Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
17-18.08.2023
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
SZKOLENIE
Tryb:
W DNI ROBOCZE
Opłata:
900,- zł od osoby
855,- zł Cena dla członków

WYKŁADOWCA: DOROTA ŁABUDA - absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach na kierunku pedagogika oraz Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - studia podyplomowe na kierunku prawo podatkowe. Były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach posiadający 28 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa). Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący między innymi z 14 oddziałami okręgowymi Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Wykładowca Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Kielcach. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką urzędniczą, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

CEL KURSU ORAZ WYMAGANIA WSTĘPNE DLA SŁUCHACZY:
Celem szkolenia jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy, omówienie niejasności w dotychczas wprowadzonych regulacjach dotyczących podatku od towarów i usług i przygotowanie do prowadzenia VAT według zasad obowiązujących w 2023 roku.
Słuchaczami kursu mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie, uznające potrzebę doskonalenia zawodowego oraz rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej.
UCZESTNICY SZKOLENIA: Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do jednostek prowadzących ewidencje dla potrzeb podatku VAT – pracowników działów księgowości i podatków, samodzielnych księgowych, głównych księgowych, biur rachunkowych i podatkowych oraz do wszystkich osób zainteresowanych zagadnieniami podatku VAT.

ORGANIZACJA:

CZAS TRWANIA KURSU: 16 godzin (godzina lekcyjna to 45 minut).
Kurs realizowany jest w formie online.

METODY PRACY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE:
Proces kształcenia na szkoleniu realizowany jest w formie zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi ONLINE, polegających na zdalnym, w czasie rzeczywistym, interaktywnym spotkaniu video z wykładowcą, do którego otrzymują Państwo dostęp za pośrednictwem programu/aplikacji MS Teams. W czasie zajęć wykorzystywane są autorskie materiały dydaktyczne przygotowane przez wykładowcę, które zostaną Państwu udostępnione w formie elektronicznej.

OPIS SZKOLENIA I WYMAGANIA SPRZĘTOWE:
a) uczestnik powinien dysponować komputerem lub urządzeniem mobilnym, z dostępem do Internetu, kamerą i mikrofonem,
b) zaleca się korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge. Łącze internetowe: min download: 10 Mb/s, min upload: 10 Mb/s (APMG Int. zaleca korzystanie z łącza stałego),
c) niezbędne oprogramowanie umożliwiające uczestnikom dostęp do prezentowanych treści i materiałów (czytnik plików pdf oraz doc) (np. darmowe Acrobat Reader oraz Open Office),
d) uczestnik przed zajęciami otrzymuje dane do logowania się (login i hasło) do konta w aplikacji MS Teams, które ważne jest przez cały okres trwania kursu.
Szczegóły dotyczące wykorzystania i obsługi platformy MS Teams potrzebnej do kursu online otrzymają Państwo po złożeniu formularza zgłoszeniowego.

