiedzialność solidarna a limit 15000:
a. limit 15000 dla celów odpowiedzialności solidarnej, split payment oraz „białej listy”, wartość faktury a wartość transakcji,
b. potrącenie, kompensata a split payment,
c. sposób zapłaty split payment i „biała lista”,
d. rozliczenia podatnika z agencją celną,
e. możliwości w zakresie weryfikowania wiarygodności kontrahenta,
8. Transakcje wewnątrzwspólnotowe (wybrane zagadnienia)
a. warunki jakie należy spełnić aby można było uznać, iż doszło do przemieszczenia towarów,
b. wykaz dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów do innego państwa członkowskiego,
c. rola informacji podsumowującej,
9. Eksport i import towarów oraz zaliczka w eksporcie, import usług, zakup towarów gdzie podatnikiem jest nabywca:
a. rozliczanie zaliczki w eksporcie towarów (warunek wywozu towarów w terminie 6 miesięcy, sytuacje w jakich termin ten nie obowiązuje),
b. eksport pośredni i bezpośredni,
c. terminy rozliczenia eksportu w przypadku braku dokumentów potwierdzających wywóz towarów poza UE,
d. warunki spełnienie których umożliwia rozliczenie importu towarów w trybie uproszczonym,
e. schematy dla importu usług i ZT-K,
10. Nieodpłatne świadczenia:
a. darowizna towarów (próbki, towary niskiej wartości, alkohol),
b. nieodpłatne świadczenie usług,
c. dokumentacja,
11. Dyskusja – odpowiedzi na pytania słuchaczy.

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych dotyczących zmian w ustawie o podatku od towarów i usług (VAT), które mają wpływ na funkcjonowanie i sytuację podatników VAT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

INFORMACJE DODATKOWE:
Zgłoszenie na kurs dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w kursie prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.
Rezygnacja z uczestnictwa w kursie, wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów przygotowanych i wydanych grupie kursowej w tym okresie materiałów szkoleniowych oraz pokrycia opłaty za czesne w stosunku do zrealizowanych dni zajęć; zwrotów dokonuje się tylko w przypadku rezygnacji nie później niż w ciągu dwóch pierwszych zajęć. Nieobecność bez powiadomienia pisemnego nie zwalnia z konieczności dokonania opłat za udział w kursie.
Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy.

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635
close