Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
16.06.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: MARCIN OTRĘBA – doktorant w WSB we Wrocławiu; absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii UW oraz studiów podyplomowych na kierunku Podatki w WSB we Wrocławiu; specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz zagadnieniami związanymi z kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej; posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego; wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu; trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej; doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach zajmując się podatkiem od towarów i usług; od 2020 roku związany z Kancelarią Staniek & Partners; od 2010 roku związany z WSB we Wrocławiu, w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego; w ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla: US z ramienia CEZMF, WSB, Wektor Wiedzy, Oddziałów SKwP, PTE czy Akademii Kształcenia Kadr; autor licznych publikacji dla biuletynu VAT wydawnictwa INFOR; od 2021 roku adiunkt na Wydziale Finansów i Zarządzania WSB we Wrocławiu.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem kursu jest przekazanie wiedzy i nabycie umiejętności dotyczących zmian w podatku VAT.
Słuchaczami szkolenia mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 7 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut) / 9:00 - 14:45
Kurs realizowany jest w formie online.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
Uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu (przeglądarka Google Chrome lub Firefox).
Szkolenie prowadzone jest w formule online, zapewniającej kontakt z wykładowcą (za pośrednictwem kamery) poprzez platformę internetową.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji ClickMeeting. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną przesłane Państwu w formie elektronicznej przed szkoleniem.

PLAN NAUCZANIA:
I. Obowiązek podatkowy w transakcjach krajowych
• ogólna zasada powstawania obowiązku podatkowego,
• znaczenie warunków INCOTERMS dla obowiązku podatkowego:
• czy odbiór towaru ma wpływ na rozliczenie podatku,
• przekazanie towaru przewoźnikowi - wpływ na rozliczenie VAT,
• brak odbioru towaru a obowiązek podatkowy,
• termin wystawienia faktury a moment powstania obowiązku podatkowego,
• brak faktury a obowiązek podatkowy,
• obowiązek podatkowy przy zaliczkach - wpłaty nie objęte obowiązkiem podatkowym,
• sprzedaż energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór nieczystości, usług najmu, dzierżawy, leasingu, usług stałej obsługi prawnej i biurowej, usług ochrony i dozoru mienia:
• wystawienie faktury a obowiązek podatkowy,
• otrzymanie zaliczki i a obowiązek podatkowy,
• obowiązek podatkowy przy usługach budowlanych.
II. Refakturowanie usług
• świadczenia złożone w świetle ustawy o VAT i orzecznictwa sądów,
• warunki refakturowania usług,
• możliwość refakturowania dodatkowych kosztów,
• refakturowanie przy świadczeniach złożonych, w tym związanych z najmem oraz mediami,
• refakturowanie usług a stawka VAT, moment powstania obowiązku podatkowego oraz termin odliczenia podatku.
III. Odliczenie VAT w transakcjach krajowych - warunki i terminy
• moment powstania prawa do odliczenia,
• warunki i terminy odliczenia podatku naliczonego,
• odliczanie VAT a otrzymanie faktury zakupowej,
• otrzymanie faktury zaliczkowej przed jej uregulowaniem,
• otrzymanie faktury przez Małego podatnika,
• data sprzedaży, data wystawienia, data otrzymania faktury – istotne różnice znaczeniowe dla odliczenia VAT,
• odliczanie podatku wynikającego z faktur wystawionych przez małych podatników rozliczających się metodą kasową,
• odliczanie VAT przy nabyciu paliwa - karty paliwowe,
• ograniczenia w prawie do odliczeń podatku naliczonego,
• błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę (m.in.: błędne dane odbiorcy, błędne opodatkowanie transakcji, błędna stawka VAT, błędy ilościowe i wartościowe na fakturze),
• wady faktury a utrata prawa do odliczenia podatku naliczonego.
IV. Korygowanie podatku należnego i naliczonego po zmianach w Slim VAT, Slim VAT 2
• korekty sprzedaży „in plus” i „in minus” - termin ich ujęcia,
• sytuacje wymagające i niewymagające posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej,
• czy istnieje obowiązek posiadania podpisanej faktury korygującej?
• wystawianie faktur korygujących, not korygujących i duplikatów faktur – okoliczności, podmioty uprawnione, terminy,
• ujmowanie korekt podatku naliczonego „in plus” i „in minus”,
• brak faktury korygującej a obowiązek zmniejszenia podatku naliczonego,
• korygowanie podatku naliczonego w związku z otrzymanymi duplikatami faktur.
V. Eksport oraz Import usług - najważniejsze kwestie oraz zmiany
• usługobiorcy podatnikami VAT w imporcie usług,
• miejsce świadczenia w przy świadczeniu usług, m.in. usługi związane z nieruchomościami, transportowe, niematerialne (w tym: reklamy, doradcze, elektroniczne, telekomunikacyjne, licencyjne),
• miejsce świadczenia usług na ruchomym majątku rzeczowym,
• podstawa opodatkowania w imporcie usług oraz w eksporcie usług,
• określanie terminu obowiązku podatkowego dla ww. transakcji,
• faktury a obowiązek podatkowy w VAT,
• import usług a prawo do odliczenia podatku naliczonego,
• eksport usług a e commerce,
• brak faktury a możliwość odliczenia podatku.
• Brak potwierdzenia przez nabywcę o prowadzaniu dzielności gospodarczej a stawka podatku,
VI. Zmiany w Slim VAT 3
• Faktura a prawo odliczenia podatku naliczonego w WNT,
• Prawidłowe ujmowanie transakcji WDT w sytuacji braku dokumentów do zastosowania stawki 0%,
• Ustalenie prawidłowego kursu od rozliczenia korekty w walucie obcej,
• Zmiana wysokości sankcji.
VII. Dyskusja na tematy bieżące

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych dotyczących zmian w podatku VAT,
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635