PLAN NAUCZANIA:
1. Zasady podatku VAT i podstawowe pojęcia.
2. Definicja podatnika i działalności gospodarczej
3. Czynności podlegające opodatkowaniu
4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT:
a. dostawa towarów
b. świadczenie usług
c. wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie
d. eksport i import towarów
e. import usług
5. Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT limitowane obrotem 200 000 zł
6. Wyłączenia ze zwolnienia
7. Rejestracja podatnika VAT. Biała lista podatników
8. Podatek należny obowiązek podatkowy
a. terminy powstania obowiązku podatkowego
 transakcje krajowe,
 transakcje międzynarodowe
b. rozliczenie metodą kasową.
c. szczególny moment powstania obowiązku podatkowego
d. korekty podatku należnego
9. Przeliczanie kursów dla potrzeb podatku VAT
10. Stawki podatku VAT
11. Mechanizm podzielonej płatności – obowiązkowy i dobrowolny. Wniosek o uwolnienie środków z rachunku VAT
12. Podatek naliczony
a. podstawowe zasady i terminy odliczania podatku VAT
b. sytuacje, w których podatnik nie może odliczyć podatku naliczonego
c. zachowanie należytej staranności przy odliczaniu VAT
d. dokumenty będące podstawą do odliczenia podatku VAT
e. rozliczanie pojazdu samochodowego
f. korekty podatku naliczonego – niebezpieczeństwa
g. faktura od podmiotu nieistniejącego i niezarejestrowanego – różnice
13. Ulga na złe długi u wierzyciela i dłużnika
14. Zwroty w podatku VAT: terminy i warunki
15. Proporcja
16. Nowe zasady wystawiania faktur – Krajowy System eFaktur
a. rodzaje faktur: papierowa, elektroniczna, ustrukturyzowana
b. podstawowe zagadnienia dotyczące treści faktury
c. faktury zaliczkowe
d. terminy wystawiania faktur
e. faktury i noty korygujące
f. anulowanie faktury
17. Nowe zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży:
a. jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem sprzedaży, kiedy dokument wewnętrzny
b. ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt, w tym ustrukturyzowanych
c. faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji sprzedaży
d. istotna zmiana zasad prezentowania sprzedaży w ramach VAT marża
e. księgowanie ulgi na złe długi – wierzyciel
18. Ewidencja sprzedaży a plik JPK_V7
a. co kryje się pod oznaczeniami GTU od 01 do 13. Świadczenia kompleksowe
 paliwa, oleje, odpady i inne towary z załącznika nr 15
 jak raportować sprzedaż samochodów, części samochodowych i innych pojazdów
 handel metalami a oznaczenia
 nieruchomości
 usługi niematerialne: doradztwo, reklamowe i marketingowe, zarządzania, inne
 usługi transportowe i gospodarka magazynowa
b. wyjaśnienie oznaczeń RO, WEW, FP, VAT_RR, MK
c. oznaczanie procedur – co się kryje pod poszczególnymi symbolami: SW, EE, TT_WNT, TT_D, MR_T, MR_UZ, I_42, I_63, B_SPV, B_SPV_dostawa, B_MPV_prowizja
d. transakcje z podmiotami powiązanymi (TP)
19. Kasy fiskalne jako szczególny rodzaj ewidencji sprzedaży – zmiany w 2022 r. w ramach Nowego Ładu
a. podstawowe zasady użytkowania kas rejestrujących
b. jakie informacje pozyskują służby skarbowe z kas on-line
c. nowy katalog czynności zwolnionych z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej
d. obowiązek zapewnienia połączenia kasy fiskalnej online z terminalem płatniczym i związane z tym kary
e. obowiązek zapewnienia możliwości zapłaty bezgotówkowej przez wszystkich sprzedawców zobowiązanych do ewidencji na kasach fiskalnych – konsekwencje niestosowania przepisów w przypadku zwrotów VAT i rozliczeń kwartalnych
20. Nowe zasady prowadzenia ewidencji zakupu:
a. jakie dane należy podawać dla poszczególnych transakcji wymóg księgowania transakcji konkretnym dowodem zakupu, kiedy dokument wewnętrzny
b. ujmowanie faktur zaliczkowych i korekt w tym , w tym ustrukturyzowanych
c. noty korygujące a system KSeF
d. faktury do paragonów oraz faktury uproszczone w ewidencji zakupów
e. zasady prezentowania dokumentów zakupów w ramach VAT marża
f. księgowanie ulgi na złe długi – dłużnik
21. Ewidencja zakupu a plik JPK_V7
a. oznaczenie niektórych rodzajów nabyć
b. obowiązek oznaczania transakcji importu towarów
22. Część deklaracyjna pliku JPK_V 7 - nowe pola
a. wniosek o zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
b. zaliczenie zwrotu na poczet innych zobowiązań z poziomu pliku JPK VAT
23. Korekta ewidencji i deklaracji VAT
a. korekta wyłącznie części deklaracyjnej lub wyłącznie części ewidencyjnej
b. korekta inicjowana przez organ podatkowy
c. zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione w JPK_V7M(K)
d. konsekwencje karne-skarbowe nieterminowego złożenia JPK_V7 lub błędów popełnionych w JPK_V7. Czynny żal
24. Likwidacja działalności – obowiązki podatnika
25. Kontrola podatkowa w zakresie podatku VAT jak się przygotować?
26. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

EFEKTEM KSZTAŁCENIA NA KURSIE BĘDZIE:
1) poszerzenie posiadanej wiedzy oraz doskonalenie już posiadanych umiejętności zawodowych w zakresie przepisów z zakresu podatku od towarów i usług (VAT),
2) umiejętność wykonywania pracy zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
3) umiejętność przewidywania skutków i ponoszenia odpowiedzialności za podjęte działania.

SPOSÓB I FORMA ZALICZENIA:
Formą zaliczenia kursu jest obecność na zajęciach szkoleniowych. Po zaliczeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydanego na podstawie par. 22 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie

DODATKOWE INFORMACJE:
Zgłoszenie na szkolenie dokonuje się wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.wroclaw.skwp.pl.
Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia, które nadejdą po zamknięciu listy zgłoszeń są umieszczane na liście rezerwowej.
Potwierdzenie o uczestnictwie w szkoleniu prześlemy pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w zgłoszeniu.
Wykładowcy nie wyrażają zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, powielania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych. Treść szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

WARUNKI PŁATNOŚCI I REZYGNACJI:
Przesłanie formularza online stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty. Wpłaty w pełnej wysokości zamówienia należy dokonać przed jego rozpoczęciem.
Przedpłaty w wysokości 100% prosimy kierować na numer konta:
PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635; tytułem: imię i nazwisko/nazwa firmy oraz nazwa szkolenia.
Faktura pro forma zostaje wystawiona na pisemną prośbę uczestnika.
Rezygnację (najpóźniej na siedem dni roboczych przed terminem szkolenia) należy przesłać w formie pisemnej na adres szkolenia@wroclaw.skwp.pl. Za datę rezygnacji przyjmuje się termin wpłynięcia pisma do organizatora oraz otrzymania od niego potwierdzenia przyjęcia rezygnacji. Brak uiszczenia wpłaty oraz nieobecność na szkoleniu nie są jednoznaczne z rezygnacją.

ul. Gen. Józefa Bema 7-9/1A
50-265 Wrocław

kom. BIURO WE WROCŁAWIU - 531 012 973 (od pon. do pt. 7:30 - 15:30)
tel. 71 343 76 27
tel. 71 344 26 82
kom. SZKOLENIA - 601 792 390 Marzena Brzezińska
kom. SZKOLENIA - 537 622 800 - Zuzanna Niemasz
tel. ODDZIAŁ JELENIA GÓRA
tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

biuro@wroclaw.skwp.pl
szkolenia@wroclaw.skwp.pl
kursy@wroclaw.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635

Oddział w Jeleniej Górze
ul.1-go Maja 76/1B
58-500 Jelenia Góra

tel. 75 64 12 200
kom. 603 783 626

szkolenia@jeleniagora.skwp.pl

PKO Bank Polski S.A. 71 1020 5242 0000 2702 0018 6635